Ekonomie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblastech ekonomického modelování a metodologie ekonomie. Studium programu je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti ekonometrie a metodologie ekonomie jako takové. Tyto poznatky jsou dále využívány a prakticky aplikovány v oblastech moderní mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií, a to v souladu se zaměřením dizertační práce. Řešená témata v rámci dizertační práce zahrnují specializace v oblasti makroekonomického modelování (s důrazem na oblast monetárních dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), determinant ekonomického růstu, monetární ekonomie, ekonomie práce, ekonomie migrace, mikroekonomického modelování, teorie her, experimentální ekonomie a institucionální ekonomie.

„Ekonomie bez přívlastků“

Součástí náplně oboru je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

Rozvoj pedagogických dovedností studentů programu je zabezpečen v rámci možnosti podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Studenti programu obvykle participují na řadě výzkumných projektů, ať již jde o interní projekty specifického výzkumu, projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty rozvíjet svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci absolvování studijních a vědecko-výzkumných pobytů v zahraničí. Znalosti a dovednosti důležité pro svou budoucí profesní nebo akademickou kariéru mohou studenti programu získat i v rámci účasti na specializovaných letních školách, odborných seminářích, konferencích a workshopech v zahraničí.

Praxe

Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách, konzultantských společnostech a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů ekonomického rozhodování (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národná banka Slovenska nebo Česká národní banka). Absolventi nacházejí své uplatnění i v akademické sféře. Dobré znalosti empirické práce s daty, ekonomického modelování a metodologie ekonomie jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů, nebo analytických útvarech institucí veřejné správy, průmyslových a obchodních společností.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI zde https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit/prijimaci-zkousky

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ekonomie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.