Aktuální opatření
ECON MUNI
ke COVID-19

 • Aktuální barva univerzitního semaforu je ČERVENÁ.
 • Budova fakulty je uzavřená pro veřejnost, studenty i zaměstnance. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov a distanční či prezenční výuku.
 • V podzimním semestru probíhá výuka v online režimu.
 • Knihovna funguje v omezeném provozu.

Aktuální informace MU Opatření děkana Dopis děkana

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

 


Studenti

aktualizace k 7. 12. 2020 (Studium, Studijní záležitosti) 

Důležité informace pro studenty týkající se výuky v semestru podzim 2020

Nové rozhodnutí rektora nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Studium

Jak bude probíhat výuka v semestru podzim 2020?

 • výuka se řídí univerzitním semaforem, opatřením děkana 5/2020, pokynem děkana 10/2020 a novým metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020
 • Přehled FAQ k výuce či bydlení.
 • Zveřejněný rozvrh hodin prezenčního i kombinovaného studia a CŽV zůstává v platnosti, výuka probíhá online formou.
 • Garanti předmětů zodpovídají za to, že veškeré nezbytné změny ve výuce, v organizaci předmětu, v podmínkách ukončení předmětu apod. budou zapsaným studentům oznámeny bez zbytečných odkladů hromadným e-mailem pomocí Informačního systému, případně dalším informačním kanálem obvyklým pro daný předmět a současně budou zaznamenány ve studijních materiálech předmětu v IS („Organizační pokyny“, „Interaktivní osnovy“, případně další). Takto stanovené a oznámené změny a pokyny mají v semestru Podzim 2020 vyšší platnost, než informace uvedené v Sylabech předmětu v IS.
 • Studenti jsou povinni během bezkontaktní výuky řídit se pokyny vyučujících, plnit stanovené úkoly a další studijní povinnosti v termínech stanovených jednotlivými vyučujícími.
 • POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ PLATNÉ OD 25. LISTOPADU do odvolání
  Vzhledem k tomu, že Ekonomicko-správní fakulta neposkytuje praktickou, laboratorní, experimentální či uměleckou výuku a dotknou se studentů pouze některá nová opatření, předkládáme stručný souhrn aktuální situace.
  VÝUKA: Po celou dobu podzimního semestru 2020 probíhá výuka podle naplánovaného rozvrhu i nadále v  bezkontaktním režimu. Od uvedeného data jsou povolené prezenční individuální konzultace a studium v doktorských programech dle individuálních studijních plánů, praxe u třetích osob.
  ZKOUŠKY: Nově je umožněno prezenční zkoušení v maximálním počtu deseti osob v jedné místnosti.

  Více informací o změnách na celé MU zde: https://www.em.muni.cz/udalosti/13416-studenti-poslednich-rocniku-muzou-na-praktickou-vyuku


MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod

Jsou možné osobní konzultace?


Jaké studijní zdroje při samostudiu můžu využít?

Poplatky za studium
 • poplatky vzniklé před 1. 3. 2020 nejsou novým zákonem nijak dotčeny

 • z tohoto pohledu není důvod zaplacené poplatky vracet či v aktuálně běžících řízeních poplatky snižovat/promíjet bez prokázání vlivu současné mimořádné situace na celkovou dobu studia

 • nezapočtení doby 1. 3. – 31. 8. 2020 se projeví tak, že v příštím zpoplatněném období nebude vyměřen zvýšený poplatek dle (pásma dle čl. 9 Přílohy 2 Statutu MU)


Když nevíte, tápete, potřebujete řešit nastalou situaci, obracejte se:

SZZ

SZZ  lednu a únoru

Při nesplnění podmínek ke SZZ není student ke státnici připuštěn, termín mu nepropadá, přistoupí v nejbližším dalším semestru, tj. červnu 2021. 

Závěrečná práce se odevzdává pouze elektronicky do IS MU. V papírové podobě nebude vyžadována.  

