Aktuální opatření na ECON MUNI v souvislosti s šířením koronaviru

Aktuální informace MU Poděkování děkana Dopis děkana

Studenti

Studenti

Zaměstnanci

Zaměstnanci

Uchazeči o studium

Uchazeči o studium

Dobrovolná pomoc

Dobrovolná pomoc

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

 


Studenti

aktualizace k 1. 7. 2020 (Studium, Budova fakulty, koleje a menza, Informace pro slovenské a zahraniční studenty)

Studium

Jak bude probíhat výuka do konce semestru?

 • výuka bude probíhat do 16. větna 2020 pouze bezkontaktní formou
 • vyučující by měl zůstat se svými studenty v kontaktu až do konce semestru, informovat je o náhradním způsobu výuky a garant přizpůsobit podmínky ukončení předmětů aktuální situaci
 • studenti by měli nejdéle do 20. 4. 2020 obdržet od svých vyučující kompletní informace o průběhu výuky do konce semestru – viz. interaktivní osnova předmětu
 • poměrná část výuky se již přesunula do online prostředí
  • Nevíte si rady s MS Teams? Návod najdete zde
  • Nefunguje je Vám vzdálený přístup? Obraťte se na cikt@econ.muni.cz
 • ! předem domluvené individuální konzultace s vyučujícím nebo vedoucím závěrečné práce jsou od 27. 4. 2020 možné
 • stále je však možné požádat vyučující o konzultaci přes MS Teams, Skype, atd., bližší informace https://www.econ.muni.cz/online_vyuka

Nekomunikuje s Vámi vyučující? Neobdrželi jste od něj žádné informace?

 • kontaktujete svého vyučujícího sami
 • obraťte se na garanta předmětu
 • kontaktujte Studijní oddělení

Jak bude probíhat zkouškové období?

 • zkouškové období proběhne od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020
 • zkušební termíny budou vypisovány v průběhu celého období – tj. květen, červen, červenec, srpen a září a to tak, aby studenti neměli problém přistoupit k SZZ jak v červnu, tak v září 2020
 • věcný obsah zkoušky bude stanoven nejpozději do 19. 4. 2020 (vč.) – viz. interaktivní osnova předmětu
 • formu zkoušky a organizační pokyny stanoví garanti předmětů pro jednotlivé zkušební termíny – tzn. zkouška bude probíhat distanční formou
 • podrobné organizační pokyny stanoví garanti předmětů pro jednotlivé zkušební termíny tak, aby to odpovídalo aktuální situaci a možnostem studentů a zveřejní je studentům v sekci „Poznámka“ při vypisování jednotlivých zkušebních termínů v IS MU
 • studentům, kteří byli na studijním pobytu v zahraničí v semestru Podzim 2019, bude umožněno složit zkoušky do 30. 9. 2020

Jak je organizována bezkontaktní výuka?

 • vyučující jsou v kontaktu se svými studenty a domluví se s nimi na náhradní formě výuky (e-learning, apod.) a také přizpůsobí podmínky pro ukončení předmětů aktuální situaci
 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod.

Jsou možné osobní konzultace?

 • osobní konzultace po dobu karantény jsou od 27. 4. 2020 po předchozí domluvě možné, stále však můžete požádat vyučující o konzultaci přes MS Teams, Skype, atd., bližší informace https://www.econ.muni.cz/online_vyuka

Jak je to s termíny odevzdání závěrečných prací?

 • závěrečné práce se v semestru Jaro 2020 odevzdávají pouze v elektronické podobě v příslušné aplikaci IS MU.
 • v tištěné podobě se odevzdávat nebudou
 • veškeré další náležitosti vkládání závěrečných prací do archivu a jejich zveřejňování proběhne podle stávajících platných pravidel beze změn
 • termíny pro odevzdání závěrečné práce jsou stanoveny Harmonogramem ak. roku

Jak je to s termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)?

 • státní závěrečná zkouška se bude konat v termínech daných Harmonogramem ak. roku v měsíci červnu 2020 a září 2020
 • studenti mají možnost v termínu 9. 4. 2020 – 20. 4. 2020 se libovolně přihlásit nebo přehlásit na termín SZZ v červnu nebo v září v příslušných rozpisech v IS MU
 • formu a organizaci SZZ sdělí vedoucí oborových kateder studentům nejméně 15 dní před termínem dané SZZ
 • potřebuje-li student utajit část závěrečné práce postupuje dle informací příslušných kateder
 • červnový i zářiový termín je řádný, v případě neúspěchu je nutné SZZ opakovat až v lednu- únoru 2021

Jaké studijní online zdroje při samostudiu můžu využít?

