Zápis do studia

Zápis do navazujícího studia

PREZENČNÍ STUDIUM

Zahájení studia od semestru podzim 2024
Řádný termín zápisu: 27. - 30. 7. 2024
Forma zápisu: ONLINE(distanční forma)
Náhradní termín zápisu: 28. 8. - 1. 9. 2024 (pouze pro řádně omluvené)

Zahájení studia od semestru jaro 2024
Řádný termín zápisu: 27. - 29. 1. 2024
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)
Náhradní termín zápisu: dle individuální domluvy (pouze pro řádně omluvené)

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Zahájení studia od semestru podzim 2024
Řádný termín zápisu: 28. 8. - 1. 9. 2024
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)
Náhradní termín zápisu: dle individuální domluvy (pouze pro řádně omluvené)

Po online zápise budou studenti muset provést ztotožnění osoby. Proces "ztotožnění" bude probíhat primárně online pomocí Identitaobcana.cz (do 1. 12. 2021 eidentita.cz). Pokud dosud Identitu občana nemáte, zřiďte si ji již nyní!

Brožura pro uchazeče

Doklady o dosaženém vzdělání
Absolventi MU

Absolventi MU své dosažené vzdělání nedokládají. Zápis do studia Vám bude umožněn pouze po úspěšném složení SZZ

Absolvent jiné VŠ v České republice

Aby Vám byl umožněn zápis do studia, je nutné do:

 • 14. 7. 2024 u prezenčního studia
 • 14. 8. 2024 u kombinovaného studia

vložit do všech svých e-přihlášek, kde chcete být zapsáni (sekce „Studium, zkoušky a dokumenty“, rubrika „Dokumenty k zápisu“), následující:

 • diplom,
 • dodatek k diplomu (popř. výpis předmětů/známek).


Tyto dokumenty musíte do své e-přihlášky vložit ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE, tj. s digitálně ověřenou pravostí dokumentů.

POZOR, pouhé papírové ověření není přípustné, nelze uznat ani prostý sken/fotografii dokumentů.

Autorizovaná konverze je elektronické úřední ověření listiny a převedení dané listiny do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT. Více informací najdete zde.

V případě, že máte diplom, dodatek k diplomu či výpis předmětů v digitální podobě s elektronickým razítkem a podpisem přímo z Vaší školy, konverzi již neprovádíte.

Absolvent VŠ v zahraničí - Slovensko

Aby Vám byl umožněn zápis do studia, je nutné do:

 • 14. 7. 2024 u prezenčního studia
 • 14. 8. 2024 u kombinovaného studia

vložit do všech svých e-přihlášek, kde chcete být zapsáni (sekce „Studium, zkoušky a dokumenty“, rubrika „Dokumenty k zápisu“), následující:

 • diplom,
 • dodatek k diplomu (popř. výpis předmětů/známek),
 • absolventi slovenského bakalářského nebo magisterského studijního programu realizovaného mimo území Slovenské republiky (např. na pobočce v České republice) - vkládají do svých e-přihlášek autorizovanou konverzi Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a autorizovanou konverzi diplomu a dodatku k diplomu/výpisu předmětů (případně autorizovanou konverzi rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud se vydávají současně) vydaného kteroukoli českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (případně Ministerstvem obrany České republiky či Ministerstvem vnitra České republiky). Úřední překlad diplomu do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.


Tyto dokumenty musíte do své e-přihlášky vložit ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE, tj. s digitálně ověřenou pravostí dokumentů.

POZOR, pouhé papírové ověření není přípustné, nelze uznat ani prostý sken/fotografii dokumentů.

Autorizovaná konverze je elektronické úřední ověření listiny a převedení dané listiny do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT. Více informací najdete zde.

V případě, že máte diplom, dodatek k diplomu či výpis předmětů v digitální podobě s elektronickým razítkem a podpisem přímo z Vaší školy, konverzi již neprovádíte.

Absolvent VŠ v zahraničí - Maďarsko, Německo, Polsko a Slovinsko

Aby Vám byl umožněn zápis do studia, je nutné do:

 • 14. 7. 2024 u prezenčního studia
 • 14. 8. 2024 u kombinovaného studia

dodat doklady potvrzující Vaše předchozí studiu. Postupujte dle aktuálních informací zde.