Pozor, studium musíte dokončit do doby, která nepřekročí dvojnásobek standardní délky studia.

DŮLEŽITÉ: student musí přistoupit ke SZZ v semestru, kdy splnil podmínky studia, nejpozději v následujícím. Pokud tedy splníte poslední předmět stanovený Vaším studijním plánem v podzimním semestru, přestože to bude až po termínu SZZ, ke státnicím musíte přistoupit nejpozději v následujícím semestru (jarním).


 

Kdy mi končí status studenta po státnicích?

V den vykonání SZZ.

Cestování

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

 • Není možné konat zahraniční studijní cesty
 • Studentům MUNI se doporučuje, aby ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Jak je to s návratem studentů z Erasmu?

 • studenti zůstávají v režimu ISP (individuální studijní plán) a bude jim umožněno mimořádné zapsání zvolených předmětů
 • studenti se musí hlásit své studijní referentce
 • veškeré informace k výjezdům vám podá Ing. Dana Staňková 390850@mail.muni.cz
  !!Aktuální informace naleznete na koronawebu muni. !!

Informace pro slovenské a zahraniční studenty

Je potřeba zohlednit nejen opatření přijatá Vládou ČR, ale také vládou mateřské země studenta. Není v kompetenci univerzity rozhodnout, zda smíte či nesmíte vycestovat.

Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat web Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

 

 

Studijní záležitosti

Provoz studijního oddělení


Je možné zaslat revalidační známku na ISIC poštou?

 • ANO, zaslání poštou je možné viz. poplatek za služby spojený se zasláním přelepky
 • Ale stále je preferováno si přelepku vyzvednout buď osobně, nebo můžete pověřit jinou osobu, která se dostaví na Studijní oddělení s Vaší ISIC kartou. Komunikaci je nutné uskutečňovat skrze univerzitní email. Obracejte se na své studijní referentky.

Budou promoce?

 • Promoce jsou bohužel zrušeny. Diplomy ze zářijových, červnových SZZ a ze zrušených březnových promocí jsou připraveny k vyzvednutí po předchozí domluvě na studijním oddělení
 • Absolventi si mohou nechat zaslat diplom po zaplacení poplatku za služby spojeného se zasláním diplomu

Budova fakulty, koleje a menza

Vstup do budovy fakulty

 • Budova fakulty je pro veřejnost uzavřena
 • S platností od 18. září 2020 je povinnost nosit roušky nejen ve společných prostorách fakulty, ale i během výuky, . 

Jaký je provoz knihovny?


Je v provozu menza?


Jsou v provozu koleje?

 • aktuální informace o provozu kolejí sledujte v aktualitách na webu skm.muni.cz

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Zaměstnanci

aktualizace k 7. 1. 2021 (univerzitní semafor, výuka v semestru Podzim 2020)

Univerzitní semafor

 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem.  
 • Od 12. října se výuka řídí aktualizovaným metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020.
 • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ PLATNÉ OD 25. LISTOPADU do odvolání
  Vzhledem k tomu, že Ekonomicko-správní fakulta neposkytuje praktickou, laboratorní, experimentální či uměleckou výuku a dotknou se studentů pouze některá nová opatření, předkládáme stručný souhrn aktuální situace.
  VÝUKA: Po celou dobu podzimního semestru 2020 probíhá výuka podle naplánovaného rozvrhu i nadále v  bezkontaktním režimu. Od uvedeného data jsou povolené prezenční individuální konzultace a studium v doktorských programech dle individuálních studijních plánů, praxe u třetích osob.
  ZKOUŠKY: Nově je umožněno prezenční zkoušení v maximálním počtu deseti osob v jedné místnosti.

  Více informací o změnách na celé MU zde: MUNI přešla po svátcích na červený stupeň semaforu | Ekonomicko-správní fakulta MU

Specifické fakultní informace

Přítomnost na pracovišti

 • Provoz fakulty se od 12. 10. 2020 řídí opatřením děkana č. 6/2020, které upravuje postupy k prevenci šíření nákazy COVID-19 na ESF MU.
 • Dodržování pokynů stanovených v semaforu pro jednotlivé oblasti činností je závazné. V případě, že v semaforu není konkrétní činnost uvedena, použijí se přiměřeně pokyny vyhlášené k činnosti, která je svou podstatou nejbližší. Podrobnější postupy v klíčových oblastech najdete v Příloze č. 1 Metodického listu.
 • Režim práce akademických pracovníku se řídí pokyny dle aktuálně vyhlášeného stupně pohotovosti a pokyny vedoucích kateder.
 • Vedoucí pracovníci Děkanátu, CIKT a SVI v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti stanoví režim práce v souladu s metodickým listem. V případě vyhlášení třetího stupně pohotovosti určí pracovníky nezbytné pro zajištění provozu fakulty. Ostatní neakademičtí pracovníci přecházejí do režimu práce z domova. Osobní kontakt se zaměstnanci děkanátu lze sjednat po předchozí domluvě (telefonicky, mailem).

Informační povinnost zaměstnance / vedoucího

 • Pokud se zaměstnanec setkal s rizikovým kontaktem nebo má nařízenou povinnou karanténu, musí tuto skutečnost ohlásit bez odkladu svému vedoucímu/tajemníkovi/děkanovi.
 • Každý zaměstnanec je dle nového rozhodnutí rektora povinen v interní aplikaci Prevence COVID-19 oznámit vlastní pozitivní test či kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou. Bližší informace najdete zde

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

V případě výjezdu je zaměstnanec povinen registrovat se v centrální databázi Ministerstva zahraničních věcí DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí) a sdělit před výjezdem telefonický kontakt na svou osobu svému nadřízenému.  


Provozní doba knihovny

 • pondělí + středa + pátek: 9.00–12.00
 • úterý + čtvrtek: 13.00–19.00

 Více informací o provozu knihovny v nouzovém režimu najdete zde.


Provoz podatelny

 • lichý týden: pondělí, středa, pátek
 • sudý týden: úterý, čtvrtek

Potřebujete-li něco urgentně vyřídit mimo standardní provozní dny, kontaktujte paní Blanku Lattenbergovou blanka.lattenbergova@econ.muni.cz.


Další informace pro zaměstnance najdete také stránkách MUNI – Informace pro zaměstnance

Výuka v semestru Podzim 2020

 


Jak bude probíhat výuka v semestru podzim 2020?

 • Výuka se bude řídit univerzitním semaforemopatřením děkana 5/2020 a pokynem děkana 10/2020.
 • Zveřejněný rozvrh hodin prezenčního i kombinovaného studia a CŽV zůstává v platnosti, výuka probíhá online formou.
 • Garanti předmětů zodpovídají za to, že veškeré nezbytné změny ve výuce, v organizaci předmětu, v podmínkách ukončení předmětu apod. budou zapsaným studentům oznámeny bez zbytečných odkladů hromadným e-mailem pomocí Informačního systému, případně dalším informačním kanálem obvyklým pro daný předmět a současně budou zaznamenány ve studijních materiálech předmětu v IS („Organizační pokyny“, „Interaktivní osnovy“, případně další). Takto stanovené a oznámené změny a pokyny mají v semestru Podzim 2020 vyšší platnost, než informace uvedené v Sylabech předmětu v IS.
 • Studenti jsou povinni během bezkontaktní výuky řídit se pokyny vyučujících, plnit stanovené úkoly a další studijní povinnosti v termínech stanovených jednotlivými vyučujícími.

Jsou možné osobní konzultace?

 • Ano, všem studentům jsou umožněny individuální konzultace, možná je i výuka v doktorských programech.

MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod.

