Přijímací řízení

Přijímací řízení a jeho podmínky

Nejbližší termín pro podávání přihlášek: 1. 8. - 30. 11. 2022
(do prezenčního navazujícího studia s nástupem do studia od semestru Jaro 2023

Přijímací zkouška
Kdy: 10. 1. 2023
Kde:
v budově Ekonomicko-správní fakulty MU
Jak: písemný oborový test

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří budou přijati ke studiu, jsou povinni doložit do termínu zápisu dokument dokládající znalost českého jazyka. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. 

Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete níže.

Podmínky přijímací zkoušky s nástupem od jarního semestru 2023 (přihlášky od 1. 8. 2022)
Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě 

Přijímací zkouška bude konána formou písemného testu. Předmětem testu je ověření znalostí z ekonomie a z odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF MU.

Uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (správných odpovědí u jedné otázky může být několik - dle zvoleného programu; pokud je jakákoliv odpověď chybná, potom je za otázku 0 bodů; pokud jsou všechny odpovědi v otázce správně zodpovězeny, potom je za otázku 1 bod).

U většiny programů je maximální počet bodů je 60, doba trvání testu 60 minut.  

U programu Matematicko-statistické metody, doba trvání testu 90 minut. Předmětem testu je ověření znalostí z ekonomie a z odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF MU.

U programů Ekonomie a Hospodářská politika - maximální počet bodů 40, doba trvání testu 40 minut. Předmětem testu je ověření znalostí z ekonomie.

Celkové pořadí uchazečů bude dáno počtem dosažených bodů. Uchazečům, kteří budou přijati, mohou být předepsány rozdílové zkoušky z předmětu Jazyk 1. 

Uchazeči ze zahraničí musí doložit znalost českého jazyka

Při absolvování předchozího vzdělání v zahraničí je nutné doložit ověření tohoto vzdělání, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří dokládají předchozí vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:​

  • certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE
  • doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2

Doklad o znalosti českého jazyka jsou uchazeči povinni vložit do e-přihlášky do termínu stanoveného fakultou v návrhu na přijetí. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. Zahraničním uchazečům, kteří doklad do termínu stanoveného fakultou nedoloží nebude umožněn zápis ke studiu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem poskytuje podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti Teiresiás najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Návrh na přijetí nebo rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Nepřijatí uchazeči si mohou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od data doručení rozhodnutí. Více informací naleznete zde.

Zápis do studia

Zápis do studia probíhá distanční formou. Veškeré informace naleznete v pokynech v e-přihlášce a na našem webu

Právní náležitosti přijímacího řízení
Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů; o přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise.

Zpracování osobních údajů

Ekonomicko-správní fakulta MU uchazeče informuje, že podáním přihlášky do navazujícího magisterského studia uchazeč uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrativního zpracování přijímací zkoušky v rozsahu jméno a příjmení s tituly, datum narození, bydliště, číslo přihlášky, program, obor a forma studia včetně výsledků přijímacího řízení.

Administrativním zpracováním se rozumí zaslání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

 

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je studijní program, který má formu:

  • PREZENČNÍ - tzv. „denní studium“, což je nejobvyklejší forma studia pro absolventy bakalářského studia, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky.

  • KOMBINOVANOU - tzv. „dálkové“ či „distanční“ studium. Je určeno především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali bakalářské studium. Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury.

Každý studijní program má své studijní plány:

  • JEDNOOBOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

  • SDRUŽENÉ STUDIUM umožňuje absolvovat hlavní část studia v rámci jednoho studijního programu a tu si doplnit menší ucelenou částí z jiného programu, tj. mít jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán a studovat tak třeba i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. Přesná nabídka je uvedena vždy v e-přihlášce.

PODEJTE PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.