Studentský grantový systém

Obecné informace ke grantovému systému

Studentský grantový systém na ESF MU je určen pro studenty doktorských a magisterských studijních programů akreditovaných na ESF MU. Má za cíl podpořit samostatnou tvůrčí činnost studentů a rozvinout jejich praktické dovednosti v projektovém řízení.

Studentský grantový systém získává prostředky z účelové podpory MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum v souladu s pravidly MŠMT účinnými od 30. září 2019, které jsou každoročně alokovány na Masarykovu univerzitu. Masarykova univerzita stanovuje interní pravidla pro realizaci projektů Směrnicí č. 3/2020 Pravidla specifického vysokoškolského výzkumu.

Vlastní specifika grantového systému definuje Směrnice ESF MU č. 1/2022 Pravidla Studentského grantového systému na Ekonomicko-správní fakultě MU a metodické listy vydávané pro konkrétní fáze systému.

Soutěž o získání projektu v rámci SGS je vyhlašována každoročně v průběhu září.

Často kladené dotazy studentů

Cestovné
Chtěla jsem se zeptat ke specifickému výzkumu ohledně stipendií na cestovné: Je možné do nákladů zařadit náklady na benzín za předpokladu, že cesta autem (náklady na benzín) je levnější než letadlo/vlak/bus?

Ne. Jelikož u cest studentů není podporována doprava vlastním vozem, náklady za benzín nebudou proplaceny. Ale může Vám být Vám proplacen doklad odpovídající ceně za jízdenku vlakem 2. třídy (ČD vydávají na požádání doklad o ceně konkrétní cesty), případně doklad od letecké společnosti v ceně letenky (economic class). Tedy pokud byste z nějakého důvodu použila vlastní vozidlo, sežeňte si doklad o ceně jízdenky/letenky, ten nahrajte do Dokumentů v ISEP a v té výši si můžete navrhnout z projektu SV stipendium.

Jsem zároveň student PhD a zároveň zaměstnancem na částečný úvazek na katedře ESF. Když pojedu na konferenci, katedra po mě chce vyplnit cestovní příkaz. Bude mi schválený v rámci projektu SV?

Ne, Vám coby studentovi PhD cestovní příkaz schválen nebude. Studentům jsou cesty propláceny formou stipendia. Proto si ve Vašem případě musíte dobře rozmyslet, zda na konferenci budete cestovat jako student, nebo jako zaměstnanec.
1. Pokud jako student-řešitel projektu SV, zaplatíte si cestu formou stipendia (buď předem na základě Plánovaného rozpočtu na cestu, který vložíte do Dokumentů v ISEP; nebo po návratu z konference na základě vyúčtování přes účetní doklady, které vložíte opět do Dokumentů, tj. jízdenky, konferenční poplatek, ubytování) a navrhnete si ve stejné výši stipendium) a na dobu cesty si na katedře, kde jste zaměstnán, vezmete dovolenou.
2. Pokud budete cestovat jako zaměstnanec, vyplníte si v INET cestovní příkaz, zdrojem financí na cestu ovšem nebude Váš projekt SV, prostředky si musíte sehnat jinde.

Ráda bych se zeptala, zda bych si mohla nechat proplatit ze SV cestu do Prahy a zpět do Brna na přednášku, která souvisí s tématem mojí disertace? Přednáška je zdarma čili by se jednalo pouze o proplacení cesty. Chtěla bych se ještě zeptat, jaké doklady budu potřebovat doložit.

Pokud je ta přednáška v Praze přínosná pro Váš projekt SV a souvisí s ním, určitě si náklady na cestu můžete proplatit. Jako doklady doložíte jízdenky a informaci o dané přednášce (název, kde a kdy se konala, stačí stáhnout z webu), nahrajete je do Dokumentů v ISEP ke svému projektu.

Pro přípravu ekonomických experimentů potřebuji umět zacházet s programem oTree. V ČR ani poblíž na toto téma není žádný workshop, ale našla jsem kurz programování v rámci blokové výuky na University of Pavia, kde bych se jej mohla zdarma zúčastnit, ale vznikly by mi náklady na cestu a ubytování, které jsem v SV neplánovala. Je možné tyto náklady financovat z prostředků SV? Pokud ano, je třeba sepsat zdůvodnění, proč kurz potřebuji, a bude třeba oficiální potvrzení, že jsem se kurzu zúčastnila?

