Prominutí
přijímací zkoušky

Do bakalářských studijních programů v prezenční formě

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 4. 4. 2021 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2020 do 14. 3. 2021 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů. Tj. uchazeč musí získat v každém oddílu minimální percentil uvedený níže (např. 70, 70 nebo 80, 80), percentily se neprůměrují!

Program Obor minimální percentil
z OSP/VŠP
Ekonomie   70,00
Hospodářská politika   70,00
Veřejná ekonomika a správa   70,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch   70,00
Podniková ekonomika a management   80,00
Podniková informatika   80,00
Finance a právo   80,00
Finance   80,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

Další možnosti prominutí TSP

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 4. 4. 2021 spolu se žádostí doloží jednu z následujících skutečností:

a/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Masarykovou univerzitou.

b/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Seminář ekonomických mozků nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Ekonomicko-správní fakultou.

c/ Splnění podmínek zvláštního programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou a dokládající vítězství uchazeče v krajském kole nebo účast v celostátním kole v některé z těchto kategorií:01 - Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory. Nebo ve Stredoškolské odborné činnosťi (SOČ) vyhlášené MŠVVaŠ SR v kategorii 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie.

e/ Kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo úředně ověřenou kopii diplomu za Cenu Merkur „Člověk a společnost“ udělovanou za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd.

f/ Potvrzení s razítkem a podpisem střední školy o účasti v Soutěži EU pro mladé vědce EUCYS ( European Union Contest for Young Scientists) nebo o účasti na Přírodovědné olympiádě zemí EU (EUSO – European Union Science Olympiad), případně o účasti v soutěži ve vyšší kategorii.

g/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie A), Chemické olympiády (kategorie A) a Biologické olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří se v celostátním kole umístili na 1.–3. místě.

h/ Pozvánku nebo přihlášku ke zkoušce k nepovinné maturitě z volitelného předmětu Matematika+. Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěje. V případě absolvování Matematiky+ v minulém roce, dodá uchazeč již Výpis výsledků didaktického testu zkoušky z Matematiky+.  Uchazeči, kteří budou konat v tomto roce nepovinnou maturitní zkoušku z volitelného předmětu Matematika+, tak následně originál dokumentu o úspěšném vykonání zašlou nejpozději 14 dnů před termínem zápisu na adresu studijni@econ.muni.cz. V případě, že tak neučiní, musí k zápisu donést úředně ověřenou kopii nebo potvrzení střední školy o úspěšném vykonání zkoušky. V případě, že vykoná TSP s percentilem navrženým pro přijetí do daného programu a neuspěje u nepovinné maturity z volitelného předmětu Matematika+ , bude výsledek z TSP zohledněn pro přijetí. V případě sdružených studií, je nutné se řídit podmínkami obou fakult MU.

i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o umístění na 1. – 20. místě celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou ČR.

j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT.

k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o absolvování celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) nebo Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na Slovensku.

l/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy účasti v soutěži Matematický klokan – kategorie Student v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 a výše.

m/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce finále (1. místo) Business Point pořádanou Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

V případě podání si přihlášek na více programů a vykonání zkoušky z TSP, se bude percentil z TSP počítat k přihláškám, u kterých nemá uchazeč prominutou přijímací zkoušku.

Do bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán)

Bez absolvování TSP budou přijati uchazeči, kteří do 4. 4. 2021 originálem certifikátu spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2020 do 14. 3. 2021 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s. r. o. s výsledným umístěním na 70,00 a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů, přičemž percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ. Do celkového pořadí budou zařazeni s percentilem 100 za TSP a s percentilem podle oborové přijímací zkoušky z francouzského jazyka.

Dále mohou být bez absolvování TSP přijati uchazeči, kteří do 4. 4. 2021 doloží některé z výše uvedených skutečností a/ – m/.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

Kdy se dozvím, zdali mi byla přijímací zkouška prominuta?

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky jsou od 1. 3. 2021 průběžně zpracovávány a výsledky vkládány do e-přihlášky. 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Studijní oddělení
telefon: 549 49 6427, 4924
e‑mail: