Průběh studia

Základní informace

Základní informace

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Charakterizuje jej individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda.

Probíhá výhradně jako jednooborové, podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba studia ve všech doktorských studijních programech ESF je 4 roky.

Všechny doktorské studijní programy ESF je možné studovat v češtině i angličtině, program Finance také v němčině. Studium je pro studenty bezplatné.

Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi titul Ph.D. (philosophiæ doctor) uváděný za jménem.

Formy studia

Doktorské studium se na ESF MU ve všech programech uskutečňuje v prezenční i kombinované formě.

Studenti prezenční formy studia mají vedle studijních a vědecko-výzkumných povinností ještě povinnosti další, mezi něž patří podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích aktivitách pracoviště apod. Všechny povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle studentem vytvořeného rozvrhu.

Studenti prezenční formy studia pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na ESF MU. Z tohoto důvodu není jejich podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a jiných aktivitách pracoviště povinný.

Průvodce studiem

Zápis

Zápis do studia a do prvního semestru

Viz informace zde.

Uchazeč se stává studentem až v okamžiku, kdy byl zapsán ke studiu. Nezapíše-li se tedy ve stanovené lhůtě, ani ve stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, právo na zápis mu zaniká.

Zápis do následujícího semestru

Student doktorského studia získává právo na zápis do následujícího semestru daného studia, jestliže řádně splňuje všechny následující podmínky (dle čl. 30 odst. 1 SZŘ):

  • plnění požadavků vyplývajících z individuálního studijního plánu
  • úspěšné ukončení všech opakovaných předmětů zapsaných v bezprostředně předcházejícím semestru
  • splnění kreditové povinnosti
  • nepřekročení maximální doby studia.

Student se do následujícího semestru zapisuje prostřednictvím IS MU. Studentovi, kterému k poslednímu dni termínu pro zápis nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Opětovný zápis do studia

Opětovný zápis do studia je třeba udělat nejpozději poslední den přerušení studia. Žádost o opětovný zápis do studia provedete prostřednictvím e-mailu odeslaného z Vaší elektronické adresy v IS MU na email phd@econ.muni.cz

Osobě, která neprovede zápis v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, zaniká právo na zápis a je jí ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Zápis předmětů a opakování předmětů

V souladu se svým individuálním studijním plánem provede student v IS MU v období stanoveném pro zápis předmětů pro následující semestr výběr předmětů do každého svého studia.

Nesplní-li student v řádném termínu požadavky na úspěšné ukončení předmětu a udělení hodnocení, má právo na nejvýše dva opravné termíny v případě poprvé zapsaného předmětu a nejvýše jeden opravný termín v případě opakovaného předmětu.

Student je povinen si v nejbližším semestru zapsat předmět, který neukončil úspěšně. Pokud ani po vyčerpání opravných možností neukončí opakovaný předmět úspěšně, nevzniká mu právo zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 odst. 1 písm. a) a je mu ukončeno studium dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Povinnost opakování předmětů může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u volitelných předmětů, a to nejvýše v rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty studia.

Průběh studia

Vzorový (rámcový) studijní plán

Semestr

Předmět

Část studijní

1. semestr

Econometrics

Metodologie 1

Studium literatury

Vybrané povinně volitelné a volitelné předměty

2. semestr

1–3 povinné předměty

Studium literatury

Kompetence v akademické a odborné angličtině (Anglický jazyk)

Povinně volitelný blok  (student vybírá 1 předmět)

Část vědecko-výzkumná

3. semestr

Prezentace na odborném semináři

Příprava disertační práce

4. semestr

Příprava disertační práce

Státní doktorská zkouška

5. semestr

Příprava disertační práce

Zahraniční stáž

6. semestr

Příprava disertační práce

7. semestr

Příprava disertační práce

Malá obhajoba (interní obhajoba disertační práce)

8. semestr

Příprava disertační práce

Obhajoba disertační práce

 

Kontrolní body průběhu studia
Státní doktorská zkouška

Bližší informace o státní doktorské zkoušce naleznete dále na stránce.

Studující podávají přihlášku ke státní doktorské zkoušce nejpozději ve 4. semestru studia.

INTERNÍ obhajoba disertační práce

Interní obhajobou se rozumí obhajoba první (úplné) verze disertační práce konaná za přítomnosti členů školicího pracoviště a přizvaných odborníků. Interní obhajobu absolvuje student v 7. semestru svého studia či v semestru bezprostředně předcházejícímu semestru, ve kterém je studium ukončeno obhajobou disertační práce.

Bližší informace naleznete ve Směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace, článku 12.

Práce k interní obhajobě se odevzdává elektronicky zde (složka dle příslušného studijního programu).

Obhajoba disertační práce

Bližší informace naleznete dále na stránce.

