Hospodářská politika

Chápat svět v souvislostech

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program vám poskytne kvalitní základ a širší přehled v teoretické i aplikované ekonomii. Získané znalosti budete moci dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

Při studiu získáte znalosti o možnostech a limitech hospodářské politiky. Naučíte se také analyzovat a předvídat ekonomický vývoj, zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Veškeré poznatky budete navíc chápat z pohledu současného i historického vývoje.

Naučíte se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy. Nejde nám zde totiž jen o teorii – studium je zaměřené také na praktickou analýzu a diskusi nad historickými i aktuálními událostmi, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Naučíte se samostatně analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Kterým firmám by prospělo/uškodilo zavedení Eura v ČR?
  • Proč lidé v Německu vydělávají více než v ČR a lidé na Ukrajině méně?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody politiky, která by umožnila jízdu vlakem pro studenty a seniory zdarma, jako je tomu na Slovensku?
  • Jak regulace ovlivňuje ceny v energetice, vodárnách nebo jiných síťových odvětvích?

Pokud vás tyto a další podobné otázky zajímají, tak je program Hospodářská politika právě pro vás.

„Získala jsem pevné základy v ekonomii, které teď rozumím jako propojenému celku. Hospodářská politika nabízí odborné spojení teorie a praxe, díky kterému budu mít široké uplatnění jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Překvapilo mě, že vyučující umí svou vysokou odbornost také srozumitelně předat. Získané znalosti mi pomohly k pracovní stáži v prestižní mezinárodní společnosti.“

Magda Krupárová Magda Krupárová
studentka Hospodářské politiky

Praxe

Součástí bakalářského programu není stáž ve firmě nebo státní správě.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto oboru odejdete s komplexními znalostmi o fungování hospodářství jako celku. Budete také umět analyzovat ekonomickou situaci jednotlivých podniků i domácností.

Toto vzdělání vám otevírá dveře ve státní a veřejné správě – například na ministerstvech, v České národní bance, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Také ale v orgánech EU i jiných národních i mezinárodních institucích. Budete ideálními kandidáty i pro analytickou, tvůrčí i vedoucí činnost v soukromém sektoru – například u finančních institucí a bank, u poradenských společností nebo ve výrobní sféře.

Absolvování oboru vám dá rovněž dobré předpoklady pro další studium v magisterských studijních programech na všech vysokých školách ekonomického zaměření v ČR a v zahraničí.

„Štúdium na ESF pre mňa definujú tri slová: príležitosti, podnety a priateľstvá, ktoré si z nej ďalej do života odnášam. Výborne ma tiež pripravila na moje ďalšie štúdium, kde dodnes benefitujem z poznatkov načerpaných v obore Hospodárska politika.“

Ema Grajcarová Ema Grajcarová
London School of Economics and Political Science

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: