Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: na konci jarního semestru (zahájení studia od podzimního semestru) a na konci podzimního semestru (zahájení studia od jarního semestru).

Podejte přihlášku

Podklady k přijímacímu řízení

Součástí elektronické přihlášky jsou následující písemné materiály:

Povinné:

1. Projekt disertační práce v angličtině

 • zpracovaný na výzkumné zaměření vypsané školitelem a schválené oborovou radou
 • uchazeč si vybírá školitele a výzkumné zaměření podle svého zájmu a předchozích odborných zkušeností, případně může po domluvě se školitelem navrhnout vlastní výzkumné zaměření, které musí projít schválením příslušné oborové rady
 • rozsah je 8 - 12 normostran
 • projekt musí obsahovat:
  • motivaci uchazeče ke zvolenému výzkumnému zaměření disertační práce
  • stav vědeckého poznání v dané oblasti výzkumu
  • základní představu o předpokládaných cílech práce a jejím zamýšleném přínosu
  • plánovanou metodu zpracování disertační práce.

2. Strukturovaný profesní životopis (případně s připojeným seznamem publikační činnosti) v češtině či angličtině

3. Motivační dopis v angličtině

4. Doklady o dosaženém vzdělání

 • absolvent MU předkládá prostou kopii magisterského diplomu
 • absolvent jiné vysoké školy v České republice nebo na Slovensku předkládá úředně ověřenou kopii magisterského diplomu
 • absolvent vysoké školy v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku předkládá úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka)
 • absolvent vysoké školy z ostatních zemí předkládá úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a doklad o ověření předchozího vzdělání v zahraničí, které se ověřuje buď nostrifikací (uchazeč vloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí), nebo ověřením přímo na Zahraničním oddělení ESF MU. Ověření musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.

Nemá-li uchazeč v době podání přihlášky výše specifikované doklady k dispozici, může je dodat dodatečně, nejpozději však v den zápisu do studia.

5. Souhlas potenciálního školitele s vedením uchazeče

 • uchazeč má povinnost po zvolení výzkumného zaměření kontaktovat potenciálního školitele a zaslat mu svůj životopis a motivační dopis, pro zprostředkování kontaktu je možné využít asistenci koordinátorky pro doktorské studium na phd@econ.muni.cz
 • písemným souhlasem školitel potvrzuje souhlas s vedením uchazeče.

Doporučené:

1. Diplomová (případně bakalářská) práce nebo článek či výstup zpracovaný při zapojení do vědecko-výzkumného projektu.

Forma a průběh přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do všech programů probíhá dvoukolově.

V 1. kole posuzuje přijímací komise písemné dodané materiály.

2. kolo probíhá formou odborné rozpravy/pohovoru k předloženému projektu disertační práce a vybranému výzkumnému zaměření před přijímací komisí (bez elektronické prezentace) v rozsahu maximálně 30 minut.

Přijímací komise při ní posuzuje odborný zájem a úroveň, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Pohovor je prezenční.

 • S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření vlády České republiky a Masarykovy univerzity mohou přijímací zkoušky proběhnout i distančně.
 • Zahraniční uchazeči, jejichž pobyt na území ČR je vázán vízovou povinností a kteří se z uvedených či jiných vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací zkoušce osobně, mohou podat žádost o vykonání přijímací zkoušky distanční formou.

Kompetence z anglického jazyka je požadována na úrovni C1 evropské klasifikace a posuzuje ji přijímací komise na základě předložených materiálů (1. kolo) a v rámci odborné rozpravy, která je částečně vedena v angličtině (2. kolo), dle požadovaných standardů daného programu.

Podrobné informace najdete v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

Praktické informace k přijímacímu řízení

Právní náležitosti přijímacího řízení

Předpoklady pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení § 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze uchazeči mající řádně ukončené magisterské studium.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde.

Podejte přihlášku

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.