V průběhu studia musí student DSP získat minimálně 240 kreditů, splnit všechny povinné předměty a kontrolní body studia, včetně povinné zahraniční stáže. Dále musí splnit publikační povinnost ve struktuře stanovené v čl. 6, odst. 1.2 Směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace  jinak se nemůže přihlásit k obhajobě DP.

Seznam povinných a povinně volitelných předmětů včetně způsobu jejich ukončení a kreditové hodnoty naleznete ve Studijním katalogu příslušného programu.

Kontrola plnění povinností studentů DSP

Na začátku prvního ročníku studia zpracuje student ve spolupráci se svým školitelem Plán celého studia, v němž specifikuje harmonogram plnění základních studijních a vědecko-výzkumných povinností. Na začátku každého dalšího semestru studia pak předloží konkretizovaný plán semestrální náplně a na jeho konci zpětnou vazbu k semestrální náplni. Výstupy předmětů vedených a hodnocených školitelem (Studium literatury, Prezentace na odborném semináři, Odborná stáž, Příprava disertační práce, Zahraniční stáž) vkládá student do IS MU, aplikace „Odevzdávárny“, kde jsou přístupné školiteli a oborové radě.

Hodnocení studenta zpracovává na základě podkladů připravených studentem školitel a každoročně projednává oborová rada.

Studijní povinnosti

V rámci studijní části studia DSP absolvuje student ESF povinné předměty společného základu, 1–3 povinné předměty pro jednotlivé programy (viz Studijní katalog daného programu) a vybrané povinně volitelné a volitelné předměty dle zaměření své disertační práce a dohody se svým školitelem.

V průběhu prvních dvou semestrů se student v rámci povinného předmětu Studium literatury věnuje pod vedením svého školitele studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě prostudování příslušné teorie a získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci. Výsledky svého výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce průběžně prezentuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech, příp. odborných knihách.

V průběhu studia musí student DSP získat minimálně 240 kreditů.

Seznam povinných a povinně volitelných předmětů včetně způsobu jejich ukončení a kreditové hodnoty naleznete ve Studijním katalogu příslušného programu.

Zahraniční stáž

V průběhu studia je student povinen absolvovat zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce (v případě studentů prezenční formy studia nelze uznat více kratších stáží v souhrnné délce jednoho měsíce) na akademické či výzkumné instituci v zahraniční (vyjma Slovenska). Se stáží na neakademické instituci musí souhlasit oborová rada v závislosti na výzkumném zaměření studenta. Studenti kombinované formy studia mohou povinnost zahraniční stáže splnit i formou účasti na mezinárodním tvůrčím projektu (GA ČR, TA ČR, Horizon, apod.) s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Státní doktorská zkouška

Přihláška ke SDZ

Státní doktorské zkoušky jsou organizovány vždy v jarním a podzimním termínu. Přihlášku k SDZ v jarním semestru musí doktorand podat nejpozději do 31. března, v podzimním semestru nejpozději do 15. října daného roku (viz harmonogram akademického roku). Konkrétní termín SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan fakulty.

V souladu se vzorovým studijním plánem podává student  přihlášku ke SDZ ve stanoveném termínu nejpozději ve 4. semestru studia.

Přihláška k SDZ se podává děkanovi fakulty prostřednictvím příslušného rozpisu v IS MU (Přihláška ke státní doktorské zkoušce - program Název programu). Součástí přihlášky ke SDZ je souhrnný přehled publikační činnosti a vědecko-výzkumných aktivit studenta, zpracovaný dle přílohy č. 3 směrnice ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace.

Spolu s přihláškou k SDZ předkládá student teze disertační práce v rozsahu 20 – 30 stran textu, a to v elektronické podobě do IS MU zde.

Obsah SDZ

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

Obecné požadavky státní doktorské zkoušky jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce. Zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým te­zím.

Šablona tezí disertační práce

Šablonu tezí disertační práce si můžete stáhnout zde.

Návod k šabloně je dostupný zde.

Zahraniční stáž

Základní informace

Zahraniční stáž v doporučené délce jednoho semestru (minimální délka je 1 měsíc) je povinnou součástí doktorského studia, ale především skvělou příležitostí navázat kontakty a získat zkušenosti. Stáž absolvují studující primárně na prestižní zahraniční univerzitě či vědecko‑výzkumném pracovišti. Zahraniční instituci vybírají ve spolupráci se školitelem či školitelkou, dle zaměření svého výzkumu. Ideální je získat stáž na univerzitě, kde působí výzkumný tým věnující se tématu disertační práce. Délka pobytu a kvalita pracoviště, na kterém studující stáž absolvují, může mít zásadní vliv na to, jakou práci budou schopni po dokončení doktorského studia získat.

