Zápis do studia

ZÁPIS DO STUDIA NA ESF MU

Informace budou včas aktualizovány.

Termín vložení konverze maturitního vysvědčení: do 15. 6. 2022
Termín zápisu: 28. 6. - 30. 6. 2022
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)

Náhradní termín zápisu: pouze po individuální domluvě

Po online zápise budou studenti muset provést ztotožnění osoby. Proces "ztotožnění" bude probíhat primárně online pomocí Identitaobcana.cz (do 1.12.2021 eidentita.cz). Pokud dosud Identitu občana nemáte, zřiďte si ji již nyní!

Jak a do kdy musím dodat konverzi maturitního vysvědčení?

Složili jste maturitní zkoušku v České republice nebo v zahraničí, ale Česká republika má uzavřenou ekvivalenční dohodu (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Německo).

Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou (maturitní vysvědčení) dodejte konverzí dokumentu do e-přihlášky, nejpozději do 15. 6. 2022. Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

Postup pro vložení konverze maturitního vysvědčení:

a) Vstupte do své e-přihlášky: https://is.muni.cz/prihlaska/

b) Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části Chcete něco doplnit nebo změnit? Studium, zkoušky a dokumenty.

c) Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte konverzi (soubor) maturitního vysvědčení. Věnujte pozornost pokynům a datu, do kdy je možné dokumenty vkládat. Dokumenty vkládejte do příslušné rubriky co nejdříve po jejich obdržení.

d) Dokument vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor přetáhněte myší do vyznačeného pole.

Pokud nebudete mít maturitní vysvědčení do 15. 6. 2022 kontaktujte studijní oddělení.

Složili jste maturitní zkoušku v zahraničí, ale Česká republika nemá uzavřenou ekvivalenční dohodu (např. Rusko, Ukrajina …).

Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou (maturitní vysvědčení) dodejte co nejdříve, nejpozději do 15. 6. 2022.

Musíte doložit kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii nostrifikace nebo verifikaci, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Nostrifikace = rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, nostrifikaci provádí krajské úřady zde
Verifikace
= ověření zahraničního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/overeni-predchoziho-zahranicniho-vzdelani

Na výběr máte dvě možnosti doručení:

1. Doručení kopie maturitního vysvědčení a úředně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání poštou na adresu: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Studijní oddělení, Lipová 41a, 602 00 Brno.

2. Osobní doručení kopie maturitního vysvědčení a úředně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, kdykoliv na podatelnu ESF MU v obálce nadepsané “Studijní oddělení“. Podatelnu najdete u hlavního vstupu na fakultu, vedle vrátnice.

Pokud nebudete mít Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání do 15. 6. 2022 kontaktujte studijní oddělení.

Postup při zápisu absolventů zahraniční střední školy ke studiu na MU.

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí, ale Česká republika má uzavřenou ekvivalenční dohodu se:

 • Slovenskou republikou
 • Maďarskem (od 6. 5. 2004) 
 • Polskou republikou (od 16. 1. 2006)
 • Republikou Slovinsko (od 12. 9. 1989)
 • Spolkovou republikou Německo (od 23. 3. 2007)

není nutné dokládat Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (u standardní maturitní zkoušky složené na slovenské střední škole není nostrifikace nutná), dokládá se kopie maturitního vysvědčení včetně úředně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení) .

Absolventi zahraničních středních škol předkládají při zápisu ke studiu:

 • vzdělání ze Slovenské republiky: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení bez úředního překladu.
 • Evropský bakalaureát (Evropská maturita, European Baccalaureate): úředně ověřenou kopii osvědčení o Evropském bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných v českém nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
 • ostatní:
  • buď úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s úředně ověřenou kopií nostrifikační doložky o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice,
  • nebo úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice (týká se zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou bilaterální smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), vydaných krajskými úřady (odbory školství),
  • nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení).
  • Tento postup se vztahuje rovněž na držitele „International Baccalaureate Diploma“.

Žijete na Slovensku, střední školu jste vystudoval/a v zahraničí (mimo ČR) a nechal/a jste si středoškolské vzdělání na Slovensku nostrifikovat?

Bohužel není možné používat na území České republiky nostrifikaci Vašeho středoškolského vzdělání, která byla vyhotovena ve Slovenské republice. To znamená, že nostrifikace Vašeho středoškolského vzdělání neplatí na území České republiky. Nostrifikace platí pouze na území daného státu, kde byla nostrifikace provedena (tj. kde bylo vydáno osvědčení o uznání zahraničního středoškolského vzdělání). Ani navzdory existenci smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou republikou „Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice“ nelze používat osvědčení o uznání Vašeho středoškolského vzdělání na území České republiky (tato smlouva se týká pouze dokladů o vzdělání absolvovaném v České nebo Slovenské republice vydaných v České republice nebo Slovenské republice a nevztahuje se na osvědčení o uznání zahraničního vzdělání).