Samozřejmě pokud je pro Váš výzkum kurz programování podstatný a hodil by se Vám více než některá z letních škol, můžete využít prostředky SV na cestu do Pavie.
V tom případě bude třeba, abyste stručně sepsala a do dokumentů vložila krátké zdůvodnění změny pro finanční kontrolu (stačí opravdu stručně: proč, kam a kdy), po skončení projektu pak zdůvodníte ještě v závěrečné zprávě. Pokud si budete vyplácet stipendium na cestu předem, přiložíte i Plánovaný rozpočet na cestu a po návratu pak standardně všechny doklady z cesty (doprava, ubytování a další výdaje). Potvrzení o tom, že jste kurz absolvovala, bude také třeba, od vyučujícího postačí.

Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem je třeba platit a následně dokládat zaplacení konferenčního poplatku z projektů SV. Je v pořádku, pokud konferenci zaplatím ze svého účtu a pak jen do INETu nahraji výpis z účtu? Nebo potřebuji nějaké potvrzení od instituce, která danou konferenci pořádá?

Pokud už jste fakturu zaplatila a víte přesnou částku, která Vám byla z účtu stržena (včetně poplatku za platbu do zahraničí), bude nejjednodušší nahrát výpis z Vašeho účtu a v té výši (zaokrouhlené na stovky) si pak navrhnout stipendium.
Pokud ještě ne, spočítejte převod z EUR na Kč dle stávajícího kurzu a zhruba v té výši si stipendium navrhněte.
Vyrozumění o přijetí článku není třeba.

Čerpání stipendií - cesty a odměny
Kde si mohu navrhnout stipendium?

Stipendia se zadávají v aplikaci INET v části Finanční kontrola - Návrhy stipendií. Podrobný postup je popsán zde.

Osobní náklady - odměna garantovi
Chtěla bych se zeptat na výplatu odměny školitelce, která je externí (tedy není zaměstnancem ESF). Kdy bude vhodná doba pro vyplacení odměny?

Externí školitelce budete vyplácet odměnu formou DPP. S výplatou je lepší počkat až na září či říjen, kdy už bude větší část projektu splněna. Nicméně už měsíc před plánovaným termínem vyplacení odměny se mi připomeňte, abych školitelce připravila k podpisu DPP.

Nákup dat
Na svůj výzkum potřebuji data, která nejsou volně k dispozici. Mohu si je koupit z projektu SV? A pokud ano, mám si je zaplatit ze svého a pak proplatit formou stipendia ze SV? Od instituce, která mi data poskytne, už mám v mailu fakturu – bude to stačit jako účetní doklad? Nebo potřebuji ještě další doklady a jaké?

Samozřejmě data potřebná na výzkum si z prostředků SV kupte. Jsou dvě varianty nákupu dat:
1.  Pokud data využijete pouze Vy a Váš tým pro tento konkrétní výzkum, ale dále už nikdo víc, koupíte je nyní sama (ze svých financí) a v té samé výši si pak vyplatíte stipendium z projektu SV. Do Dokumentů v ISEP  je třeba vložit doklad o nákupu dat (např. faktura, nebo i mailová komunikace + výpis z účtu o zaplacení nákupu).
2. Pokud ale by data mohla být a byla dále využita někým jiným na katedře, měla by být koupena přes fakturu adresovanou na ESF MU. Faktura by se zaplatila z rozpočtu Vašeho projektu z věcných nákladů, konkrétně z položky Služby. I po skončení Vašeho výzkumu budou moci data sloužit dalším členům katedry/fakulty pro další výzkumy.

Údaje nutné pro fakturu:

IČO: 00216224          DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a
Brno
 602 00 Brno 2

Na faktuře by se mělo objevit, že budou data sloužit pro výzkum konkrétního projektu SV - jeho název a kód. Každá faktura musí mít předem v INET vytvořenou objednávku, objednávky zadávají sekretářky kateder.

Fakturování
Chtěla jsem se zeptat, zda je velký problém, pokud ve faktuře za korekturu nefiguruje číslo zakázky. Figuruje tam však název článku, který je danému SV dedikován.

Pokud je na faktuře název článku (a ideálně by měl být i kód a název Vašeho projektu SV, i když to stačí jen na objednávce faktury), postačuje to. Důležité je číslo zakázky na objednávce pro fakturu, aby se faktura proplatila z daného zdroje.

