Ověření předchozího zahraničního vzdělání

 

Ověření zahraničního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU

Podmínkou přijetí ke studiu ve vybraném programu fakulty je dosažení odpovídajícího předchozího vzdělání. V případě, že toto vzdělání bylo dosažené v zahraničí, uchazeč má dle § 48 odst. 4 ZVŠ následující možnosti, jak prokázat splnění této podmínky:

Fakultní ověření předchozího vzdělávání

Na základě Směrnice č. 2/2019 fakulta ověřuje, zda předložené doklady týkající se zahraničního vzdělání opravňují uchazeče k zápisu do studijního programu, do kterého byl přijat. Z tohoto důvodu je ověření platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci konkrétního přijímacího období. Náklady na ověření jsou ve výši 800 Kč (možnost úhrady zde).


Co je pro ověření vyžadováno?

Bakalář:

 1. Faktura uhrazeného poplatku,
 2. Sken středoškolského diplomu (formální náležitosti popsány zde),
 3. Sken potvrzení o akreditaci dané střední školy:
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu (např. ministerstvo školství) o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 4. Sken potvrzení o akademických právech uchazeče:
  • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě s daným diplomem oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Uchazeči, kteří absolvovali střední školu vzdělávacího systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska musí k verifikaci doložit absolvování alespoň tří A-levels zkoušek (bez ohledu na jejich zaměření a získané hodnocení) a jejich doložení certifikáty General Certificate of Education, advanced level (GCE A-level).

Navazující magisterské:

 1. Faktura uhrazeného poplatku,
 2. Sken bakalářského diplomu (formální náležitosti popsány zde),
 3. Sken dodatku k diplomu/výpisu známek,
 4. Sken potvrzení o akademických právech uchazeče:
  • Potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Doktorské:

 1. Faktura uhrazeného poplatku,
 2. Sken magisterského diplomu (formální náležitosti popsány zde),
 3. Sken dodatku k diplomu/výpisu známek,
 4. Sken potvrzení o akademických právech uchazeče:
  • Potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).


Mějte na paměti:

 1. Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.). Jednoduše řečeno, přeloženo musí být úplně VŠE.
 2. V den vašeho zápisu je nutné předat originály či úředně ověřené kopie vašeho středoškolského/bakalářského/magisterského diplomu a dodatku k diplomu/výpisu známek. Obyčejné kopie nebudou akceptovány.Jak mají být dokumenty fakultě doručeny?

Po zaplacení ověření zašlete skeny výše uvedených dokumentů na adresu verification@econ.muni.cz.

Po kontrole dokumentů budete informováni o tom, zda jsou dané dokumenty v požadované formě.

Následně je potřeba dokumenty dodat nejpozději v den zápisu na Ekonomicko-správní fakultu, kde bude provedena konverze dokumentů a dokončen proces ověření. Dokumenty Vám budou následně vráceny.

Kontakt

Máte-li jakékoli další dotazy nebo problémy, kontaktujte nás prosím na adrese verification@econ.muni.cz

Doklad o uznání zahraničního vzdělání v ČR

Jednou z možností, jak prokázat své předchozí zahraniční vzdělání je předložení úředně ověřené kopie:

 • dokladu o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikace (uchazeči o zápis do bakalářských studijních programů). Nostrifikaci provádí krajské úřady. Více informací naleznete zde. Poplatek za podání žádosti činí 1000 Kč. Výsledný doklad umožňuje jeho držiteli zapsat se na jakoukoli českou univerzitu, nebo je možno jej použít např. pro účely zaměstnání.
 • osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR (uchazeči o zápis do navazujících magisterských nebo doktorských studijních programů). Uznání zahraničního vzdělání může provést:
  • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program k danému zahraničnímu vzdělání. Žádost může být podána na Masarykovu univerzitu v případě, že se jedná o uznání zahraničního vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě (Katalog programůKatalog oborů). Bližší informace a kontakty naleznete zde.
  • V případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo může rozhodnout o uznání samo. Kontakt a bližší informace naleznete zde.
  • Ministerstvo obrany ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
  • Ministerstvo vnitra ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti bezpečnostních služeb.

Poplatek za podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání činí 3000Kč. Výsledný doklad umožňuje jeho držiteli zapsat se na jakoukoli českou univerzitu, nebo je možno jej použít např. pro účely zaměstnání.

Ověření vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko)

V oblasti uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací je Česká republika vázána dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (tzv. ekvivalenční smlouvy) s Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Spolkovou republikou Německo a Slovenskou republikou.

Držitelé dokladu, na který se vztahuje příslušná ekvivalenční dohoda, předloží fakultě pouze originál či úředně ověřenou kopii dokladu, v případě potřeby spolu s úředním překladem. Fakultě v tomto případě není hrazen žádný poplatek.

Doklad o udělení Evropského bakalaureátu

 • Uchazeč doloží v den zápisu do studia originál či úředně ověřenou kopii Evropského bakalaureátu a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Toto neplatí pro International Baccalaureate absolvovaný na zahraniční střední škole, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a u kterého uchazeči předloží buď doklad o uznání vzdělání v ČR, nebo požádají o ověření vzdělání fakultu.
 • Pro International Baccalaureate Diploma absolvovaný v České republice na některé z vyjmenovaných škol (The English College in Prague – Anglické gymnázium, Open Gate – gymnázium a základní škola, PORG – gymnázium a základní škola) platí, že uvedené školy mají od MŠMT udělen souhlas ukončovat vzdělání odlišným způsobem v souladu s ustanovením § 81 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč doloží v den zápisu do studia maturitní vysvědčení z českého jazyka a literatury spolu s International Baccalaureate Diploma. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.