Uznávání absolvovaných částí studia (zkoušek a jiných způsobů úspěšného absolvování předmětů)

Pokud jste v předchozím nebo souběžném studiu úspěšně absolvovali předmět obsahově shodný s předmětem vyučovaným v současném studiu na ESF, můžete požádat o uznání tohoto výsledku. Z předchozího a souběžného studia lze uznat pouze předměty, které jsou ve vztahu ke studiu, pro něž jsou uznávány, povinné nebo povinně volitelné.

Kredity získané za uznané předměty (pokud je na jejich uznání nárok) jsou zahrnuty do celkového počtu kreditů za studium, nezapočítávají se však do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru (20 kreditů za semestr nebo 45 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry). Předměty z předchozího řádně ukončeného bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského studia mohou být uznány s kredity pouze do výše, o kterou počet získaných kreditů v tomto studiu překročil skutečně odstudovanou dobu studia vyjádřenou v semestrech a násobenou třiceti (příklady viz oficiální výklad SZŘ MU).
Do kreditové hodnoty studia nelze uznat předměty, jejichž obsah se překrývá s obsahem předmětů, za které jste již kredity v tomto studiu získal(a).

Pokud studujete ESF MU v kombinované a současně i prezenční formě studia a zapíšete si ve stejném semestru shodné předměty, které se budou lišit pouze formou (např. BPE_MAE1 a BKE_MAE1) a získáte v nich jakékoliv hodnocení, není již možné nechat si předmět uznat z druhé formy studia, neboť nelze revokovat hodnocení zkoušejícího.

Postup při podávání žádostí o uznání předmětu(ů)

Žádost o uznání předmětu(ů), které byly původně absolvovány v rámci MU podávejte elektronicky prostřednictvím aplikace v IS MU - Úřadovna - Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií , viz nápověda v IS MU. V případě, že žádost nebyla ze strany Studijního oddělení (SO) dosud převzata (nebyla předána k dalšímu zpracování), můžete vzít Vaši žádost z IS MU zpět. Následuje vnitřní evaluační proces, který bude ukončen vydáním rozhodnutí (tzn. uznání, podmínečném uznání nebo neuznáním předmětu).

Kladné rozhodnutí o uznání předmětu Vám bude doručeno do Vaší univerzitní pošty, kde zároveň budete mít možnost potvrdit vzdání se práva na odvolání. Potom, co potvrdíte vzdání se práva na odvolání, vloží SO do systému všechny požadované údaje a IS MU automaticky uznané předměty doplní do Vaší studijní evidence. Předměty budete mít uznané do období, ve kterém byly původně absolvovány, a to s příznakem, že byly uznány ke dni vystavení rozhodnutí. Pokud se nevzdáte práva na odvolání, předměty budou do Vaší studijní evidence doplněny až po nabytí právní moci, tzn. po 30 dnech od vystavení rozhodnutí. V této době také máte právo podat odvolání proti rozhodnutí.

Pokud Vaší žádosti o uznání předmětu nebude vyhověno, SO Vás e-mailem vyzve k osobní návštěvě a k podpisu dokumentů (podané žádosti, potvrzení převzetí rozhodnutí o neuznání předmětu a případného vzdání se práva na odvolání). Pokud byste se osobně nedostavili a nepodepsali připravené dokumenty do 30 dnů od vložení rozhodnutí do IS MU, Vaše žádost bude stornována.

Studentům kombinované formy bude umožněno požádat (e-mailem z autorizované univerzitní pošty v IS MU) o zaslání obou originálů žádosti a rozhodnutí o neuznání předmětu na adresu uvedenou v IS MU. Následně student obratem zasílá jeden podepsaný originál na adresu SO. Pokud se při podpisu současně nevzdáte práva na odvolání, rozhodnutí nabyde právní moci po 30 dnech. V této době také máte právo podat odvolání proti rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí, ať již kladného nebo záporného musí být podáno výhradně písemně a obsahovat odůvodnění. Doručení lze provést poštou na adresu: Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky. V úředních hodinách Studijního oddělení můžete žádost doručit osobně nebo využít podatelnu v přízemí budovy.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.