Zápis do studia

Obecné informace k zápisu absolventů středních škol

Do bakalářského studia se mohou zapsat pouze ti přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde.

K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, platný průkaz totožnosti a Zápisový list. Ověřená kopie maturitního vysvědčení se odevzdává a stává se součástí spisu studenta. V případě, že se zapíšete na více programů, je nutné odevzdat odpovídající počet ověřených kopií maturitního vysvědčení. Novou ověřenou kopii je nutné odevzdat i v případě, že již na ESF nebo na jiné fakultě MU nějaké Vaše studium probíhá či probíhalo.

U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.

Pro potřebu výroby identifikačního průkazu studenta a zobrazení fotografií v univerzitním informačním systému (IS MU), proběhne v době zápisu ke studiu fotografování v prostorách ESF MU. Fotografování je povinné, není možné použít vlastní fotografii.

Zmocnění k zápisu

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se , zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebný formulář najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do data řádného zápisu. V případě přijetí na více oborů uveďte obor či obory, na které se chcete zapsat.

Zářijový termín maturitní zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v řádném termínu (červen) nebo náhradním termínu (srpen) zápisu. V případě, že budete konat maturitní zkoušku v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost studijnímu oddělení e-mailem, a to nejpozději do dne řádného zápisu.

Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity nepovoluje.

Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku po náhradním termínu zápisu, se dostaví k individuálnímu zápisu na Studijní oddělení ESF MU v předem dohodnutém termínu.

Postup při zápisu absolventů zahraniční střední školy ke studiu na MU

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí, ale Česká republika má uzavřenou ekvivalenční dohodu se:

 • Slovenskou republikou
 • Maďarskem (od 6. 5. 2004) 
 • Polskou republikou (od 16. 1. 2006)
 • Republikou Slovinsko (od 12. 9. 1989)
 • Spolkovou republikou Německo (od 23. 3. 2007)

není nutné dokládat Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Pokud byla maturitní zkouška složena v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (u standardní maturitní zkoušky složené na slovenské střední škole není nostrifikace nutná), dokládá se kopie maturitního vysvědčení včetně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení) .

Absolventi zahraničních středních škol předkládají při zápisu ke studiu:

 • vzdělání ze Slovenské republiky: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení bez úředního překladu.
 • Evropský bakalaureát (Evropská maturita, European Baccalaureate): úředně ověřenou kopii osvědčení o Evropském bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných v českém nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
 • ostatní:
  • buď úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s úředně ověřenou kopií nostrifikační doložky o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice,
  • nebo úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice (týká se zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou bilaterální smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), vydaných krajskými úřady (odbory školství),
  • nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení).
  • Tento postup se vztahuje rovněž na držitele „International Baccalaureate Diploma“.
Žijete na Slovensku, střední školu jste vystudoval/a v zahraničí (mimo ČR) a nechal/a jste si středoškolské vzdělání na Slovensku nostrifikovat?

Bohužel není možné používat na území České republiky nostrifikaci Vašeho středoškolského vzdělání, která byla vyhotovena ve Slovenské republice. To znamená, že nostrifikace Vašeho středoškolského vzdělání neplatí na území České republiky. Nostrifikace platí pouze na území daného státu, kde byla nostrifikace provedena (tj. kde bylo vydáno osvědčení o uznání zahraničního středoškolského vzdělání). Ani navzdory existenci smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou republikou „Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice“ nelze používat osvědčení o uznání Vašeho středoškolského vzdělání na území České republiky (tato smlouva se týká pouze dokladů o vzdělání absolvovaném v České nebo Slovenské republice vydaných v České republice nebo Slovenské republice a nevztahuje se na osvědčení o uznání zahraničního vzdělání).

Proces uznání zahraničního vzdělání

Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

Ověření předchozího vzdělání je možné provést na fakultě a je platné po splnění podmínek pouze pro daný běh přijímacího řízení.

Jak postupovat při nostrifikaci, tzv.  Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice, které má neomezenou platnost, můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  zde. Nebo můžete kontaktovat přímo Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA odbor školství – oddělení vzdělávání referentka pro vzdělávání – nostrifikace Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno pracoviště Cejl 73
telefon: 541 653 527; e-mail: kostrhunova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz; web: www.kr-jihomoravsky.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.