Spolupráce ve výzkumu

Nabízíme poradenství, konzultace, zpracování odborných analýz, posudků a strategických dokumentů, evaluace, případové studie, datové analýzy a další služby.

Vědci a vědkyně z ECON MUNI nabízí širokou škálu aktivit a oblastí, ve kterých vám mohou být nápomocní jako partneři nebo konzultanti. Zabývají se výzkumy, poradenstvím, konzultacemi, odbornými analýzami a posudky, zpracováním koncepčních a strategických dokumentů, evaluacemi, případovými studiemi, spotřebitelskými šetřeními, datovou analýzou a mnoha dalšími požadavky a dotazy ze strany firem i veřejné správy.

Obraťte se na nás. Setkáme se, projednáme situaci a vaše možnosti a zkusíme navrhnout ta nejlepší řešení přímo pro vás.

Vyberte si z oblastí našeho výzkumu

Analytika byznysových dat
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Kompletní datové analýzy (návrh studie, průběh sběru dat, zpracování, vizualizace a interpretace výsledků, reporting)
 • Tvorba a analýza statistických modelů
 • Kompletní analýza v oblasti optimalizace (podpora při formulaci problému, výběr vhodných matematických postupů pro řešení, implementace a interpretace výsledků)
 • Evaluace intervencí (např. evaluace dopadů operačních programů, dotačních programů, “intervencí“ v marketingu), kontrafaktuálové dopadové evaluace
 • Identifikace vztahu mezi měřícími přístroji na základě naměřených hodnot a kalibrace
 • Konzultace a školení Excel, VBA, G.tabulky, Rko, PowerB

KONTAKT

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky
tel.: 549 49 5386
email: maria.kralova@econ.muni.cz

Cestovní ruch
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu
 • Geografie cestovního ruchu zemí světa
 • Analýzy a evaluace trendů v turistické poptávce obyvatelstva
 • Sociogeografické výzkumy druhého bydlení
 • Analýzy konkurenceschopnosti destinací cestovního ruchu
 • Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku
 • Analýzy rolí malých a středních podnikatelů cestovního ruchu v místní a regionální ekonomice
 • Inovační procesy v destinacích cestovního ruch
 • Měření a hodnocení socioekonomických dopadů cestovního ruchu
 • Management a marketing cestovního ruchu
 • Odborné posudky a analýzy pro oblast cestovního ruchu
 • Zpracování či revize strategických dokumentů v cestovním ruchu
 • Konzultační činnost a odborné poradenství v cestovním ruchu
 • Studie proveditelnosti u projektů v cestovním ruchu
 • Zpracování projektů pro čerpání dotačních prostředků v cestovním ruchu
 • Odborné posudky k projektům v oblasti cestovního ruchu (komplexní posouzení projektů, včetně realizovatelnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti)

KONTAKT

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
ředitel Institutu cestovního ruchu INCERU
tel.: 549 49 8468
email: inceru@econ.muni.cz
web: www.inceru.econ.muni.cz

Dopravní výzkum
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Odborné posudky a analýzy pro oblast dopravy (analýzy poptávky v dopravě a analýzy dopravního toků)
 • Spotřebitelská šetření a jejich vyhodnocení
 • Zpracování či revize strategických dokumentů v dopravě
 • CBA a CEA analýzy pro oblast dopravy
 • Studie proveditelnosti u projektů v dopravě
 • Zpracování projektů pro čerpání dotačních prostředků v dopravě
 • Odborné posudky k projektům v oblasti dopravy (komplexní posouzení projektů, včetně realizovatelnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti)

KONTAKT

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP
tel.: 549 49 5731
email: 
itregep@econ.muni.cz
web: 
www.itregep.cz

Experimentální ekonomie
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Analýzy důvodů a postojů populace např. k vyhýbání se placení daní, korupci a neetickému chování
 • Testování mechanismů zvyšující ochotu lidí darovat krev či přispívat na charitu
 • Ekonomické experimenty v oblasti organizace trhů a dopravní ekonomie
 • Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu
 • Výzkumy důvěry ve druhé na sociálních sítích
 • Experimentální analýza financování veřejných statků
 • Neplánované důsledky propagace v organizacích
 • Výzkumy chování a rozhodování

