Zápis do studia

Obecné informace k zápisu

Do navazujícího magisterského studia mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské vzdělání a získali příslušný titul.

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde. Jakou formou zápis proběhne (zdali prezenčně nebo distančně naleznete v informacích ve své e-přihlášce).

K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu, úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů (absolventi bakalářského studia nebo pětiletého magisterského studia na MU nepředkládají), platný průkaz totožnosti a zápisový list.

V případě, že jste úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku a do data zápisu jste neobdrželi diplom, můžete své úspěšně ukončené studium prokázat odevzdáním potvrzení, které Vám vystaví studijní oddělení příslušné vysoké školy. Tímto neodpadá povinnost odevzdat úředně ověřenou kopii diplomu a to neprodleně po jeho obdržení.

V případě, že se zapíšete na více programů, je nutné odevzdat odpovídající počet úředně ověřených kopií diplomu a výpisu předmětů. Novou úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu je nutné odevzdat i v případě, že již na ESF nebo na jiné fakultě MU nějaké Vaše magisterské navazující studium probíhá či probíhalo.

U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.

Pro potřebu výroby identifikačního průkazu studenta a zobrazení fotografií v univerzitním informačním systému (IS MU), proběhne v době zápisu ke studiu fotografování v prostorách ESF MU. U distančního zápisu fotografování na fakultě neprobíhá. Fotografování je povinné, není možné použít vlastní fotografii.

Zmocnění k zápisu

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Vzor plné moci najdete v materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do data řádného zápisu. V případě přijetí na více programů uveďte program či programy, na které se chcete zapsat.

Postup při zápisu absolventů zahraniční vysoké školy ke studiu na MU

Uchazeče o studium se zahraničním vysokoškolským diplomem lze rozdělit do tří skupin:

Držitelé diplomu ze Slovenské republiky
  1. Absolventi, od 1. ledna 1993 do 27. března 2015, slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy, která má sídlo ve Slovenské republice, předkládají při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě pouze úředně ověřenou kopii diplomu.
  2. Absolventi, od 28. března 2015, slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu realizovaného na území Slovenské republiky, předkládají při zápisu ke studiu na Masarykově univerzitě pouze úředně ověřenou kopii diplomu.
  3. Absolventi slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu realizovaného mimo území Slovenské republiky (např. na pobočce v České republice), předkládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s přílohou (osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace) vydaných kteroukoli českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (případně Ministerstvem obrany České republiky či Ministerstvem vnitra České republiky) a dále úředně ověřenou kopii diplomu. Úřední překlad diplomu do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.
Držitelé diplomu vydaného v Maďarsku, Německu, Polsku a Slovinsku

Při zápisu předkládají „Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání“ vydané studijním odborem RMU a úředně ověřenou kopii diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka, případně ověřenou kopii diplomu vydaného v anglickém jazyce.

O vydání „Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání“ žádají uchazeči na SO RMU, postup je uveden zde.

Držitelé diplomu z ostatních zemí

Při zápisu předkládají úředně ověřenou kopii Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaných kteroukoli českou veřejnou vysokou školu nebo nebo Ověření předchozího vzdělání (to je vydáváno fakultou a je platné pouze pro daný běh přijímacího řízení). Postup při podávání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace nebo Ověření předchozího vzdělání je uveden zde.

Kompletní informace k uznávání zahraničního vzdělání naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.