Ekonomie

Ekonomie bez přívlastků

Přijímací řízení do DSP 2019/2020 (jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2019

Představení studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblastech ekonomického modelování a metodologie ekonomie. Studium programu je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti ekonometrie a metodologie ekonomie jako takové. Tyto poznatky jsou dále využívány a prakticky aplikovány v oblastech moderní mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií, a to v souladu se zaměřením dizertační práce. Řešená témata v rámci dizertační práce zahrnují specializace v oblasti makroekonomického modelování (s důrazem na oblast monetárních dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), determinant ekonomického růstu, monetární ekonomie, ekonomie práce, ekonomie migrace, mikroekonomického modelování, teorie her, experimentální ekonomie a institucionální ekonomie.

Součástí náplně oboru je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

Rozvoj pedagogických dovedností studentů programu je zabezpečen v rámci možnosti podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Studenti programu obvykle participují na řadě výzkumných projektů, ať již jde o interní projekty specifického výzkumu, projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty rozvíjet svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci absolvování studijních a vědecko-výzkumných pobytů v zahraničí. Znalosti a dovednosti důležité pro svou budoucí profesní nebo akademickou kariéru mohou studenti programu získat i v rámci účasti na specializovaných letních školách, odborných seminářích, konferencích a workshopech v zahraničí.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách, konzultantských společnostech a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů ekonomického rozhodování (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národná banka Slovenska nebo Česká národní banka). Absolventi nacházejí své uplatnění i v akademické sféře. Dobré znalosti empirické práce s daty, ekonomického modelování a metodologie ekonomie jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů, nebo analytických útvarech institucí veřejné správy, průmyslových a obchodních společností.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do DSP 2019/2020 (jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na