 • nezapomínejte, že se podařilo získat řadu nových elektronických zdrojů, které Vám mohou pomoci při vašem studiu.
 • Knihovna se od 1. 6. 2020 vrací pomalu k běžnému režimu. 
 • využití Bloombergu v době bezkontaktní výuky

Poplatky za studium
 • poplatky vzniklé před 1. 3. 2020 nejsou novým zákonem nijak dotčeny

 • z tohoto pohledu není důvod zaplacené poplatky vracet či v aktuálně běžících řízeních poplatky snižovat/promíjet bez prokázání vlivu současné mimořádné situace na celkovou dobu studia

 • nezapočtení doby 1. 3. – 31. 8. 2020 se projeví tak, že v příštím zpoplatněném období nebude nebude vyměřen zvýšený poplatek dle (pásma dle čl. 9 Přílohy 2 Statutu MU)


Když nevíte, tápete, potřebujete řešit nastalou situaci, obracejte se:

 

FAQ k SZZ a jarnímu semestru

Bude možné přehlášení termínu SZZ z června na září?

Při nesplnění podmínek ke SZZ není student ke státnici připuštěn, termín mu nepropadá, přistoupí v nejbližším dalším semestru, tj. leden 2021. Červen a září je brán jako jeden termín.

Individuálně se budou posuzovat žádosti o přehlášení termínu SZZ z června na září u těch studentů, kterým současná situace spojená s epidemií znemožnila odevzdání závěrečné práce, případně další objektivně zdůvodněné žádosti.

Pozor, studium musíte dokončit do doby, která nepřekročí dvojnásobek standardní délky studia 

DŮLEŽITÉ: student musí přistoupit ke SZZ v semestru, kdy splnil podmínky studia, nejpozději v následujícím. Pokud tedy splníte poslední předmět stanovený Vaším studijním plánem v jarním semestru, přestože to bude až po termínu SZZ, ke státnicím musíte přistoupit nejpozději v následujícím semestru (podzimním).


Při neúspěšné SZZ v červnu bude možné využít opravný termín v září?

Ne, tyto dva termíny jsou v rámci jednoho období. Opravná SZZ bude v lednu 2021.


K SZZ jdu v září, v červnu mi bude vyměřen poplatek, bude mi prominut?

Momentálně řeší Rektorát MU, budeme vás informovat. Obecně je ze strany univerzity snaha, aby studenti současnou situací nebyli poškozováni.


V semestru podzim 2019 jsem byl/a na Erasmu, do kdy mi platí ISP v tomto semestru?

Do 30. 9. 2020 – bylo prodlouženo paralelně s prodloužením zkouškového období.


Kdy mi končí status studenta po státnicích?

V den vykonání SZZ.


Můžu jít k bakalářským SZZ v září a hned od podzimu nastoupit do navazujícího magisterského studia?

Ano, zápis do navazujícího magisterského studia bude přizpůsoben zářijovým termínům SZZ.


Opakuji SZZ, můžu si také vybrat mezi termínem v červnu a v září?

Ano, i u opravných termínů SZZ je možnost výběru.


Závěrečnou práci jsem začal/a psát ve staré šabloně, můžu v tom pokračovat, nebo předělat do nové?

Závěrečné práce, které byly zadány přede dnem účinnosti směrnice 9/2019 (9. 10. 2019) a které budou obhajovány v akademickém roce 2019/2020, mohou být odevzdány ve staré šabloně. https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zaverecna-prace

Komerční výuka

Budou probíhat kurzy TSP?

 • NE, kurzy jsou v tento moment zrušeny
 • o změně situace vás budeme informovat emailem
 • pokud máte dotazy, obraťte se na naši kolegyni Anna.Jancikova@econ.muni.cz

Cestování

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

 • I když nově je možné konat i zahraniční pracovní a studijní cesty. Je odpovědností vysílajícího zaměstnance zhodnotit nezbytnost cesty, technické možnosti její realizace a případná rizika s ohledem na možnost rychlé změny opatření v cílovém státě nebo v ČR a následné potřeby repatriace.
 • Studentům MUNI se doporučuje, aby ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Jak je to s návratem studentů z Erasmu?

 • studenti zůstávají v režimu ISP (individuální studijní plán) a bude jim umožněno mimořádné zapsání zvolených předmětů
 • studenti se musí hlásit své studijní referentce

Informace pro slovenské a zahraniční studenty

Vzhledem k aktuálním omezením na hranicích může být situace komplikovanější pro studenty ze zahraničí, v případě studentů Masarykovy univerzity často ze Slovenska. Je potřeba v takovém případě zohlednit nejen opatření přijatá Vládou ČR, ale také vládou mateřské země studenta. Není v kompetenci univerzity rozhodnout, zda smíte či nesmíte vycestovat.

Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat web Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

 • ! Od 4. 6. 2020 se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem.  
  Aktuální informace naleznete na webu muni.cz a koronawebu muni.

Součástí aplikace Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19 je možné vytisknout:

 • Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce pro účely vstupu na území ČR
 • Potvrzení pro přeshraniční studenty, kde je možnost uvést rodinného příslušníka

Potvrzení nelze vystavit bez potvrzení čestného prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Studijní záležitosti

Provoz studijního oddělení


Je možné řešit různé studijní záležitosti e-mailem?

 • ANO, a je to preferovaná varianta. Komunikaci je nutné uskutečňovat skrze univerzitní email. Obracejte se na své studijní referentky.

Budou promoce?

 • NE, do 31. 8. 2020 jsou veškeré akademické obřady zrušeny
 • podzimní promoce proběhnou v termínech listopad - prosinec 
 • diplomy ze zrušených březnových promocí jsou připraveny k vyzvednutí po předchozí domluvě na studijním oddělení
 • elektronickou, ani jinou formou nebudou diplomy rozesílány

Budova fakulty, koleje a menza

Bude zavřená budova fakulty?

 • S platností od 1. 7. 2020 dochází k úpravě pravidel pro vstup studentů do budovy naší fakulty.
 • Vstup do budovy bude umožněn aktuálně všem studentům, a to pouze  hlavním vchodem.


Jaký je provoz knihovny?


Je v provozu menza?


Jsou v provozu koleje?

 • aktuální informace o provozu kolejí sledujte v aktualitách na webu skm.muni.cz

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Zaměstnanci

aktualizace k 8. 7. 2020 (Informace o provozu děkanátu)

Režim práce z domova

Režim práce z domova pokračuje pro mnohé i nadále.  Tipy, jak ho zvládnout nebo využít, se tak můžou stále hodit.

Rozvíjejte se i v době koronavirových opatření. Plán rozvoje tak můžete začít plnit už teď:-)

Tipy na on-line kurzy a weby v českém i anglickém jazyce (včetně platformy Coursera) najdete zde. Využít můžete také LikedIn Learning, který nabízí měsíc rozvoje na zkoušku zdarma.

TIP – vyzkoušejte platformu SEDUO. Aktuálně nabízí např. kurzy:

 • Psychika v pohodě i v době koronaviru
 • Home Office a sebedisciplína

***

Chybí vám FIT OFFICE? Sledujte Karolinu a cvičte z domova.

***

Potřebujete pomoc s hlídáním nebo doučováním dětí?

***

Zaměstnanci oddělení děkanátu, SVI a CIKT budou v maximální možné míře vykonávat práci v režimu homeoffice. Ke komunikaci prosím využívejte především e-mail jednotlivých zaměstnanců, obecné adresy (https://www.econ.muni.cz/o-nas/kontakty) či mobilní telefony.

Užitečné tipy

 • Připojení síťových disků V: a H: z domova - návody na připojení k síťovým diskům z domova.
 • Pro práci z domova můžete využít také úložiště Onedrive, Konference MS Teams a další aplikace O365 – vše najdete v balíku cloudových služeb Microsoft Office 365.
 • Pracujete z domova a přitom hlídáte děti? Tipy, jak vše úspěšně zvládnout najdete zde.  

Informace o provozu oddělení děkanátu

Provoz oddělení v prázdninovém režimu:

 • Provoz Děkanátu je zajištěn v pracovní dny vždy minimálně jedním pracovníkem na každém z oddělení.
 • Pracovníci na homeoffice jsou nadále dostupní přes nástroje online komunikace a k osobnímu jednání po předchozí domluvě.
 • Zajištění provozu sekretariátů kateder je v kompetenci vedoucích kateder.
 • V uvedeném režimu budeme fungovat do konce měsíce srpna, nenastanou-li jiné okolnosti.

Provoz knihovny se vrací do normálního režimu. Bližší informace najdete na stránkách SVI.

Aktuální informace k opatřením na MU sledujte také na https://www.muni.cz/koronavirus.

Online výuka

Pozor - nově přidáno!

Univerzita pořídila licence na telekonferenční systémy Zoom a Webex. Bližší informace najdete na webu on-line výuka  nebo yammer. 

***

Portál MŠMT

MŠMT připravilo portál týkající se podpory učitelů při  distančním vzdělávání. Najdete zde mnoho zajímavých a užitečných tipů.