Povinné fakturační údaje dále jsou:

IČO: 00216224          DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a
Brno
602 00 Brno 2

Fakturační údaje pro faktury ze zahraničí:

payer name: Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
payer address:
Lipová 41a
602 00 Brno 2, Czech Republic
payer VAT ID: CZ00216224

Poplatek za převod měn
Platila jsem poplatek na konferenci, fakturu jsem už nahrála do systému, ráda bych si zadala dále i stipendium. Faktura je v EUR - jak je to prosím s převodem na koruny? Musím dokladovat a nahrávat ještě do systému také to, jakým kurzem mi banka eura přepočítala (výpis z účtu apod.)? Co více bude ke stípku potřeba - i vyrozumění, že mám na konferenci přijatý článek?

Pokud už jste fakturu zaplatila a víte přesnou částku, která Vám byla z účtu stržena (včetně poplatku za platbu do zahraničí), bude nejjednodušší nahrát výpis z Vašeho účtu a v té výši (zaokrouhlené na stovky) si pak navrhnout stipendium.
Pokud ještě ne, spočítejte převod z EUR na Kč dle stávajícího kurzu a zhruba v té výši si stipendium navrhněte.
Vyrozumění o přijetí článku není třeba.

Výsledky projektu a jejich dedikace
Je u výsledků projektů SV možná dvojí dedikace? Třeba pokud jsme na článku pracovali během dvou let. Můžeme současně uvést dedikaci dvou grantů SV?

Ano, je možná dvojí dedikace, pokud jste např. zapojena ve dvou různých projektech (SV a GAČR) s podobným výzkumným tématem, nebo pokud je spoluautorem publikace někdo, kdo je zapojen v jiném projektu SV, můžete uvést dedikaci na oba.
Zároveň je i možné dedikovat publikaci na dva projekty SV jdoucí po sobě (loňský a letošní), ovšem pouze za podmínky, že byl článek v jednom roce rozepsán a poslán na per-review do redakce časopisu, ovšem byl vrácen k přepracování/doplnění a Vy jste k jeho dokončení potřebovala získat nová data/nové poznatky sesbírané v rámci nového projektu SV, případně jste na druhý proofreading použila prostředky z nového projektu - pak je dedikace na loňský i letošní SV oprávněná.

Zapojení zahraničních studentů do týmu
Chtěl bych se zeptat, zdali je možné do specifického výzkumu zapojit i studenty studující PhD program na zahraničních univerzitách?

Bohužel ne. Důvodem je fakt, že na specifický vysokoškolský výzkum dostáváme účelovou podporu z MŠMT. Ta je určena za účelem "výzkumu prováděného studenty uchazečova doktorského studijního nebo magisterského studijního programu" (čl. 3 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, exp. vývoje a inovací). Řešitelem projektu, jak je v daném článku 3 uvedeno, může být student doktorského stud. programu uchazeče nebo akademický pracovník uchazeče, dalšími členy týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského stud. programu uchazeče nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci uchazeče. Přičemž "uchazečem" a příjemcem této podpory může být veřejná/soukromá nebo státní VŠ (dle čl. 2 výše zmíněných Pravidel), a to pouze v ČR.

Jelikož se jedná o veřejné finanční prostředky určené na SV, můžeme je použít pouze v rámci jasně stanovených pravidel MŠMT. Student zahraniční univerzity bohužel daná kritéria nesplňuje, nemůže být tedy členem týmu, ani být odměněn z rozpočtu projektu SV.

Proplacení hovorného s respondenty
Při realizaci výzkumu potřebujeme obtelefonovat velké množství respondentů. Jak je možné do nákladů projektu zahrnout proplacení hovorného?

Na CIKTu se dá zapůjčit na určitou dobu SIM karta, náklady za hovory z ní bude operátor účtovat zvlášť, vystaví na ně fakturu a tu posléze proplatíte z položky Služby rozpočtu Vašeho projektu.

Poplatky typu submission fee / proofreading / překlad článku
Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem lze z projektu SV zaplatit submission fee do odborného časopisu?

U poplatku za přijetí článku - stejně jako poplatku za proofreading či překlad článku - by bylo vhodné, aby byl zaplacen fakturou (pokud to lze) - platba se Vám pak zařadí do položky Služby. Další možností by bylo zaplatit jej fakultní kartou, která je k dispozici u pana ekonoma Kuchovského (stačí se s ním předem domluvit).
Pokud ale žádný z těchto způsobů nepůjde provést, je i možnost zaplatit poplatek z Vašeho účtu, do ISEP do Dokumentů nahrát doklad o výši poplatku + výpis z účtu a posléze si v této výši navrhnout stipendium. Prostředky ovšem budou čerpány z položky Stipendia, která k těmto účelům není primárně určena.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.