Přijímací řízení

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je studijní program.

Ten je možné studovat v prezenční formě studia – tzv. „denní studium“, což je nejobvyklejší forma studia pro absolventy středních škol, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky.

Na rozdíl od denního studia je kombinovaná forma, tzv. „dálkové“ či „distanční“ studium, určena především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali střední školu. Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury.

Každý studijní program má své studijní plány. Jednooborový studijní plán má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Sdružené studium umožňuje absolvovat hlavní část studia v rámci jednoho studijního programu a tu si doplnit menší ucelenou částí z jiného programu, tj. mít jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán a studovat tak třeba i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. Přesná nabídka je uvedena vždy v e-přihlášce.

Přijímací zkoušky do prezenčního studia (po maturitě)
1) Do bakalářských studijních programů v prezenční formě 

Přijímací zkouška bude mít formu písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

2) Do bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán)

Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a test z francouzského jazyka (zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Do bakalářských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě

Do programu se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU skládat nebudou.

Termíny zkoušek

Přijímací zkoušky do kombinovaného studia - profesně zaměřené
Do bakalářských studijních programů v kombinované formě - profesně zaměřené

Podmínkou pro přijetí do profesně zaměřeného bakalářského studia je doložení praxe v min. délce 12 měsíců a vykonání přijímací zkoušky dle kritérií stanovených jednotlivými programy. Podmínky pro přijetí do těchto programů se dočtete zde.

Výběr priority v e-přihlášce

1 přihláška = 1 program = 1 až 3 studijní plány

Určení pořadí priorit může být pro vás klíčové 

V přihlášce priority určují váš zájem o studijní plány. Nejvyšší priorita = 1. priorita. U sdružených studií zvolením 2. a 3. priority zvyšujete svoji šanci na přijetí.

Primárně jsou vaše priority vyhodnocovány od priority 1. Pokud do priority 1. splníte podmínky pro přijetí, budete do ní přijati bez ohledu na to, že jste splnili podmínky i do ostatních priorit. Změna pořadí priorit po konci podávání přihlášek již není možná.

Pokud nemáte zájem o nic jiného než jen o prioritu 1, pak si žádné další priority do přihlášky nedáváte.

Můžete být přijati pouze do 1 studijního plánu v rámci 1 přihlášky.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Nepřijatí uchazeči si mohou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od data doručení rozhodnutí. Více informací naleznete zde.

Právní náležitosti přijímacího řízení
Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise.

Zpracování osobních údajů

V souladu s ochranou osobních údajů, Ekonomicko-správní fakulta MU uchazeče informuje, že podáním přihlášky do bakalářského studia uchazeč uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrativního zpracování přijímací zkoušky v rozsahu jméno a příjmení s tituly, datum narození, bydliště, číslo přihlášky, program, obor a forma studia včetně výsledků přijímacího řízení. 

Administrativním zpracováním se rozumí zaslání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Studuj na Ekonomicko-správní fakultě

Informace k příjimacímu řízení v akademickém roce 2021/2022 do prezenční formy stuida:
Elektronická verze brožury

Slovníček

Mezifakultní studium – spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia

EUCYS, EUSO – soutěže pro mladé vědce

OSP – Obecné studijní předpoklady organizované spol. SCIO. cz, s. r. o.

SOČ – středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz

TSP – test studijních předpokladů

VŠP – Všeobecné študijné predpoklady v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných spol. SCIO. cz, s. r. o.

Podat přihlášku do prezenčního studia Podat přihlášku do kombinovaného studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.