Většina akademických pracovišť je stážím doktorandů otevřena, když mají zajištěno financování. Stáž může být podpořena z projektu specifického výzkumu, z fakultního stipendijního programu nebo dalších zdrojů, případně jejich kombinací.

Ideální dobou pro absolvování stáže je během 3.7. semestru, tedy po úspěšném absolvování všech předmětů.

Jelikož doktorandi pracují na svých individuálních výzkumných projektech a dizertačních pracích, jsou zahraniční pobyty zpravidla „praktickými stážemi“. V rámci doktorského studia se „studijní pobyty“ podle definice ERASMUS+ spíše nevyskytují (studijní semestrální pobyty, během kterých studenti zapisují kurzy na hostující univerzitě, jsou relevantní zejména pro Bc a Mgr studenty).

Cíle zahraniční stáže

Hlavní náplň stáže tvoří aktivity, které souvisí s dizertačním výzkumem, případně širším vědeckým rozvojem doktoranda. V ideálním případě se během stáže realizují výzkumné aktivity, které přímo souvisí s výzkumným tématem a výsledky ze stáže doktorand využije v dizertační práci.

Principy realizace zahraniční stáže

Doktorand se svým školitelem vypracují plán zahraniční mobility. Nejvhodnější zpracovat alespoň rámcově plán již na začátku studia, nejlépe v prvním ročníku, v rámci vyplňování plánu celého studia v ISP. Podrobně je třeba vypracovat plán před samotnou realizací stáže. Při zpracování plánu se zohledňují výše uvedené požadavky.
Plán obsahuje zejména následující položky:
• Místo: cílové pracoviště (v souladu s prioritami pracoviště – strategická partnerství, priority MU –
špičkové mezinárodní univerzity TOP300)
• Cíle stáže a související délka trvání – vztah k řešenému výzkumnému tématu, relevance a potřeby
rozvoje doktoranda
• Předpokládaný termín (semestr, konkrétní časový plán atd.)

  • Plán činností – přehled konkrétních aktivit, kterých se studující zúčastní.
Evidence

Studující před odjezdem na zahraniční stáž založí záznam o pobytu v IS MUNI – sekce Student, aplikace Stáže a pobyty. Návod zde. Do záznamu o pobytu nahraje smlouvu o spolupráci/dokument vztahující se k pobytu, Training Agreement (potvrzení o přijetí) nebo zvací dopis/Acceptance letter.

A zapíše si předmět DX%_ZSTA Zahraniční stáž.

Po návratu ze stáže potom nahraje dokument potvrzení o úspěšném absolvování stáže (Confirmation of Placement Period) do záznamu o pobytu v IS MUNI.

Pro získání zápočtu za předmět DX%_ZSTA Zahraniční stáž vloží studující do odevzdávárny předmětu potvrzení o absolvování stážezávěrečnou zprávu. Hodnocení zadává školitel či školitelka.

Disertační práce

Požadavky na obsah a formu disertační práce

Disertační práce je závěrečnou prací studia DSP.

Disertační práce musí obsahovat původní výsledky výzkumu provedeného doktorandem (tj. nové poznatky, které představují přínos doktoranda pro rozvoj vědeckého poznání). Výsledky daného výzkumu musí být uveřejněny či musí být přijaty k uveřejnění (§ 47, odst. 4 zákona; SZŘ, čl. 30, odst. 2).

Disertační se předkládá jako monografie nebo jako soubor esejů/článků.

Monografií se rozumí jednotný text, který se podrobně zabývá jedním tématem a je napsán jedním autorem.

Soubor alespoň 3 esejů/článků tvoří publikaci, která se skládá z úvodní kapitoly a publikovaných nebo nepublikovaných samostatných esejů, které se zabývají společným výzkumným problémem nebo patří do společné oblasti výzkumu. Každá esej/článek zkoumá samostatnou výzkumnou otázku nebo obsahuje samostatná zjištění. Eseje zahrnuté do disertační práce by měly být publikovány, přijaty nebo vhodné k publikování (tj. připravené k předložení) v respektovaném, recenzovaném časopise.

Student by měl být hlavním autorem disertační práce v tom smyslu, že pokud předkládá k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, musí mít podstatný autorský podíl na jakékoli společně vytvořené práci a uvést svůj odhadovaný procentuální podíl na ní. V práci musí být zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval student. Přílohou práce musí být prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Článek ve spoluautorství studentů může být použit jen v jednom souboru článků předkládaných jako disertační práce.

Doporučený rozsah disertační práce činí 100 stran vlastního textu, doporučený maximální rozsah je 160 stran. Formální požadavky na rozsah, strukturu a úpravu disertační práce stanovuje Metodický list proděkana pro výzkum ESF MU č. 1/2022 Požadavky na rozsah, strukturu a úpravu tezí disertační práce a disertační práce.