Proces uznání zahraničního vzdělání

Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

Ověření předchozího vzdělání je možné provést na fakultě a je platné po splnění podmínek pouze pro daný běh přijímacího řízení. https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/overeni-predchoziho-zahranicniho-vzdelani

Jak postupovat při nostrifikaci, tzv.  Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice, které má neomenou platnost, můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  zde. Nebo můžete kontaktovat přímo Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA odbor školství – oddělení vzdělávání referentka pro vzdělávání – nostrifikace Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno pracoviště Cejl 73
telefon: 541 653 527; e-mail: kostrhunova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz; web: www.kr-jihomoravsky.cz

Kdy probíhá zápis a jak se zapíši do studia?

Zápis do studia probíhá 28. 6. - 30. 6. 2022 v aplikaci E-přihláška.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na ESF MU.

Jednotlivé kroky:

1. Ve své e-přihlášce nově najdete od 28. 6. 2022 nové tlačítko “Zapsat se do studia”.

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 1. Souhlas se zápisem do studia
 2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko “Zapsat do studia”, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknou na tlačítko „ověřit totožnost“.

Jak se „ztotožním“?

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2022, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

1. Proces "ztotožnění" bude na ESF probíhat přes Identitu občana:

Identitaobcana.cz 
Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

2. Uchazeči, kteří dokládají ukončené středoškolské vzdělání nostrifikací nebo verifikací, proces "ztotožnění" provedou pomocí on-line videohovoru:

On-line pomocí videohovoru
Pro ztotožnění budete potřebovat zařízení s kamerou a mikrofonem a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud je to možné, použijte prosím integrovanou webkameru v notebooku nebo externí kameru připojenou ke stolnímu počítači.

Aplikace uživatele celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení, příp. dalším pověřeným osobám. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost o ztotožnění schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

Ověřit pomocí videohovoru

 

Pokud si nebudete vědět rady, využijte nápovědu: https://is.muni.cz/auth/napoveda/jine/ztotozneni

Kdy se mohu vyfotografovat?

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Fotografii si zajistěte co nejdříve, neboť fotografie v IS MU je nutná pro vyhotovení ISIC karty a Průkazu studenta.

CO MUSÍM UDĚLAT PO ZÁPISU

Prezenční bakalář

Jak si objednám ISIC kartu?

ISIC kartu lze objednat nejpozději do 31. 10. 2022 následujícím způsobem:

Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium → vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli ISIC kartu vydanou MU, si objednávají: ISIC karta studenta 1. ročníku. Studenti, kteří měli ISIC kartu vydanou MU a ztratili ji, byla jim odcizena nebo poškozena, si objednávají: Nový průkaz studenta – při ztrátě, krádeži nebo poškození.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena. Není možné vystavit ISIC kartu, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. V případě, že již ISIC kartu vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Novou kartu si tedy již neobjednáváte.

Jak si zaregistruji předměty?

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog).

Registrace předmětů probíhá do 31. 7. 2022. Po tomto datu není registrace předmětů možná. Zápis předmětů probíhá
od 1. 9. 2022 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 25. 9. 2022. Zápis do seminárních skupin předmětů, které mají přednášky i cvičení probíhá od 2. 9. 2022 od 17:00 do 25. 9. 2022. Účast v seminárních skupinách je povinná a bez jejich absolvování nelze předmět úspěšně ukončit. Prostudujte si požadavky jednotlivých předmětů.

Rozvrh bude zveřejněn od 23. 8. 2022. Výuka probíhá od 12. 9. 2022 do 17. 12. 2022 (viz harmonogram akademického roku, který naleznete zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy).

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Jak si zařídím koleje?

Harmonogram rezervací a ubytování: https://www.skm.muni.cz/aktuality/informace-k-rezervacim-pro-akademicky-rok-20222023

Aktuální informace týkající se ubytování na kolejích: http://www.skm.muni.cz/kolej

Kombinovaný (profesní) bakalář

Jak si objednám Průkaz studenta?

Průkaz studenta lze objednat nejpozději do 31. 10. 2022 následujícím způsobem:
Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium -> vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli kartu vydanou MU, si objednávají: Kombinované studium.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena. Není možné vystavit Průkaz studenta, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. V případě, že již kartu vydanou MU vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Nový průkaz si tedy již neobjednáváte.

Jak si zaregistruji předměty?

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde:https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog).

Registrace předmětů probíhá do 31. 7. 2022. Po tomto datu není registrace předmětů možná. Pokud jste si předměty nezaregistrovali nevadí, rovnou si je zapíšete. Zápis předmětů probíhá od 1. 9. 2022 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 25. 9. 2022

Rozvrh bude zveřejněn od 23. 8. 2022.

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Kdy bude probíhat výuka?

Bakalářské kombinované studium probíhá formou přednášek, ve 4 soustředěních za semestr, v období od 12. 9. 2022 do 17. 12. 2022. Termíny těchto soustředění najdete na konci harmonogramu akad. roku zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy

JAK BEZPROBLÉMOVĚ VKROČIT DO 1. SEMESTRU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.