Materiály
pro uchazeče

Materiály pro uchazeče

Níže naleznete:

 • Ukázky oborových testů
 • Doporučenou literaturu ke zkoušce do navazujícího magisterského studia
 • Formuláře ke stažení

Doporučená literatura ke zkoušce do navazujícího magisterského studia

Ekonomie (Společná pro všechny programy)

Oborové testy (mimo programy Podniková ekonomika a management a Veřejná správa (MFTAP)) obsahují společnou sadu otázek z ekonomie.

K přijímací zkoušce doporučujeme nastudovat učebnici Mankiw - Zásady ekonomie.

Jako alternativu lze použít také následující učebnice:
- Holman, Jurečka - mikroekonomie; Jurečka - makroekonomie
- Macáková - mikroekonomie; Provazníková - makroekonomie

 •  HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 9788074000065.
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie Praha: Grada Publishing, 1999
 • BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-245-5.
 • JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732589.
 • JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732596.
 • MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 9788086175706.
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Jolana VOLEJNÍKOVÁ. Makroekonomie: cvičebnice. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-47-2.
Ekonomie

K přijímací zkoušce doporučujeme nastudovat učebnici Mankiw - Zásady ekonomie.

Jako alternativu lze použít také následující učebnice:
- Holman, Jurečka - mikroekonomie; Jurečka - makroekonomie
- Macáková - mikroekonomie; Provazníková - makroekonomie

 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 9788074000065.
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie Praha: Grada Publishing, 1999
 • BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-245-5.
 • JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732589.
 • JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732596.
 • MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 9788086175706.
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Jolana VOLEJNÍKOVÁ. Makroekonomie: cvičebnice. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-47-2.
Finance
 • Applied knowledge: ACCA diploma in accounting and business (RQF level 4): financial accounting (FA/FFA): study text. Wokingham: Kaplan Publishing, 2019. ISBN 978-1-78740-389-5. 

 • BREALEY, R. A.; S. C. MYERS a A. J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020. xxxi, 728. ISBN 9781260566093. 

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. 

 • HRDÝ, M. a M. KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 271 stran. ISBN 9788075524492. 

 • MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 12th edition. Boston: Cengage, 2018. ISBN 978-1-337-09974-5. 

 • MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 855 stran. ISBN 9788024628707. 

 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2020. 20. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2020. ISBN 978-80-7554-254-0. 

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-612-5. 

 • VÁVROVÁ, Eva. Pojišťovnictví I. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7375-784-7. 

 • WESTERFIELD, R. a J.F. JAFFE. Corporate finance. Edited by Stephen A. Ross. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005. xxxiii, 94. ISBN 0072829206. 

Finance a právo
 • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad – Vilém Jungmann – Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805265.
 • KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. ISBN 9788087212455.
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. – přeprac. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
 • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
 • SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5
 • REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, MRKÝVKA, Petr et al. Finanční a daňové právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Daňové zákony
Hospodářská politika

K přijímací zkoušce doporučujeme nastudovat učebnici Mankiw - Zásady ekonomie.

Jako alternativu lze použít také následující učebnice:
- Holman, Jurečka - mikroekonomie; Jurečka - makroekonomie
- Macáková - mikroekonomie; Provazníková - makroekonomie

 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 9788074000065.
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie Praha: Grada Publishing, 1999
 • BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-245-5.
 • JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732589.
 • JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732596.
 • MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 9788086175706.
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Jolana VOLEJNÍKOVÁ. Makroekonomie: cvičebnice. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-47-2.
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

K přijímací zkoušce doporučujeme prostudovat jednu z následujících knih:

 • Baylis, J., Owens, P., & Smith, S. (Eds.). (2011). The globalization of world politics: An introduction to international relations. Oxford University Press.
 • Pšeja, P., Suchý, P., Krpec, O., Kříž, Z. (2015). Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích
Matematické a statistické metody v ekonomii
 • MOUČKA, Jiří a Petr RÁDL. Matematika pro studenty ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 9788024732602.
 • BAUER, Luboš. Matematika v ekonomii a ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024744193.
 • HINDLS, Richard. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional publishing, 2007. ISBN 9788086946436.
 • ARLTOVÁ, Markéta. Základy statistiky v příkladech. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 9788026307563.
Podniková ekonomika a management

Podniková ekonomika

 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Management

Marketing

 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Translated by Martin Machek - Tomáš Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 9788024741505

Mikroekonomie

 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. (kapitoly: Vzájemná závislost a prospěch z obchodu; Tržní síly nabídky a poptávky; Elasticita; Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů; Teorie spotřebitelské volby; Výrobní náklady; Firmy na dokonale konkurenčních trzích; Monopol a monopolistická konkurence; Oligopol; Trhy výrobních faktorů – pouze trh práce)

Statistika

 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.

(pro získání znalostí potřebných pro zodpovězení otázek v testu jsou dostačující i jiné učebnice statistiky využívané na ekonomických vysokých školách)

Regionální rozvoj
Veřejná ekonomika a správa
 • HENDRYCH, D. Správní právo – obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 832 s. ISBN: 978-80-7179-254-3
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN 978-80-7357-574-8
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 763 s. ISBN 80-7169-891-1
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.
 • POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Slon 2005. ISBN 80-86429-50-4,
 • POMAHAČ, R. a VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. ISBN 80-7179-748-0.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5.
Veřejná správa – Administration publique (MFTAP)
Zkouška z francouzského jazyka
 • Jakákoliv celá francouzská gramatika (např. N. McBride, E. Valentová: Fr. gramatika abecedně; Fraus-Hachette 2000, ISBN 80-7238-100-8) nebo gramatika obsažená ve všech dílech učebnice francouzštiny.
 • A. Bloomfield, B. Tauzin: Affaires a suivre, Hachette 2001, ISBN 2-01-155164-1
 • Penfornis, J. – L.: Français.com. Clé international. Paris, 2002. ISBN 2-09-033171-2
 • Sledování francouzských masmédií a odborných zdrojů za účelem rozšíření všeobecného přehledu v otázkách českého a francouzského politického systému, systému Evropské unie, geografie Francie, literatury a kultury Francie apod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.