Prominutí
přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

Chystáte se složit SCIO testy, uspěli jste v SOČce, absolvovali jste olympiádu nebo jste se účastnili soutěže pořádanou MUNI nebo naší fakultou?
Do bakalářských studijních programů můžete požádat o odpuštění přijímacích zkoušek. Podmínky a detaily se vždy dozvíš v záložkách níže.

Do bakalářských programů v prezenční formě
Do bakalářských studijních programů v prezenční formě

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2022 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2021 do 14. 3. 2022 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů. Tj. uchazeč musí získat v každém oddílu minimální percentil uvedený níže (např. 70, 70 nebo 80, 80), percentily se neprůměrují!

Program Obor minimální percentil
z OSP/VŠP
Ekonomie   70,00
Hospodářská politika   70,00
Veřejná ekonomika a správa   70,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch   70,00
Podniková ekonomika a management   80,00
Podniková informatika   80,00
Finance a právo   80,00
Finance   80,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

Další možnosti prominutí TSP

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2022 spolu se žádostí doloží jednu z následujících skutečností:

a/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Masarykovou univerzitou.

b/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Seminář ekonomických mozků nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Ekonomicko-správní fakultou.

c/ Splnění podmínek zvláštního programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou a dokládající vítězství uchazeče v krajském kole nebo účast v celostátním kole v některé z těchto kategorií:01 - Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory. Nebo ve Stredoškolské odborné činnosťi (SOČ) vyhlášené MŠVVaŠ SR v kategorii 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie.

e/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří se v celostátním kole umístili na 1.–3. místě.

f/ Pozvánku nebo přihlášku k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky Matematika rozšiřující (dříve Matematika+). Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky rozšiřující prospěje. V případě absolvování Matematiky+ nebo Matematiky rozšiřující v předchozích letech, dodá uchazeč již Výpis výsledků didaktického testu zkoušky. Uchazeči, kteří budou konat v tomto roce nepovinnou maturitní zkoušku z Matematiky rozšiřující, tak následně originál dokumentu o úspěšném vykonání zašlou nejpozději 14 dnů před termínem zápisu na adresu studijni@econ.muni.cz. V případě, že tak neučiní, musí k zápisu donést úředně ověřenou kopii nebo potvrzení střední školy o úspěšném vykonání zkoušky. V případě, že uchazeč vykoná TSP s percentilem navrženým pro přijetí do daného programu a neuspěje z Matematiky rozšiřující, bude výsledek z TSP zohledněn pro přijetí. V případě sdružených studií, je nutné se řídit podmínkami obou fakult MU.

g/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o umístění na 1. – 20. místě celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou ČR.

h/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT.

i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o absolvování celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) nebo Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na Slovensku.

j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o účasti v soutěži Matematický klokan – kategorie Student v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 a výše.

k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce finále (1. místo) Business Point pořádanou Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

l/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Soutěž & Podnikej.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

V případě podání si přihlášek na více programů a vykonání zkoušky z TSP, se bude percentil z TSP počítat k přihláškám, u kterých nemá uchazeč prominutou přijímací zkoušku.

Do bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán)

Bez absolvování TSP budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2022 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2021 do 14. 3. 2022 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s. r. o. s výsledným umístěním na 70,00 a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů, přičemž percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ. Do celkového pořadí budou zařazeni s percentilem 100 za TSP a s percentilem podle oborové přijímací zkoušky z francouzského jazyka.

Dále mohou být bez absolvování TSP přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2022 doloží některé z výše uvedených skutečností a/ – l/.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

Do bakalářských programů v kombinované formě - profesně zaměřené

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářských  studijních programů v kombinované formě jsou uvedeny zde

Prominutí přijímací zkoušky pro účastníky CŽV

Děkan může upustit od konání přijímací zkoušky do bakalářského studia v kombinované formě u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaném Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku.

Účastník celoživotního vzdělávání musí do 20. 3. 2022 o prominutí přijímací zkoušky požádat na Studijní oddělení.

Kdy se dozvím, zdali mi byla přijímací zkouška prominuta?

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky jsou od 1. 3. 2022 průběžně zpracovávány a výsledky vkládány do e-přihlášky. 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.