Uchazeči ze zahraničí musí také dodat doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B2 v autorizované konverzi (certifikát o úrovni B2 dle ALTE, popř. doklad o probíhajícím kurzu českého jazyka na úrovni B2)

Absolvent VŠ v zahraničí - ostatní

Aby Vám byl umožněn zápis do studia, je nutné co nejdříve po přijetí, nejpozději do:

 • 14. 7. 2024 u prezenčního studia
 • 14. 8. 2024 u kombinovaného studia

vložit do Vaší e-přihlášky následující dokumenty ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE (tj. DIGITÁLNÍ OVĚŘENÍ):

 • Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR, vydané kteroukoli českou veřejnou vysokou školou. V případě, že ho nemáte, kontaktujte paní Adélu Benešovou na emailové adrese verification@econ.muni.cz
 • diplom a úřední překlad tohoto diplomu do českého nebo anglického jazyka, případně KONVERZI diplomu vydaného v anglickém jazyce
 • diploma supplement a úřední překlad tohoto dokladu do českého nebo anglického jazyka, případně KONVERZI diploma supplementu v anglickém jazyce (popř. výpis předmětů/známek)

POZOR! Uchazeči ze zahraničí musí také dodat doklad o znalosti českého jazyka na  úrovni B2 v AUTORIZOVANÉ KONVERZI (certifikát o úrovni B2 dle ALTE, popř. doklad o probíhajícím kurzu českého jazyka na úrovni B2)

 

Dokumenty musí být ověřeny digitálně, tj. ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE. Co je autorizovaná konverze, kde ji lze získat atd. naleznete zde.

POZOR, uvedené dokumenty nelze do e-přihlášky vložit ve formě prostého skenu či fotografie, musí se jednat o úřední digitalizaci, tj. autorizovanou konverzi.

V případě, že nemáte výše uvedené dokumenty v podobě konverze, neprodleně nás kontaktujte na adrese: prezencni@econ.muni.cz, kombinovane@econ.muni.cz

Postup při podávání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace nebo Ověření předchozího vzdělání je uveden zde

Zápis do studia

Zápis do studia probíhá v aplikaci E-přihláška ve dnech

 • 27. - 30. 7. 2024 prezenční studium
 • 28. - 1. 9. 2024 kombinované studium

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na ESF MU.

Jednotlivé kroky:

1. Ve své e-přihlášce nově najdete v termínu:

 • 27. - 30. 7. 2024 prezenční studium
 • 28. - 1. 9. 2024 kombinované studium

 

 tlačítko „Zapsat se do studia“.

Bez popisku

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 • Souhlas se zápisem do studia
 • Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 • Potvrzení, že jste seznámeni s PO a BOZP

Bez popisku

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo, tzv. UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si poznačte a zapamatujte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě.

4. S pomocí UČO se poté přihlásíte do Informačního systému MU a to kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

5. Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo.

POZOR! Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

6. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknout na tlačítko "ověřit totožnost". 

Pro ztotožnění potřebujete zřídit e-identitu občana

Bez popisku

Ztotožnění v IS MU

UCHAZEČI - ABSOLVENTI Z MU SE NEZTOTOŽŇUJÍ.

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do:

 • 31. 8. 2024 prezenční studium
 • 30. 9. 2024 kombinované studium

neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami vytisknout elektronické potvrzení o studiu.

Proces "ztotožnění" provedete  online pomocí IDENTITY OBČANA - Identitaobcana.cz (do 1. 12. 2021 eidentita.cz).

Pokud si nebudete vědět rady, využijte nápovědu: https://is.muni.cz/napoveda/jine/ztotozneni

Ztotožnění přes identitu občana

Identitaobcana.cz
Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

 

Ztotožnění pro uchazeče, kteří musí doložit dosažené vzdělání NOSTRIFIKACÍ nebo VERIFIKACÍ

Ověření identity u těchto uchazečů je možné pomocí videohovoru.

POZOR! Tento způsob ztotožnění je POUZE pro uchazeče, kteří dokládají předchozí vzdělání NOSTRIFIKACÍ nebo VERIFIKACÍ!


Pro ztotožnění budete potřebovat zařízení s kamerou a mikrofonem a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud je to možné, použijte prosím integrovanou webkameru v notebooku nebo externí kameru připojenou ke stolnímu počítači.

