Dějiny umění

"Svět je ovládán obrazy" (obor Dějiny umění)

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete vědět i to, co není vidět? Chcete analyzovat a chcete porozumět nejen tomu, co říkají média? Studium dějin umění vám nabízí možnost porozumění vizuálním objektům v jejich rozličných dobových formách a funkcích, ale také chápat jejich politický, kulturní a sociální přesah. Ústředním cílem bakalářského studia je získání základních znalostí o uměleckých dílech. Zabývat se budete díly od pozdní antiky do současnosti. Získáte také praktické dovednosti, které vyústí ve schopnost podat popis a analýzu vizuálních objektů a porozumět jim v jejich nejrůznějších projevech, a to věcných i časových.

Studium je přitom koncipováno tak, aby vám nabídlo komplexní pohled na oblast umělecké tvorby. Spolu s tím vám dá i základní náhled do těch kompetencí, které jsou potřebné pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí. Posláním tříletého bakalářského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Své znalosti pak můžete uplatnit v uměleckých oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a veřejné sféře.

Velký důraz je kladen na schopnost sdělovat výsledky badatelské práce odborné i široké veřejnosti. V rámci studia bude také možné získat pasivní znalost čtyř cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a italština) a bude rozvíjena schopnost týmové práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás hledání pravdy?
 • Chcete porozumět termínu „virtuální?
 • Zajímá vás, proč je minulost neoddělitelnou součástí přítomnosti?
 • Chcete se naučit novému jazyku – vizuálnímu?
 • Láká vás čtení v hlavních světových jazycích?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

„Během studia dějin umění jsem pochopila, že porozumění uměleckému objektu netkví jen v zamyšlení se nad jeho často strhujícím vyzařováním, ale hlavně ve snaze odpovídat na stovky otázek, které se k dílu vážou. S pomocí správných otázek je tedy pro nás, jako historiky umění, možné přiblížit se nejen dílu samotnému, ale také dávným kulturám, různým náboženstvím, významným osobnostem či dobovým ideám, o kterých vypovídá. Myslím, že pochopení fungovaní vizuálního jazyka minulosti určitě pomáhá k lepší orientaci ve vizuálním přetlaku dnešní doby.“

Katarína Kravčíková Katarína Kravčíková
studentka dějin umění

Praxe

V rámci praktické výuky je největší důraz kladen na aktivní účast na tvorbě a realizaci předmětu Kurátorství v praxi. Ten bude každý semestr vrcholit realizací výstavy pro veřejnost. Zapojení praktické výuky podstatně přispěje k získávání vašich analytických a metodických kompetencí „před originály“ s ohledem na potřeby praxe kurátorství a zprostředkování umění.

Cílem odborných stáží a praxí v odborných institucích, které jsou v bakalářském studiu zařazeny mezi volitelné předměty, je dát vám možnost zvýšit své kompetence v oblastech samostatné analýzy a prezentace uměleckého díla. Budete mít možnost i zahraničních stáží. Jejich výběr bude záležet na vašich individuálních jazykových kompetencích.

Chcete vědět víc?

http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících aplikaci základních znalostí dějin uměleckých děl v minulosti i současnosti. Takové profese nalezneme zejména na nižších pracovních pozicích v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích. Pracovat můžete případně i v orgánech místních samospráv.

Díky získaným znalostem a dovednostem ze studia můžete najít zaměstnání především při správě a dokumentaci uměleckých památek, například jako asistent kurátora, dokumentátor či kastelán historického objektu. Uplatnění najdete i při zprostředkování umění, a to jako průvodce v oblasti turistického ruchu nebo kulturní redaktor v oblasti médií, televizní a rozhlasové tvorby.

I přesto, že titul z dějin umění vám umožňuje především uplatnění se ve světě umění, rozvíjí rovněž intelektuální a praktické dovednosti, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání. V současnosti, kdy ve společnosti hraje mnohem větší a významnější roli vizuální kultura a porozumění této kultuře, můžete své kompetence uplatnit například v obchodě s uměním a starožitnostmi nebo při prezentaci a propagaci výtvarného umění.

Nejlepší absolventi bakalářského studia, kteří ukončí státní zkoušku minimálně s hodnocením „C“ – dobře, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Dějiny umění bez přijímacích zkoušek.

„Obor dějiny umění jsem si vybral proto, že se zabývá výtvarnou tvorbou jako jednou z oblastí lidské zkušenosti a kreativity. Vedle vlastního výzkumu zprostředkovává díla starých mistrů, ale i moderních a současných tvůrců široké veřejnosti, a udržuje tak povědomí o významné části hmotného kulturního dědictví
naší planety. Umění vypovídá mnohé o životě našich předků, pomáhá nám pochopit historické události v širším společenském kontextu. V dnešní době může umění, nejen výtvarné, tvořit důležitý korektiv utilitárně ekonomického myšlení a jednání představitelů států i korporací. Svojí univerzální povahou přispívá k vzájemnému porozumění v globalizovaném světě.“

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.
absolvent dějin umění, kurátor Moravské galerie v Brně

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne.

Oborová zkouška: ano, ve formě ústního pohovoru

Další požadavky: motivační dopis

Ústní pohovor: Vyžaduje se motivační dopis, dále základní a obecný přehled o dějinách výtvarného umění v Evropě od středověku po současnost. Vizuální paměť, schopnost rozpoznat klíčová díla evropských dějin umění od středověku po současnost. Orientace v historických souvislostech, zejména evropských dějin. Obecný kulturní přehled a zaujetí pro obor, osobní znalost významných muzeí a galerií, současných výstav, zkušenost s četbou oborových textů.

Motivační dopis vložte nejpozději do 13. 3. 2021 do rubriky "Doplňující text" v e-přihlášce.

Parametry motivačního dopisu: délka cca 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer). V motivačním dopise odpovězte na tyto otázky:

 • a) Proč chcete studovat dějiny umění?
 • b) Co je podle Vás předmětem studia dějin umění jako historické, sociální etc. vědy?
 • c) Jaké "umělecké dílo" či výstavu jste v poslední době shlédli a jakou knihu na uměleckohistorické téma jste v nedávné době četli? Okomentujte.
 • Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

  Přijímací zkoušku lze prominout studentům na základě potvrzení o účasti v SOČ (obory Historie, Dějepisná olympiáda a Teorie kultury, umění a umělecké tvorby - celostátní kola).

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

  Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky soutěží z teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie.

Kritéria hodnocení

 • Uchazeči, kteří splní hranici úspěšnosti v hodnocení motivačního dopisu (5 - 10 bodů z 10 možných) budou seřazeni podle bodového ohodnocení.
 • Nejlepších 100 uchazečů bude pozváno k ústnímu pohovoru. Konečné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě bodů přidělených u ústního pohovoru (hranice úspěšnosti u ústního pohovoru: 15 bodů z 20 možných)- ústní zkouška se bude konat v první polovině května

Doporučená literatura

 • Oldřich J. Blažíček - J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
 • Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, Praha 1981.
 • Albert Châtelet - Bernard Philipp Groslier a kol., Světové dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004.
 • Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 2006.
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.