Podívejte se na možnosti online výuky na fakultě! 

Nová webová stránka nabízí shrnutí veškerých nástrojů pro distanční bezkontaktní výuku našich studentů – https://www.econ.muni.cz/online_vyuka.

V případě potíží můžete využít speciální skupinu v Yammeru pro získání podpory.

Další užitečné tipy a informace

 • Pro další e-learningové tipy využijte web is.muni.cz/samostudium.
 • Pro zajištění výukových aktivit jsou dostupné také nástroje integrované v IS MU:
  • Interaktivní osnova pro organizaci výuky a aktivit,
  • Zprostředkování el. studijních materiálů,
  • Odpovědníky neboli elektronické testy pro procvičování či zkoušení,
  • Odevzdávárny pro elektronický sběr vypracovaných úkolů
  • Komunikační nástroje: diskuzní fóra, e-mail, poznámkové bloky
  • Vzájemné hodnocení studentů apod.

Pokud jste s e-learningovými nástroji v ISu doposud nikdy nepracovali, lze využít Průvodce e-learningem, pomocí kterého rychle zprovozníte některé z výše uvedených aktivit: IS > Učitel /Záznamník učitele zvoleného předmětu/ > Studijní materiály: Průvodce e‑learningem

Ke všem e-l. nástrojům je dostupná nápověda https://is.muni.cz/auth/napoveda/elearning/#elearning

Technická podpora je dostupná vzdáleně na adrese etech@fi.muni.cz. E-technik/e-technička, je připraven/připravena Vám s e-learningovými agendami v IS MU pomoci. E-technik ESFbartos@fi.muni.cz

Zkouškové období JS 2020

On-line výuka v semestru Jaro 2020 

 1. V předmětech, jejichž součástí je podle Studijního katalogu 2019/2020 přenos přednášek on-line pomocí aplikace Studium On-Line (dále jen SOL), bude do konce výuky semestru Jaro 2020 zajištěna výuka podle platného rozvrhu v režimu on-line přednášek z přednáškových místností pomocí SOL, z domova pomocí vzdáleného přístupu k SOL skrze Cisco Meeting App, nebo bude v odůvodněných případech zajištěna on-line komunikace se studenty jiným způsobem.
 2. V předmětech, jejichž součástí je podle Studijního katalogu 2019/2020 cvičení/seminář, bude zajištěna interaktivní výuka v přiměřeném rozsahu pomocí aplikace MS Teams nebo jiné vhodné aplikace umožňující interaktivní komunikaci vyučujících a studentů.

V případě jakýchkoli dotazů, nejistoty, problémů nebo obav se obracejte:

 • ve věcných záležitostech na garanty předmětů a vedoucí kateder
 • ve věcech organizačních na vedoucí Studijního oddělení nebo na příslušné proděkany
 • ve věcech technického zajištění on-line přenosů a videokonferencí na vedoucího CIKT

Zkoušky

 1. Výuka v semestru Jaro 2020 bude ukončena 16. 5. 2020.
 2. Zkouškové období proběhne od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Jednotlivé zkušební termíny budou vypisovány průběžně v celém období a tak, aby bylo studentům umožněno přistoupení ke SZZ i v červnu nebo v září 2020.
 3. Věcný obsah zkoušky stanoví garanti předmětů v souladu s platnými sylaby předmětu, pokyny vyučujících vydaných v období mimořádného opatření rektora a v souladu s průběhem samostudia nejpozději 19. 4. 2020.
 4. Zkouška může probíhat pouze distanční formou, prezenční forma ukončení předmětů (zkoušky, kolokvia, zápočty) je zakázaná.

SZZ

 1. Věcný obsah SZZ se nemění. Formu a organizaci průběhu SZZ stanoví vedoucí oborových kateder pro jednotlivé zkušební termíny tak, aby vždy existovala také možnost složení SZZ distanční formou z důvodů definovaných zákonem o zvláštních pravidlech. Formu a organizaci SZZ společně s technickými a materiální požadavky sdělí vedoucí oborových kateder přihlášeným studentům nejméně 15 dní před termínem dané SZZ. Pokud se student nemůže dostavit k prezenční SZZ z důvodů definovaných zákonem o zvláštních pravidlech a současně objektivně nedisponuje nezbytným technickým a materiálním vybavením ke složení SZZ distanční formou, umožní mu fakulta vykonat SZZ prezenčně bez zbytečných odkladů po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů na fakultě.
 2. Technické a materiální podmínky pro složení SZZ distanční formou stanoví vedoucí Centra informačních a komunikačních technologií ESF MU v součinnosti s rektorátem MU a zajistí tyto podmínky v termínech SZZ na fakultě.