Aplikace uživatele celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení, příp. dalším pověřeným osobám. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost o ztotožnění schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

Ověřit pomocí videohovoru

 

Fotografie v IS MU

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Fotografii si zajistěte co nejdříve, neboť fotografie v IS MU je nutná pro vyhotovení ISIC karty (prezenční studium)/Průkazu studenta (kombinované studium).

Po zápisu

Prezenční studium
ISIC karta

Jedním z dokladů o studiu prezenčního studenta je Mezinárodní identifikační karta studenta ISIC. Podrobnější informace naleznete v manuálu studenta.

V případě, že již ISIC kartu vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Novou kartu si tedy již neobjednáváte.

V případě, že ISIC kartu nevlastníte, můžete si ji objednat nejpozději do 31. 5. 2024 následujícím způsobem:

Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) - ESFPrůkazy studentaBakalářské a magisterské studium - vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli ISIC kartu vydanou MU, si objednávají v části pro navazující magisterské studium: "První průkaz studenta - podíl studenta". Studenti, kteří měli ISIC kartu vydanou MU a ztratili ji, byla jim odcizena nebo poškozena, si objednávají: "Nový průkaz studenta – při ztrátě, krádeži nebo poškození".

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena.
Není možné vystavit ISIC kartu, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. Vaše studijní referentka Vás e-mailem vyzve k jejímu vyzvednutí

Registrace a zápis předmětů

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů. Návod naleznete zde.

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde).

Registrace předmětů probíhá do 31. 7. 2024. Po tomto datu není registrace předmětů možná.

Zápis předmětů probíhá od 3. 9. 2024 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 29. 9. 2024. Zápis do seminárních skupin předmětů, které mají přednášky i cvičení, probíhá od 4. 9. 2024 od 17:00 do 29. 9. 2024. Účast v seminárních skupinách je povinná a bez jejich absolvování nelze předmět úspěšně ukončit. Prostudujte si požadavky jednotlivých předmětů.

Rozvrh bude zveřejněn od 26. 8. 2024. Výuka probíhá od 16. 9. 2024 do 20. 12. 2024 (viz harmonogram akademického roku).

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Potvrzení o studiu

V informačním systému si můžete sami vygenerovat elektronické potvrzení o studiu v aplikaci Elektronické potvrzení - tlačítko "Vystavit potvrzení". Více informací naleznete v nápovědě.

Absolventi z jiných VŠ si potvrzení mohou vygenerovat až po ztotožnění!

Ubytování na kolejích

V případě, že máte zájem o ubytování na kolejích, veškeré informace najdete na webové stránce Správy kolejí a menz.

Cizí jazyk

Studenti magisterského navazujícího studia v prezenční formě musí úspěšně absolvovat povinný předmět "Jazyk II" (neplatí pro studenty programu Hospodářská politika a mezinárodní vztahy a MFTAP). Při výběru jazyka předmětu "Jazyk II" musí student splnit následující:

- zvolený jazyk v předmětu "Jazyk II" nesmí být totožný jako jazyk v předmětu "Jazyk I" (vyučovaný v bakalářském studiu)

- jeden ze zvolených jazyků musí být jazyk anglický.

Předmět "Jazyk II" se skládá z předmětu "Jazyk II/1" (ukončený zápočtem) a předmětu "Jazyk II/2" (ukončen zkouškou). Student musí úspěšně absolvovat OBA tyto povinné předměty.

Pokud nemáte absolvované bakalářské nebo magisterské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU a prokáže-li se, že jste během předchozího studia úspěšně nevykonal/nevykonala zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu "Jazyk I", může Vám být uložena v rámci magisterského navazujícího studia povinná rozdílová zkouška v rozsahu předmětu "Jazyk I" bez kreditové dotace. Další informace k jazykům naleznete zde.

Uznávání předmětů

Uznat lze pouze předměty, které jsou pro Váš program povinné nebo povinně volitelné dle aktuálního studijního katalogu!

Kredity získané za uznané předměty (pokud je na jejich uznání nárok) jsou zahrnuty do celkového počtu kreditů za studium, nezapočítávají se však do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru (20 kreditů za semestr nebo 45 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry). Více zde.

 

Předměty absolvované na MU

V Informačním systému MU je zavedena aplikace na uznávání předmětů, tzv. automatické zaznamenávání předmětů - IS automaticky uzná povinné a povinně volitelné předměty se shodným kódem z předchozího studia na ESF MU. Není tedy třeba podávat žádosti o uznání!

