Přijímací řízení

Přijímací řízení v bodech

Podrobnější informace naleznete níže

1. Podej si přihlášku

Termín: 1. 11. 2023 - 29. 2. 2024

Studium po maturitě

 • jednooborové studium (volíš až 3 programy v rámci jedné přihlášky)

 • sdružené studium ESF a jiná fakulta MU (volíš až 3 studijní plány v rámci jedné přihlášky)

Studium při práci (vyžadovaná rok praxe!)

2. Přijď k přijímací zkoušce

Testy studijních předpokladů (TSP)

- jsou organizovány MU

- termín: prosinec 2023 - duben 2024

- více o TSP

3. Přečti si výsledek

Rozhodnutí nalezneš ve své e-přihlášce.

Současně s návrhem na přijetí jsou i informace k zápisu ke studiu.

Přijímací řízení přehledně, pozorně čtěte!

Vysvětlení základních pojmů

Prezenční studium
Tzv. „denní studium“ po maturitě, což je nejobvyklejší forma studia pro absolventy středních škol, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky.

Profesní studium
Tzv. „dálkové“ či „distanční“ studium, určena především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali střední školu. Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury. Pro přijetí do programu je nutné doložit minimálně roční praxi.

Studijní program
Základním rámcem každého vysokoškolského studia je studijní program. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů

Studijní plán
Tvoří jej souhrn povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů seřazených časově a obsahově tak, aby bylo dosaženo profilu absolventa ve standardní době studia. Studijní plány realizované na Ekonomicko-správní fakultě v bakalářském studiu mohou mít podobu: 

 • jednooborového studijního plánu - tzv. jednooborové studium
 • sdružených studijních plánů sestávající z hlavního studijního plánu na ESF a vedlejšího studijního plánu na jiné fakultě MU - tzv. sdruženého studia

Jednooborové studium – vyučované na ESF MU, studijní plán má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Sdružené studium - hlavní část studia probíhá v rámci jednoho studijního programu a tu si doplníte menší ucelenou částí z jiného programu na jiné fakultě MU. Tj. budete mít jeden hlavníjeden vedlejší studijní plán a můžete tak studovat třeba i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. Studium je spojeno s docházkou na obě fakulty, které dané studijní programy zajišťují. Přesná nabídka je uvedena vždy v e-přihlášce.

Hlavní studijní plán
Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová, protože profiluje jeho studium a student v rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži. Student se zapisuje na té fakultě, na které si volí svůj hlavní studijní plán.

Vedlejší studijní plán
Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži a je brán jako doplňkový. 

Jak si podat přihlášku

Na naši fakultu si můžete podat přihlášku do jednooborového studia, kdy studijní plán má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, nebo do sdruženého studia, kdy hlavní část studia probíhá v rámci jednoho studijního programu, kterou si doplníte menší ucelenou částí z jiného programu. Tj. budete mít jeden hlavníjeden vedlejší studijní plán a můžete studovat i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. Vedlejší studijní plán si vždy volíte na jiné fakultě MU. Studium je spojeno s docházkou na obě fakulty MU.

 

Chci studovat pouze na ESF tzv. JEDNOTNÁ FAKULTNÍ PŘIHLÁŠKA (JFP)

Při podání přihlášky do jednooborového studia můžete v jedné přihlášce uvést až tři studijní programy, tj. můžete si zvolit první, druhou a třetí preferenci programů. Volbu druhé a třetí preference je možné provést až do konce lhůty pro podávání přihlášek ke studiu a za celou přihlášku zaplatíte pouze jeden poplatek 900,- Kč. Volba druhé a třetí preference je dobrovolná.

Z dané nabídky si můžete v rámci jedné e-přihlášky zvolit až 3 studijní programy:

Nelze zvolit v rámci Jednotné fakultní přihlášky (JFP) - více informací naleznete v sekci "Chci studovat mezifakultně".

Příklad:
Chci studovat Finance, ale vím, že dostat se na tento program je velmi obtížné. Ale zároveň mě zajímá i oblast cestovního ruchu nebo veřejné správy. Když se podívám do statistik z minulého roku, zjistím, že na programy Regionální rozvoj a cestovní ruch a Veřejná ekonomika a správa byl percentil pro přijetí nižší než na program Finance. Proto, pokud budu mít zájem, si mohu ve své e-přihlášce zvolit jako svou 1. preferenci program Finance, 2. preferenci program Regionální rozvoj a cestovní ruch a 3. preferenci program Veřejná ekonomika a správa a moje šance na přijetí na fakultu se významně zvýší.

Při zpracování výsledků přijímacího řízení jsou programy brány jako rovnocenné. Pokud nezískáte dostatečný percentil v TSP pro přijetí na první preferenci, budete zařazeni do pořadí uchazečů
pro druhou preferenci a následně pro třetí preferenci, kde se vaše možnost na přijetí zvyšuje.

Pozor, pokud si zvolíte v rámci JFP mezi programy Ekonomie, Hospodářská politika nebo Veřejná ekonomika a správa, které je možné si zároveň volit i v rámci přihlášky do sdruženého studia, nebude možné si program v přihlášce v rámci sdruženého studia již zvolit! Co je to sdružené studium, čtěte níže.

Chci studovat mezifakultně Finance a právo (ESF - PrF), Podniková informatika (ESF - FI)

Mezifakultní studium nabízí v jednooborovém studiu pevně daný studijní plán složený z předmětů dvou fakult. Jste zapsaní do studia na ESF a docházíte na předměty vyučované na Ekonomicko-správní fakultě a na Právnické fakultě (Finance a právo) nebo na Ekonomicko-správní fakultě a na Fakultě informatiky (Podniková informatika).

