Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora účasti studentů doktorských studijních programů studujících na fakultě na výjezdech za účelem krátkodobé či dlouhodobé odborné stáže odpovídající studijnímu programu na pracovišti vysoké školy/univerzi­ty/výzkumného institutu/jiné instituce zabývající se výzkumnou činností v zahraničí s výjimkou Slovenska.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program je vyhlášen od 20. června 2017, vyhlašuje se pro každý akademický rok do odvolání, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání vždy o další akademický rok.

Zdroj financování:

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty, příp. jiné aktuálně k tomu účelu určené prostředky, např. prostředky alokované na konkrétní výzkumný projekt studenta řešený v rámci specifického výzkumu.

Podmínky pro přiznání stipendia:

Stipendium je určeno pro studenty prezenční i kombinované formy DSP.

Žádost na přiznání stipendia se specifikovaným plánem odborné stáže obsahujícím plán činností a plánované výstupy podává student prostřednictvím Úřadovny v IS MU (Agenda ESF OVP: Žádost o přiznání stipendia – zahraniční odborné stáže).

  • Žádost musí obsahovat kalkulaci nákladů.
  • Součástí žádosti je rovněž vyjádření zvoleného poskytovatele stáže o poskytnutí odborného vedení při realizaci odborné stáže (formulář vyjádření zde).
  • Vyjádření školitele, v němž školitel specifikuje své stanovisko k plánu i k samotné odborné stáži, konkrétní přínosy odborné stáže pro studenta a jeho studium,
  • Žádost je dále opatřena stanoviskem předsedy oborové rady.
  • Stanovisko školitele a předsedy oborové rady zajistí zajistí koordinátorka pro doktorské studium předáním žádosti v Úřadovně.

Žádost musí být podána nejpozději měsíc před dnem výjezdu na stáž.

Po uskutečnění odborné stáže je student povinen předložit následující dokumenty potvrzující její vykonání:

  1. Potvrzení o absolvování odborné stáže a hodnocení studenta zpracované osobou garantující průběh a kvalitu odborné stáže na straně poskytovatele stáže do 14 dnů po návratu z odborné stáže (formulář naleznete zde),
  2. Závěrečnou zprávu o průběhu odborné stáže s vyhodnocením plánu činností a plánovaných výstupů podepsanou školitelem do 14 dnů po návratu z odborné stáže (formulář naleznete zde).

Výše stipendia:

Stipendium se vyplácí jako paušální částka, která slouží jako příspěvek na úhradu cestovních nákladů, nákladů na úhradu jízdného veřejnými dopravními prostředky, přiměřených pobytových nákladů souvisejících s výjezdem studenta. Nároková výše stipendia pro žadatele je určena součtem dílčích částek dle písm. a) a b) takto:

  1. jednorázová paušální částka stipendia závislá na kategorii zemí cílové destinace odborné stáže, a je určena k pokrytí cestovních nákladů na pracoviště poskytovatele stáže a zpět,
  2. paušální částka stipendia závislá na délce pobytu a kategorii zemí cílové destinace odborné stáže se kalkuluje jako paušální částka na měsíc a je určena k pokrytí přiměřených pobytových nákladů.

Veškeré náležitosti vyhlášeného programu jsou uvedeny v Opatření děkana č. 6/2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová (phd@econ.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.