O automatickém zaznamenání předmětů Vám přijde e-mail, po tomto upozornění si prosím zkontrolujte, zda Vám IS uznal vše, co požadujete, v případě nejasností se ozvěte, budeme řešit individuálně.

Kdy žádost o uznání MUSÍTE podat:

 • uznání předmětů ze souběžného studia na MU se stejným kódem
 • uznání ekvivalentů ze souběžnéhoukončeného studia na MU s rozdílnými kódy
 • uznání předmětů, od jejichž absolvování uplynulo více než 3 roky (počítáno na semestry)

Žádost se podává v Informačním systému MU - Úřadovna - Podání nové žádosti - ESF StudO: Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia na Ekonomicko-správní fakultě

Předměty absolvované na jiné VŠ

Žádosti se podávají v Informačním systému MU - Úřadovna - Podání žádosti - ESF StudO: Žádost o uznání části studia absolvovaného mimo MU.

K žádosti je třeba doložit následující doklady:

 • sylabus absolvovaného předmětu
 • diploma supplement (popř. výpis předmětů), kde je předmět, který jste v předchozím studiu absolvovali a nyní žádáte o jeho uznání, uveden.
 • v případě jazyků jazyků či odborných znalostí certifikáty.

Dokumenty musí být ověřeny digitálně, tj. ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE. Co je autorizovaná konverze, kde ji lze získat atd., naleznete zde.

POZOR, uvedené dokumenty nelze do e-přihlášky vložit ve formě prostého skenu či fotografie, musí se jednat o úřední digitalizaci, tj. autorizovanou konverzi.

Poradenství

Pokud jste se během studia dostali do situace, kterou nejste sami schopni vyřešit, nebo si nejste jisti, jestli řešení, ke kterému jste sami dospěli, je to pravé, máte možnost využít naše poradenství.

V případě, že se budou Vaše problémy týkat přímo studia (omluvenky, žádosti atd.), obracejte se v úředních hodinách na svou studijní referentku, kterou najdete ve 2. patře na Studijním oddělení nebo pište na prezencni@econ.muni.cz. Veškeré kontakty a úřední hodiny naleznete na webu econ.muni.cz - Studenti - Studijní oddělení, nebo zde.

Když budou Vaše problémy složitější, můžete se obrátit na fakultní poradkyni, paní Gabrielu Medkovou, kterou můžete navštívit osobně na studijním oddělení dveře č. 203 nebo ji můžete své dotazy posílat na poradenstvi@muni.cz. Další informace najdete na stránkách econ.muni.cz - Studenti - Poradenství pro studenty, nebo zde

Pokud se Vám bude zdát, že si úplně nejste jisti ve svém oboru, který jste si vybrali, že Vás nenaplňuje, nebo byste rádi zkonzultovali svůj studijní plán, nebo nevíte jaké předměty si zapsat, aby byly přínosem pro Vaši diplomovou práci, jsou zde pro Vás fakultní programoví konzultanti.

Kombinované studium
Průkaz studenta

Průkaz studenta lze objednat nejpozději do 31. 10. 2023 následujícím způsobem:


Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium -> vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli kartu vydanou MU, si objednávají: Kombinované studium.

Studenti, kteří měli kartu vydanou MU a ztratili ji, byla jim odcizena nebo poškozena, si objednávají: Nový průkaz studenta – při ztrátě, krádeži nebo poškození.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena. Není možné vystavit Průkaz studenta, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. V případě, že již kartu vydanou MU vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Nový průkaz si tedy již neobjednáváte.

Zápis předmětů

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě zápisu předmětů najdete zde

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde).

Zápis předmětů probíhá od 3. 9. 2024 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 29. 9. 2024. Prostudujte si požadavky jednotlivých předmětů.

Rozvrh bude zveřejněn od 26. 8. 2024. Výuka probíhá od 16. 9. 2024 do 20. 12. 2024 (viz harmonogram akademického roku).

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Potvrzení o studiu

V informačním systému si můžete sami vygenerovat elektronické potvrzení o studiu v aplikaci Elektronické potvrzení - tlačítko "Vystavit potvrzení". Více informací naleznete v nápovědě.

Absolventi z jiných VŠ si potvrzení mohou vygenerovat až po ztotožnění!