KONTAKT

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
ředitel Laboratoře experimentální ekonomie
tel.: 549 49 7985
email: jiri.spalek@econ.muni.cz
web: www.mueel.econ.muni.cz

Finanční trhy
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Výzkumy v oblasti finančního trhu či ochrany spotřebitelů
 • Výzkum finanční gramotnosti s důrazem na její praktickou aplikovatelnost
 • Analýzy finanční gramotnosti
 • Analýzy vývoje kapitálových trhů
 • Analýzy investic

 

 

KONTAKT

Institut pro finanční trh
email: institut-ft@econ.muni.cz
web: www.institut-ft.econ.muni.cz

Hodnocení dopadů projektů a programů
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Evaluace dlouhodobých trendů a dopadů vybraných oblastí veřejných rozpočtů napříč veřejným sektorem
 • Verifikace strategických záměrů veřejného sektoru z pohledu reálné finanční alokace
 • Identifikace relevantních východisek, souvislostí a kontextuálních faktorů pro realizaci určitého typu rozvojového záměru
 • Rešerše a sběr dostupných relevantních informací, datových sad a geografických vrstev pro realizaci záměru
 • Komparativní zpracování a analýza dostupných informací včetně identifikace přesahů geografických, ekonomických, technických a demografických vstupů pro fázi „studie proveditelnosti“
 • Zpracování analýz CBA, CEA, CUA apod. včetně identifikace metodických slabin a úskalí
 • Interpretace hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti rozvojových záměrů včetně jejich prioritizace v procesu implementace

KONTAKT

doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
Katedra ekonomie
tel.: 549 49 6196
email: vilem.paril@econ.muni.cz

Inovace v regionálním rozvoji
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Analýzy inovační výkonnosti a prostředí na úrovni států, regionů i odvětví
 • Hodnocení faktorů a bariér pro zavádění inovací
 • Analýzy inovační spolupráce a networkingu
 • Analýzy inovačních politik a jejich implementace
 • Zpracování a posouzení regionálních inovačních strategií
 • Analýzy a doporučení nástrojů politiky na podporu tvorby a šíření inovací
 • AnaIýzy a doporučení pro inovační politiku zaměřenou na společenské výzvy

 

KONTAKT

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
ředitelka Výzkumného institutu pro inovace RINSTIN
tel.: 549 49 4987
email: rinstin@econ.muni.cz
web: www.rinstin.econ.muni.cz

Malé, střední a rodinné podnikání
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Vytipování potenciálních trhů skýtajících největší tržní potenciál
 • Analýza identifikovaných trhů
 • Zpracování business plánů
 • Zpracování plánů diseminace a komercionalizace pro konkrétní trhy a produkty
 • Poradenství v oblasti rodinného podnikání, managementu, marketingu či corporate governance

 

 

KONTAKT

doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství
tel.: 549 49 4765
email: pavla.marcianova@econ.muni.cz

Neziskový sektor
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Výzkumy stavu a rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti
 • Strategické návrhy pro veřejnou a politickou debatu o neziskovém sektoru a občanské společnosti
 • Evaluační studie projektů a implementovaných plánů
 • Analýzy finančního zdraví neziskového sektoru
 • Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj neziskového sektoru
 • Expertní posudky
 • Návrhy projektů

KONTAKT

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
ředitel institutu – Centrum pro výzkum neziskového sektoru
tel.: 549 49 4765
email: vladimir.hyanek@econ.muni.cz
web: www.cvns.econ.muni.cz

Podniková informatika
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Zpracování informační strategie a plánu rozvoje informačního systému
 • Sběr a analýza požadavků na informační systém
 • Procesní analýza a optimalizace procesů
 • Analýza znalostních procesů a jejich optimalizace

 

 

KONTAKT

Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství
email: michal.krcal@econ.muni.cz

Řízení finančních rizik
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Analýzy finančních rizik a optimalizace risk-managementu
 • Řízení investičního portfolia a přípravy na emise cenných papírů
 • Automatizace statistického vyhodnocování dat (explainable artificial intelligence) pro účely manažerského rozhodování, marketingu, odhalování finančních podvodů, úvěrování, atd.
 • Modelování úvěrových, tržních a operačních rizik
 • Validace a backtesting modelů tržních a úvěrových rizik