Pro zpracování disertační práce můžete použít šablonu dostupnou zde. Šablonu ve formátu pro LaTeX najdete zde.

Požadavky na publikaci výsledků disertační práce

Požadavky na publikaci výsledků disertační práce specifikuje Směrnice ESF MU č. 2/2020 , čl. 6, odst. 3, písm. c):

Student DSP je v průběhu svého studia povinen připravit nejméně 3 publikace v angličtině tematicky odpovídající výzkumnému zaměření. Z toho nejméně jedna publikace musí být v okamžiku předložení disertační práce publikována nebo přijata do tisku v časopise indexovaném v databázi WoS nebo Scopus, zbylé publikace mohou být uveřejněny formou working paperu nebo jako součást disertační práce.

Interní obhajoba disertační práce

Interní obhajobou se rozumí obhajoba první (úplné) verze disertační práce konaná za přítomnosti členů školicího pracoviště a přizvaných odborníků, organizovaná vedoucím školicího pracoviště. Interní obhajobu absolvuje student v 7. semestru svého studia či v semestru bezprostředně předcházejícímu semestru, ve kterém je studium ukončeno obhajobou disertační práce.

Přihlášku podává studující příslušnému předsedovi oborové rady a vedoucímu katedry prostřednictvím emailu, ke kterému přiloží text disertační práce v termínu stanoveném v interním harmonogramu katedry či po vzájemné domluvě. Zároveň práci odevzdává elektronicky zde (složka dle příslušného studijního programu).

Vedoucí katedry na návrh předsedy oborové rady jmenuje z členů katedry jednoho zpravodaje, který zhodnotí kvalitu disertační práce a míru naplnění požadavků kladených na disertační práce v dané vědní oblasti. Předseda oborové rady může dále jmenovat 1 externího oponenta disertační práce.

Termín interní obhajoby stanovuje vedoucí katedry po dohodě s předsedou oborové rady tak, aby se interní obhajoba disertační práce konala bez zbytečného odkladu.

Průběh obhajoby zahrnuje:
a) prezentaci obsahu disertační práce (řešeného výzkumného problému, cílů práce, postupu
řešení, výsledků a závěrů) v rozsahu 20 minut,
b) vyjádření školitele k průběhu doktorandovy práce na disertaci,
c) stanovisko zpravodaje (případně oponenta), vyjádření doktoranda ke stanovisku
zpravodaje (a oponenta, pokud je jmenován),
d) dotazy a diskusi.

Z interní obhajoby se pořizuje zápis, který dostane studující k dispozici. Pokud práce v dostatečné míře nenaplňuje požadavky kladené na doktorské disertační práce v dané vědní oblasti, je součástí zápisu explicitní závěr, zda se studentovi doporučuje:
a) provést dílčí úpravy/dopracování (včetně formulace charakteru žádoucích úprav),
b) provést přepracování (včetně formulace hlavních důvodů).
Závěr interní obhajoby má pro studenta doporučující charakter. Chce-li student provést dopracování/přepracování předložené disertační práce, je povinen provést je v takovém termínu, aby splnil požadavek nejzazšího termínu předložení práce k obhajobě disertační práce.

Obhajoba disertační práce
Přihláška k obhajobě disertační práce

Přihlášku k obhajobě disertační práce podává uchazeč děkanovi fakulty prostřednictvím IS MU zde ve lhůtě pro podávání přihlášek stanovené harmonogramem akademického roku (do 31. března v jarním semestru, do 15. října v podzimním semestru).

Zároveň vkládá  do Archivu závěrečné práce v IS MU disertační práci a seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění a souhrnný přehled publikační činnosti a vědecko-výzkumných aktivit zpracovaný dle přílohy č. 3 směrnice ESF MU č. 2/2020.

A zasílá odborný životopis na adresu phd@econ.muni.cz.

Bez všech těchto součástí není přihláška k obhajobě kompletní.

 

Organizace a průběh obhajoby disertační práce

Na návrh oborové rady jmenuje děkan nejméně dva oponenty disertační práce. S posudky oponentů má student právo být seznámen nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou.

Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajoby disertační práce. Pro komise pro obhajoby disertačních prací platí ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU čl. 34.

Termín obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví děkan. Obhajoba DP proběhne nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky. Náležitosti podmínek realizace a průběhu obhajoby stanovuje SZŘ, čl. 33.

Šablona disertační práce

Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout zde. Návod k šabloně je dostupný zde.

Šablonu ve formátu pro LaTeX najdete zde. Informace k úpravě šablony a práci s ní najdete zde.

Doporučení ke zpracování disertační práce

Doporučení ke zpracování disertační práce si můžete stáhnout zde.

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.