Cizí jazyk

Studenti magisterského navazujícího studia musí úspěšně absolvovat povinný předmět „Jazyk 2“. Výběr jazyka musí student provést tak, že předmět „Jazyk 2“ nesmí být totožný s předmětem „Jazyk 1“ (vyučovaný v bakalářském studiu na ESF MU), přičemž jeden ze zvolených jazyků musí být jazyk anglický.

Pokud jste během předchozího studia úspěšně nevykonal(a) zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu „Jazyk 1“, bude Vám uložena v rámci magisterského navazujícího studia povinná rozdílová zkouška v rozsahu předmětu „Jazyk 1“ bez kreditové dotace. Další informace naleznete zde.

Uznávání předmětů

Uznat lze pouze předměty, které jsou pro Váš program povinné nebo povinně volitelné dle aktuálního studijního katalogu!

Kredity získané za uznané předměty (pokud je na jejich uznání nárok) jsou zahrnuty do celkového počtu kreditů za studium, nezapočítávají se však do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru (20 kreditů za semestr nebo 45 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry). Více zde.

 

Předměty absolvované na MU

V Informačním systému MU je zavedena aplikace na uznávání předmětů, tzv. automatické zaznamenávání předmětů - IS automaticky uzná povinné a povinně volitelné předměty se shodným kódem z předchozího studia na ESF MU. Není tedy třeba podávat žádosti o uznání!

O automatickém zaznamenání předmětů Vám přijde e-mail, po tomto upozornění si prosím zkontrolujte, zda Vám IS uznal vše, co požadujete, v případě nejasností se ozvěte, budeme řešit individuálně.

Kdy žádost o uznání MUSÍTE podat:

 • uznání předmětů ze souběžného studia na MU se stejným kódem
 • uznání ekvivalentů ze souběžnéhoukončeného studia na MU s rozdílnými kódy
 • uznání předmětů, od jejichž absolvování uplynulo více než 3 roky (počítáno na semestry)

Žádost se podává v Informačním systému MU - Úřadovna - Podání nové žádosti - ESF StudO: Žádosti o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia na Ekonomicko-správní fakultě

Předměty absolvované na jiné VŠ

Žádosti se podávají v Informačním systému MU - Úřadovna - Podání žádosti - ESF StudO: Žádost o uznání části studia absolvovaného mimo MU.

K žádosti je třeba doložit AUTORIZOVANOU KONVERZÍ (tj. digitální úřední ověření):

 • sylabus absolvovaného předmětu
 • diploma supplement (popř. výpis předmětů), kde je předmět, který jste v předchozím studiu absolvovali a nyní žádáte o jeho uznání, uveden.
 • v případě jazyků jazyků či odborných znalostí certifikáty.

Dokumenty musí být ověřeny digitálně, tj. ve formě AUTORIZOVANÉ KONVERZE. Co je autorizovaná konverze, kde ji lze získat atd. naleznete zde.

POZOR, uvedené dokumenty nelze vložit k žádosti do Úřadovny ve formě prostého skenu či fotografie, musí se jednat o úřední digitalizaci, tj. autorizovanou konverzi.

Poradenství

Dostali jste se během studia do situace, kterou nejste sami schopni vyřešit? Nebo si nejste jisti, jestli řešení, ke kterému jste sami dospěli, je to pravé?

Pokud se budou Vaše problémy týkat přímo studia (dodání omluvenky, žádosti o výjimku atd.) obracejte se v úředních hodinách na svou studijní referentku, kterou najdete ve 2. patře na Studijním oddělení nebo pište na kombinovane@econ.muni.cz. Veškeré kontakty a úřední hodiny naleznete na webu econ.muni.cz - Studenti - Studijní oddělení, nebo zde.


V případě, že Vaše problémy budou těžšího rázu, je tady na fakultě pro Vás fakultní poradkyně paní Gabriela Medková, kterou můžete navštívit také na studijním oddělení dveře č. 203 nebo ji můžete své dotazy posílat na poradenstvi@muni.cz. Další informace najdete na stránkách econ.muni.cz - Studenti - Poradenství pro studenty, nebo zde

A když se Vám bude zdát, že si úplně nejste jisti ve svém oboru, který jste si vybrali, že Vás úplně nenaplňuje nebo byste rádi zkonzultovali svůj studijní plán nebo jaké předměty si máte zapsat, aby byly přínosem pro Vaši diplomovou práci, jsou zde pro Vás fakultní programoví konzultanti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.