 

 

KONTAKT

Oleg Deev, Ph.D.
ředitel Institute of Financial Complex Systems
tel.: 549 49 5119
email: oleg.deev@econ.muni.cz
web: www.fincos.econ.muni.cz

Řízení znalostí v projektech
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Analýza současného stavu řízení projektových znalostí a vyhodnocení
 • Výběr či vývoj vhodného řešení pro zefektivnění přenosu znalostí a jeho implementace (vč. software řešení)

 

 

 

Udržitelnost a cirkularita ve veřejném sektoru
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Studie odpadového a oběhového hospodářství
 • Evaluační studie efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků
 • Vzdělávací programy a projektový management pro firmy, obce a další organizace v oblasti životního prostředí
 • Tvorba CBA, CEA analýz pro projekty v oblasti technických služeb (odpadové a vodní hospodářství, energetika)
 • Identifikace faktorů úspěšné meziobecní spolupráce
 • Certifikované metodiky, software, mapy, výzkumné studie nebo studie pro veřejný i soukromý sektor a znalecké a expertní posudky
 • Školení v oblasti udržitelnosti včetně efektivního odpadového a oběhového hospodářství
 • Konzultace v oblasti úsporného a udržitelného hospodářství

KONTAKT

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Institut pro udržitelnost a cirkularitu
tel.: 549 49 3034
email: jana.soukopova@econ.muni.cz
web: www.sci.econ.muni.cz

Ing. Michal Struk, Ph.D.
Institut pro udržitelnost a cirkularitu
tel.: 549 49 6132
email: michal.struk@econ.muni.cz
web: www.sci.econ.muni.cz

Udržitelnost podnikání
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Konzultační a analytické služby v oblastech managementu a marketingu
 • Ekonomické analýzy (analýzy výkonnosti podniku včetně finanční analýzy, analýzy návratnosti investic, kalkulací apod.)
 • Strategické analýzy podniku (stakeholderská analýza a další)
 • Optimalizace efektivity provozu výrobních podniků, služeb i maloobchodu
 • Zavádění prvků cirkulární ekonomiky a strategie udržitelnosti/ společenské odpovědnosti podniků
 • Implementace moderních metod managementu (holokracie, firemní demokracie)
 • Studie marketingového výzkumu (analýza zákaznických preferencí, spokojenosti zákazníků, etické spotřebitelství)

KONTAKT

doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
ředitel Institutu udržitelnosti podnikání (RISB)
tel.: 549 49 3175
email: ondrej.castek@econ.muni.cz
web: www.risb.econ.muni.cz

Veřejná správa
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Projekty ve veřejné správě
 • Analýzy a kalkulace ve veřejné správě
 • Strategické plány a koncepce rozvoje obcí a měst
 • Interaktivní veřejná správa
 • Inteligentní veřejná správa
 • Inovace ve veřejné správě
 • Odborné posudky a konzultace plánů a dokumentů

 

KONTAKT

Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
Institut veřejné správy
tel.: 549 49 3682
email: filip.hruza@econ.muni.cz

Ekonomie zdravotnictví a farmakoekonomika
Bez popisku

S čím vám pomůžeme:

 • Hodnocení nákladové efektivity (CEA) produktů, služeb a intervencí ve zdravotnictví
 • Hodnocení nákladů a benefitů (CBA) na úrovni poskytovatelů a zdravotních systémů
 • Analýza dopadů zdravotní politiky na ekonomiku či vybrané sektory
 • Datová analýza, strojové učení a biostatistika pro projekty ve zdravotnictví
 • Poradenství v oblasti zdravotní ekonomie a farmakoekonomiky
 • Realizace workshopů, konferencí a dalších akcí v oblasti zdravotnictví a biotechnologií

 

 

KONTAKT

Jakub Hlávka, Ph.D., M.A.
ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII)
tel.: 549 49 3603
email: Jakub.Hlavka@econ.muni.cz
web: https://hepii.econ.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.