Zápis do studia

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

V případě předchozího vzdělání v zahraničí je třeba předložit doklad potvrzující jeho ověření, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni se seznámit s předpisy týkajícími se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem je třeba předem prostudovat předpisy týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde.

U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.

Zmocnění k zápisu

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebný formulář najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu phd@econ.muni.cz, a to nejpozději do data řádného zápisu.

Zářijový termín státní závěrečné zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii diplomu z magisterského stupně studia jako součást přihlášky, v řádném termínu nebo náhradním termínu zápisu. V případě, že budete konat státní závěrečnou zkoušku v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost koordinátorce pro doktorské studium e-mailem, a to nejpozději do dne řádného zápisu.

Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity nepovoluje.

Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku po náhradním termínu zápisu, se dostaví k individuálnímu zápisu na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium ESF MU v předem dohodnutém termínu.

Mgr. Lucie Přikrylová

koordinátorka pro doktorské studium - Oddělení výzkumu a projektů

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.