Sociální pedagogika a poradenství

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete umět pomáhat nebo být připraveni pro další studium v pedagogických vědách? Studijní program Sociální pedagogika a poradenství vás připraví k práci s lidmi a pro lidi. Studium klade důraz na rozvoj vaší osobnosti. V průběhu studia můžete očekávat také rozvoj interpersonálních dovedností a získávání zkušeností s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik. 

Do jisté míry si budete moci vytvářet svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si každý z vás může vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů. Zvolíte si ty, které považujete za nejvhodnější, čímž se sami podílíte na svém profesním zaměření a utváříte si odbornou profilaci. Dále budete mít možnost zúčastnit se i speciálních výcvikových kurzů a k bakalářskému titulu tak připojit i různé typy odborných certifikací. Budete mít i možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí nebo spolupracovat na výzkumných i rozvojových projektech členů Ústavu pedagogických věd. 

Jako absolventi budete umět využívat principy poradenské práce v přímé pedagogické nebo sociální práci. Budete schopni spolupracovat s dalšími profesionály působícími v neziskovém sektoru i veřejné správě.

Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? V tom případě se vám bude hodit metodologická příprava, jejímž hlavním cílem je kultivovat vaše analytické a kritické myšlení.

Praxe

Nedílnou součástí studia jsou různé typy praxí.V průběhu studia absolvujete dvě praxe (Odborná praxe a supervize I. a II.). Navíc bude vaše praxe reflektována v supervizní skupině. Každá praxe pro studenta znamená 100 hodin ve vybraném zařízení.

V zařízení, které si vyberete, strávíte 100 hodin. Seznámíte se zde s možnostmi praktického využití teoretických poznatků i s možnostmi svého profesního uplatnění.

Chcete vědět víc?

Další informace ke studiu jsou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu pedagogických věd FF MU viz http://pedagogika.phil.muni.cz.

Aktualizované a podrobnější informace k jednotlivým předmětům vyučující zveřejňují v systému elektronické podpory studia na FF MU viz https://elf.phil.muni.cz/elf3.

Uplatnění absolventů

Kde můžete jako absolventi hledat zaměstnání? 

Uplatnění můžete najít ve státní správě a samosprávě, na úřadech i v organizacích. Své znalosti můžete zúročit také v určitých oblastech na ministerstvech – na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvu práce a sociálních věcí, případně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu spravedlnosti. 

Pracovat můžete i v neziskovém sektoru. Konkrétně v organizacích, které v rámci nabídky sociálních služeb spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci podle potřeb cílových skupin klientů.

Jako úspěšní absolventi budete schopni se podílet na vedení výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí. Dokážete pracovat v rozličných sociálních prostředích a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Uplatnění najdete v přímé pedagogické i sociální práci, budete schopni integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy a zásady profesní etiky. Dále dokážete navrhnout a realizovat nebo organizovat malý výzkum – empirickou sondu, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

„Sociální pedagogiku a poradenství jsem si vybrala hlavně proto, že mě zajímala oblast poradenské práce. Studium bylo založeno hodně na mé angažovanosti a ochotě vyzkoušet si věci na vlastní kůži. Na oboru nejvíce oceňuji snahu propojit jej s reálnou praxí. A to nejen možností absolvovat praxi v různých zařízeních, ale zejména širokou škálou předmětů, které vedou odborníci z praxe. Díky tomu jsem si dokázala udělat větší přehled o svém budoucím uplatnění, ale také jsem si vyzkoušela práci s klienty a naučila se, jak ji dělat co nejlépe.“

Zuzana Vařejková Zuzana Vařejková
absolventka Sociální pedagogiky a poradenství, doktorandka

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, na základě účasti v celostátním kole SOČ v oborech Pedagogika, psychologie a problematika volného času a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Na základě středoškolského prospěchu prominutí přijímací zkoušky nebude možné.

Bližší informace a formulář pro prominutí přijímací zkoušky viz více zde

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni k přijetí na základě výsledku TSP. Percentil posledního přijatého není předem stanovený.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.