Online výuka

V případě zákazu kontaktní výuky platí všeobecné podmínky pro výuku v PS 2020, dále pak:

 • Vyučující jsou povinni v rámci bezkontaktní výuky průběžně informovat studenty o organizaci samostudia, zadávat a kontrolovat plnění úkolů, tam kde to charakter předmětu vyžaduje, rovněž studenty průběžně hodnotit.  
 • Všechny přednášky rozvrhované do poslucháren „P“, kde je nainstalováno videokonferenční zařízení SOL jsou vyučující povinni vysílat on-line a současně pořizovat jejich off-line záznam zveřejňovaný studentům. Garant předmětu může rozhodnout, že on-line přenos přednášek bude nahrazen zpřístupněním jejich off-line záznamu, a současně stanoví jinou formu on-line komunikace se studenty v prostředí MS Teams, případně na jiné platformě obvyklé pro daný předmět.
 • Vyučující jsou povinni vést konzultace se studenty týkající se obsahové náplně jednotlivých předmětů, průběžných i závěrečných prací. K poskytování informací a předávání pokynů a studijních materiálů budou využívat nástroje v IS, SOL a MS Teams, případně další platformy obvyklé pro daný předmět.

Zprovozněno je propojení IS a MS Teams. Vytvářet týmy v IS můžete přímo ze Záznamníku učitele předmětu. Nápověda zde.  

Instruktážní  videa pro práci s technikou sledujte na přednáškové sály (učebny P) a seminární místnosti (učebny S).

Možnosti a tipy na distanční výuku v IS najdete zde nebo na webu Online výuka na ESF MU.

Návody k MS Teams jsou k dispozici zde. Sledujte také novinky v MS Teams pro on-line výuku - část 1, část 2.

Technická podpora je dostupná na adrese etech@fi.muni.cz nebo bartos@fi.muni.cz (e-technik ESF).

V případě problémů s technikou se obracejte na CIKT - tel. 778 769 631, cikt@econ.muni.cz.

 


Rovněž MŠMT připravilo portál týkající se podpory učitelů při  distančním vzdělávání. Najdete zde mnoho zajímavých a užitečných tipů.

Informace k projektům

 • Pokud aktuálně řešíte otázky týkající se realizace výzkumných projektů na MUNI, obrátit se můžete také na Odbor výzkumu Rektorátu MU. Kontakty najdete na této stránce.
 • Aktuální informace z oblasti výzkumu a řešení projektů v souvislosti s koronavirem můžete sledovat na nově zřízené stránce zde.
 • O nedávných změnách souvisejících s granty informuje také nejnovější newsletter odboru výzkumu.
 • Informace k zajištění projektové podpory a řešení dopadů vyhlášených omezení na přípravu a realizaci projektů naleznete na https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/spec_opatreni/Zajisteni_projektove_podpory_mimoradna_opatreni.pdf
 • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucího Oddělení pro strategii a projektovou podporu Mgr. Bc. Davida Póče, david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 737 574 415.

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Uchazeči o studium

aktualizace k 5. 1. 2021 (Zápis do studia)

Zápis do navazujícího magisterského studia od semestru jaro 2021

Zápis do studia - informace jakým způsobem proběhne zápis do studia naleznete v informacích ve své e-přihlášce v druhé polovině měsíce ledna 2021. Případné dotazy směřujte na adresu prezencni@econ.muni.cz .  

Den otevřených dveří

Dne 18. ledna 2021 proběhne Den otevřených dveří, který se bude odehrávat v online prostředí.

Připravujeme pro tebe program a registraci. Bude možné vybrat si jeden z časových bloků. který ti nejvíc vyhovuje. Alespoň virtuálně tak můžeš navštívit naši fakultu – a z pohodlí domova.

Aktuální informace budeme zveřejňovat na webu Dne otevřených dveří.

 


Dobrovolná pomoc

aktualizace k 12. 10. 2020

Aplikace MUNI pomáhá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.