Přihlášku lze podat pouze do jednotlivých programů, tyto programy není možné kombinovat v rámci jednotné fakultní přihlášky (JFP).

Chci studovat na ESF a zároveň na jiné fakultě MU tzv. Sdružené studium

Když budete chtít zkusit studium odlišných disciplín (na ESF a jiné fakultě MU), můžete si podat přihlášku do sdruženého studia, které lze kombinovat se studiem na ostatních fakultách MU. V rámci sdruženého studia fakulta nabízí možnost studia tří programů:

 • Ekonomie (hlavní studijní plán na ESF) + vedlejší studijní plán na PřF, FF, FSS, FI, PedF
 • Hospodářská politika (hlavní studijní plán na ESF) + vedlejší studijní plán na FF, FSS, FI, PedF
 • Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán na ESF) + vedlejší studijní plán na PedF, FF, FSS, FI

V rámci jedné přihlášky u jednoho programu můžete uvést až tři priority (studijní plány napříč nabídkou jiných fakult). Tyto tři programy nelze kombinovat mezi sebou a mějte na paměti, že při zvolení studijních plánů cizí fakulty se musíte řídit pokyny pro přijímací řízení obou fakult. Volbu druhé a třetí priority je možné provést až do konce lhůty pro podávání přihlášek ke studiu a za celou přihlášku zaplatíte pouze jeden poplatek 600,- Kč Volba druhé a třetí priority je dobrovolná.

Na pořadí priorit záleží!
Pořadí priorit v každé přihlášce dobře važte, protože je určující při vyhodnocení a není možné jej měnit.

Příklad:
Chci studovat Veřejnou ekonomiku a správu (VES) na ESF, ale zároveň mě zajímají i jazyky a IT. Proto si jako první prioritu mohu zvolit VES s jazykem na FF, jako druhou prioritu VES s příslušným programem na FI a jako třetí prioritu si ponechám jednooborové studium VES. V případě, že neuspěji u přijímacích zkoušek na partnerské fakultě, ale výsledek TSP bude dostačující pro jednooborové studium VES na ESF, budu přijat.

Pozor, pokud si zvolíte v rámci sdruženého studia mezi programy Ekonomie, Hospodářská politika nebo Veřejná ekonomika a správa, které je možné si zároveň volit i v rámci přihlášky do jednooborového studia tzv. Jednotná fakultní přihláška (JFP), nebude možné si program v přihlášce do JFP již zvolit!

V e-přihlášce zaškrtávejte ideálně všechny 3 priority, zvýšíte tím šanci na přijetí!

Přijímací zkoušky do prezenčního studia (po maturitě)
1) Do bakalářských studijních programů v prezenční formě - jednooborové studium

Přijímací zkouška bude mít formu písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří dokládají předchozí vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:

 • certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE
 • doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2
 • potvrzení střední školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce

Doklad o znalosti českého jazyka jsou uchazeči povinni vložit do e-přihlášky do termínu stanoveného fakultou v návrhu na přijetí. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. Zahraničním uchazečům, kteří doklad do termínu stanoveného fakultou nedoloží, nebude umožněn zápis ke studiu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

2) Do bakalářských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na ESF MU

Přijímací zkouška bude mít formu písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří dokládají předchozí vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:

 • certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE
 • doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2
 • potvrzení střední školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce

Doklad o znalosti českého jazyka jsou uchazeči povinni vložit do e-přihlášky do termínu stanoveného fakultou v návrhu na přijetí. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. Zahraničním uchazečům, kteří doklad do termínu stanoveného fakultou nedoloží, nebude umožněn zápis ke studiu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

3) Do bakalářských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě

Do programu se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU skládat nebudou.

Termíny zkoušek

Přijímací zkoušky do profesního studia
Do bakalářských studijních programů - profesní studium

Podmínkou pro přijetí do profesně zaměřeného bakalářského studia je doložení praxe v min. délce 12 měsíců a vykonání přijímací zkoušky dle kritérií stanovených jednotlivými programy. Podmínky pro přijetí do těchto programů se dočtete zde.

Přijetí bez přijímací zkoušky
Přijetí bez přijímací zkoušky do prezenčního studia

Chystáte se složit SCIO testy, uspěli jste v SOČce, absolvovali jste olympiádu nebo jste se účastnili soutěže pořádanou MUNI nebo naší fakultou?
Do bakalářských studijních programů můžete požádat o odpuštění přijímacích zkoušek. Podrobnosti se dozvíte na stránce prominutí přijímací zkoušky.

Přijetí bez přijímací zkoušky - profesní studium

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů - profesní studium jsou uvedeny zde.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Právní náležitosti přijímacího řízení
Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise.

Odvolání v případě nepřijetí

Nepřijatí uchazeči si mohou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od data doručení rozhodnutí. Více informací naleznete zde.

Zápis do studia

Více informací naleznete na stránce Zápis do studia. Informace budou aktualizovány na následující akademický rok během měsíce května.

Studuj na Ekonomicko-správní fakultě

Slovníček

Preference – volíte si u tzv. Jednotné fakultní přihlášky – můžete si v přihlášce zvolit až 3 jednooborové programy z nabídky programů garantovaných ESF MU.
Priorita – volíte si u sdruženého studia – můžete si zvolit až 3 studijní plány v rámci jednoho programu. Kombinujete studium na ESF a na partnerské fakultě.
Mezifakultní studium – v jednom studiu vyučované předměty ze dvou fakult.
OSP – Obecné studijní předpoklady organizované spol. SCIO. cz, s. r. o.
VŠP – Všeobecné študijné predpoklady v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných spol. SCIO. cz, s. r. o.
SOČ – středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz
TSP – test studijních předpokladů

Podat přihlášku do prezenčního studia Podat přihlášku do profesního studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.