Prominutí
přijímací zkoušky

Do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 3. 4. 2020 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2019 do 15. 3. 2020 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů:

Program Obor minimální percentil
z OSP/VŠP
Ekonomie   70,00
Hospodářská politika   70,00
Veřejná ekonomika a správa   70,00
Finance   80,00
Podniková ekonomika a management   80,00
Podniková informatika   80,00
Finance a právo   80,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch   70,00
Hospodářská politika a správa Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 70,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

Další možnosti prominutí TSP

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 3. 4. 2020 spolu se žádostí doloží jednu z následujících skutečností:

a/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Masarykovou univerzitou.

b/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Seminář ekonomických mozků nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Ekonomicko-správní fakultou.

c/ Splnění podmínek zvláštního programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. (Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost celostátního kola. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ.) V kategorii 01 - Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory. Nebo ve Stredoškolské odborné činnosťi (SOČ) vyhlášené MŠVVaŠ SR v kategorii 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie.

e/ Kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo úředně ověřenou kopii diplomu za Cenu Merkur „Člověk a společnost“ udělovanou za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd.

f/ Potvrzení s razítkem a podpisem střední školy o účasti v Soutěži EU pro mladé vědce EUCYS ( European Union Contest for Young Scientists) nebo o účasti na Přírodovědné olympiádě zemí EU (EUSO – European Union Science Olympiad), případně o účasti v soutěži ve vyšší kategorii.

g/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie A), Chemické olympiády (kategorie A) a Biologické olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří se v celostátním kole umístili na 1.–3. místě.

h/ Pozvánku nebo přihlášku ke zkoušce k nepovinné maturitě z volitelného předmětu Matematika+. Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěje (uchazeč nebude konat přijímací zkoušku z TSP). V případě absolvování Matematiky+ v minulém roce, dodá uchazeč již Výpis výsledků didaktického testu zkoušky z Matematiky+. 

i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou ČR.

j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT.

k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce superfinále (1. – 10. místo) Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) nebo Inštitútem ekonomických a společenských analýz (INESS) na Slovensku.

l/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy účasti v soutěži Matematický klokan – kategorie Student v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 a výše.

m/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce finále (1. místo) Business Point pořádanou Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

Do bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán)

Bez absolvování TSP budou přijati uchazeči, kteří do 3. 4. 2020 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2019 do 15. 3. 2020 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s. r. o. s výsledným umístěním na 70,00 a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů, přičemž percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ. Do celkového pořadí budou zařazeni s percentilem 100 za TSP a s percentilem podle oborové přijímací zkoušky z francouzského jazyka.

Dále mohou být bez absolvování TSP přijati uchazeči, kteří do 3. 4. 2020 doloží některé z výše uvedených skutečností a/ – m/.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

Kdy se dozvím, zdali mi byla přijímací zkouška prominuta?

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky jsou od 1. 3. 2020 průběžně zpracovávány a výsledky vkládány do e-přihlášky. 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Studijní oddělení

telefon: 549 49 6427, 4924
e‑mail: