Divadelní studia

Divadlo je umělecká forma, kterou můžeme nejbezprostředněji sdílet s ostatními, co to znamená být lidskou bytostí. (Thorton Wilder)

Podat přihlášku

Co se naučíte

Zajímá vás české a světové divadlo, jeho specifika a dějiny? Pak je program Divadelní studia právě pro vás. Program vás seznámí s dějinami českého i světového dramatu, české i světové inscenační praxe, ale i s teoriemi popisujícími typické rysy a zákonitosti divadelních žánrů i mimodivadelních aktivit, které nesou divadelní prvky.

Naučíte se způsoby, podle kterých lze divadlo zkoumat. Pochopíte, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Divadelní inscenace se pro vás stane důležitým komentářem reality, který vás přivede k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Program Divadelní studia je badatelsky i pedagogicky zaměřený. Studium spočívá v poznávání české i světové divadelní historie, zkoumání teatrality nedivadelních událostí ve všech sférách lidského života a společnosti i současné dramatiky a inscenační praxe. Naučíte se rozebírat dramatické texty a divadelní inscenace, psát divadelní kritiky a odborné texty.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás současné divadelní dění?
 • Chcete poznat historii a společenské principy skrze divadelní umění?
 • Zajímá vás estetický rozměr divadla?
 • Chcete si prohloubit analytické schopnosti?
 • Chcete se naučit formulovat vlastní názor prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty?
 • Baví vás vytváření kritického pohledu?
 • Chcete si prohloubit vyjadřovací schopnosti slovem i písmem?

Jsou vaše odpovědi převážně kladné? Pak neváhejte a přihlaste se do programu Divadelní studia.

„Divadelní vědu studuji v kombinaci s překladatelstvím němčiny. Nejvíce mě na tom baví, jak se obory navzájem doplňují a rozšiřují mé obzory. Divadlo mě naučilo improvizovat a přistupovat ke světu kreativním způsobem, zatímco znalost němčiny mě dovedla k důležitým zdrojům inspirace. Bez jednoho či druhého by to bylo vždy jen napůl.“

Barbora Kašparová Barbora Kašparová
studentka divadelních studií a překladatelství německého jazyka

Praxe

Studijní program nemá povinnou praxi, ale je možné v jeho rámci absolvovat stáže v divadelních institucích nebo na badatelských pracovištích.

Chcete vědět víc?

Další informace o studiu, práci členů Katedry divadelních studií a dalších aktivitách pracoviště se dozvíte na našem webu:

http://divadlo.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského stupně získáte během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojíte si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností. Ty využijete jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. 

Budete schopni pracovat s textem a kriticky ho hodnotit, ovládat základy psaní v odborném a publicistickém stylu. Budete ovládat kulturně-historický přehled, orientaci v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. 

Pokud budete mít jako absolvent zájem o uplatnění v oboru, doporučujeme pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Jako úspěšný absolvent programu Divadelní studia budete mít širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice. Budete moci pracovat jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, v divadelní produkci, archivech a muzeích. Své znalosti využijete i na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

„Studium divadelní vědy mi přineslo do života mnoho šťastných setkání s lidmi, kteří jsou v mém profesním životě dodnes nepostradatelní jako spolupracovníci – ať už to bylo ve Slováckém divadle, anebo nyní v Českém rozhlase. Nemluvím jen o pedagozích, ale také o spolužácích, s nimiž jsem mohla sdílet posedlost tímto výlučným oborem. Právě díky úzkému kolektivu lidí, které spojoval zájem o divadlo – ať už šlo o četbu odborné literatury, divadelních textů, praktika v divadlech, nebo bádání v archivech – pro mě bylo jednodušší rozvíjet kritické myšlení nejen o něm, ale i v širších společenských souvislostech. Se znalostmi, ale bez této schopnosti bych ve své dramaturgické praxi těžko obstála.“

Hana Hložková Hana Hložková
dramaturgyně

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů: ne.

 • Přijímací zkouška prověřuje motivaci ke studiu, rozhled v oblasti kultury, historie a současného divadla, formulační a analytické schopnosti. Má tyto části:1) dramaturgickou analýzu textu, oborový tet, ústní pohovor.
 • Dramaturgická analýza textu:

  Ve formě souvislé úvahy vyložte, jaká témata podle vás ze hry dnes rezonují, proč má dnes smysl drama inscenovat, charakterizujte tvar a strukturu hry. Vyberte si jeden z těchto dramatických textů: J. B. Molière - Misantrop, Josef Topol - Kočka na kolejích, Tom Stoppard - Arkádie.

  Rozsah textu: minimálně 3 normostrany (5400) znaků.

  Uchazeči zašlou vypracovanou dramaturgickou analýzu jako přílohu e-mailu s názvem "DRAMATURGICKÁ ANALÝZA - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ" na adresu div@phil.muni.cz - a to ve dnech 29. 3. - 31. 3. (ne dříve, ne později).

  Text minimálního rozsahu 3 normostrany (5400 znaků).

 • Oborový test – písemný test na základní kulturní rozhled, historii a schopnost porozumět odbornému textu v cizím jazyce (dle jazykových schopností angličtina nebo němčina).
 • Ústní pohovor – v diskusi prokazuje student zejména obeznámenost s aktuálním divadelním děním a analytické schopnosti. Jako podklad k diskusi si připraví uchazeči pro přijímací komisi seznam 10 divadelních představení (seznam vždy obsahuje jméno autora, název inscenace, divadlo a jméno režiséra), která v poslední době shlédli a jsou schopni o nich hovořit.
 • Ústní zkouška proběhne po vykonání oborového testu - přesný harmonogram zkoušky bude upřesněn nejpozději začátkem dubna 2021.

  Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

Kritéria hodnocení

  Přijímací řízení má tři části. Maximum bodů získaných za všechny tři části přijímací zkoušky je 100 bodů.

 • Dramaturgická analýza textu, max. počet bodů 30.
 • Oborový test, max. počet bodů 40.
 • Ústní pohovor, max. počet bodů 30.
 • Aby uchazeč mohl být přijat, musí za všechny tři části v součtu dosáhnout alespoň 50 bodů (včetně). Uchazeč se musí zúčastnit všech tří částí přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995.
 • BEJBLÍK, Alois. Shakespearův svět. Praha: Mladá fronta, 1979.
 • KOPECKÝ, Jan a BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
 • BROOK, Peter. Prázdný prostor. Překlad Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.