Přijímací řízení

Formy studia

Prezenční forma studia – tzv. „denní studium“

Nejobvyklejší forma studia pro absolventy středních škol, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky. Hlavní náplní docházky jsou především přednášky a semináře. Samotné návštěvy vyučování je vhodné spojit se samostudiem doporučené literatury. Některé předměty lze též sledovat ze záznamů na internetu.

Kombinovaná forma studia – tzv. „dálkové či distanční studium“

Na rozdíl od denního studia je kombinovaná forma určena především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali střední školu. Hlavní výhodou je možnost docházet do školy pouze na tzv. tutoriály, které mají vesměs povahu debaty nad danou látkou v rozsahu 4–20 hodin na jeden předmět (v závislosti na vysokoškolském stupni). Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury. Pro studenty jsou určeny tzv. distanční studijní opory (DSO).

Právní náležitosti přijímacího řízení

Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise.

Zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Ekonomicko-správní fakulta MU uchazeče informuje, že podáním přihlášky do bakalářského studia uchazeč uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrativního zpracování přijímací zkoušky v rozsahu jméno a příjmení s tituly, datum narození, bydliště, číslo přihlášky, program, obor a forma studia včetně výsledků přijímacího řízení správci Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava , IČ: 26843935, na období od 1. 11. 2017 do 21. 9. 2018.

Administrativním zpracováním se rozumí zaslání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Přijímací zkoušky

1) Do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě (s výjimkou dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou, a dvouoborové kombinace Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost)

Přijímací zkouška bude mít formu písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

2) Do bakalářského studia dvouoborové kombinace Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a oborový test z francouzského jazyka (zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Oborová přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Do bakalářského studia dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou

Na dvouoborové kombinace, kde je obor ESF MU zařazen pod program akreditovaný na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení na mateřské fakultě programu, tzn. na obor ESF MU přijímací zkoušku skládat nebudou.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů (TSP) jsou univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud podáváte přihlášky na více oborů, test skládáte jen jednou.

TSP nelze nahradit národními srovnávacími zkouškami Scio. Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Masarykově univerzitě najdete zde.

Oborový test z francouzského jazyka

Při výběru dvouoborové kombinace Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a oborový test z francouzského jazyka (zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Oborová přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů je možné prominout na základě výsledků testů organizovaných společností SCIO. cz, s.r.o., případně při splnění jiných skutečností. Podrobnosti se dozvíte na samostatné stránce.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Odvolání v případě nepřijetí

Nepřijatí uchazeči si mohou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od data doručení rozhodnutí. Více informací naleznete zde.

Slovníček

Dvouoborové studium – spojení dvou oborů v rámci jedné fakulty do jednoho studia

Mezifakultní studium – spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia

EUCYS, EUSO – soutěže pro mladé vědce

OSP – Obecné studijní předpoklady organizované spol. SCIO. cz, s. r. o.

SOČ – středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz

TSP – test studijních předpokladů

VŠP – Všeobecné študijné predpoklady v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných spol. SCIO. cz, s. r. o.

 

Podejte přihlášku

Studijní oddělení

Telefon: 549 49 6427, 4924
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.