Informace k projektům

 • Pokud aktuálně řešíte otázky týkající se realizace výzkumných projektů na MUNI, obrátit se můžete také na Odbor výzkumu Rektorátu MU. Kontakty najdete na této stránce.
 • Aktuální informace z oblasti výzkumu a řešení projektů v souvislosti s koronavirem můžete sledovat na nově zřízené stránce zde.
 • O nedávných změnách souvisejících s granty informuje také nejnovější newsletter odboru výzkumu.
 • Informace k zajištění projektové podpory a řešení dopadů vyhlášených omezení na přípravu a realizaci projektů naleznete na https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/spec_opatreni/Zajisteni_projektove_podpory_mimoradna_opatreni.pdf
 • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucího Oddělení pro strategii a projektovou podporu Mgr. Bc. Davida Póče, david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 737 574 415.

 

GAČR – změna termínu pro podávání návrhů

GAČR na svých stránkách zveřejnil informaci o zrušení vyhlášených soutěží a jejich znovuvyhlášení s novým termínem 4. 5. 2020 (https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/).

Výzva pro LA granty zůstává v platnosti, avšak bude prodloužena lhůta pro podání návrhů, ale pouze u projektů, kde je GAČR v pozici „Lead agency“. Termín prodloužení u projektů, kde je GAČR v pozici „Lead agency“ bude stejný jako u znovuvyhlášených soutěží, tzn. 4. 5. 2020. U projektů LA, kde GAČR vystupuje v pozici partnerské organizace, je potřeba se řídit termíny zahraničních agentur!

Termín pro dodání podkladů od navrhovatelů ke kontrole finanční části do 26.3.2020 zatím zůstává beze změny - kontaktní osobou je Ing. L. Winklerová, Ph.D. z Oddělení pro strategii a projektovou podporu, Lucie.Winklerova@econ.muni.cz. Po kontrole finanční části bude realizována finalizace ISEPu a začne schvalování příslušné průvodky a to způsobem definovaným v pokynech tajemníka ESF MU ze dne 11.3.2020 - uvedeno rovněž níže. Na základě schválení průvodky bude ze strany L. Winklerové odeslán finální projekt formou příslušné datové schrány na GAČR. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat L. Winklerovou

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Uchazeči o studium

aktualizace k 7. 7. 2020 (Bakalářské studium - Testy studijních předpokladů (TSP) )

Bakalářské studium - Test studijních předpokladů (TSP)

Vzhledem k současné situaci se Masarykova univerzita rozhodla posunout termín Testu studijních předpokladů z 25.–26. 4. na 20. – 21. 6. 2020.

Výsledky TSP již naleznete ve své e-přihlášce a po zasedání Přijímací komise v termínu 14. - 20. 7. 2020, následně i rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Sledujte prosím průběžně informace ve své e-přihlášce a na webových stránkách MU a webu econ.muni. Kontaktní adresa pro případné dotazy je prihlaska@muni.cz.

Informace pro slovenské uchazeče

Sledujte prosím aktuální situaci ve své zemi.Je potřeba zohlednit nejen opatření přijatá Vládou ČR, ale také vládou mateřské země uchazeče.

Situaci a proměňující se opatření sledujeme. Všichni uchazeči jsou o všech změnách včas informováni prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím e-přihlášky.

Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat weby Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

Prominutí přijímací zkoušky - Matematika+

Aktuální informace, kdy bude možné složit nepovinnou maturitní zkoušku z Matematiky+, při jejimž úspěšném složení budete zapsáni na naší fakultu (pokud jste si požádali o prominutí přijímací zkoušky) nalezete na webu společnosti Cermat.

Bakalářské studium - Zápisy ke studiu

V souvislosti s posunem termínu Testů studijních předpokladů na  20. - 21. 6. a také v souvislosti s posunem maturitních zkoušek, byly upraveny i termíny zápisu ke studiu. Těm z vás, kteří jste byli přijati na základě prominutí přijímací zkoušky, byl zaslán email s informacemi o novém termínu zápisu.

Nový termín zápisu se uskuteční pro prezenční studium 13. 8. 2020 a pro kombinované studium 14. 8. 2020. Podrobnější časový harmonogram naleznete během června ve své e-přihlášce.

Velmi si vážíme vašeho zájmu o studium na naší fakultě a o veškerých změnách vás budeme včas informovat, a to prostřednictví e-přihlášky nebo na email v ní uvedeném.

Navazující magisterské studium - Podzim 2020

 


Dobrovolná pomoc

aktualizace k 8. 7. 2020

Informační kampaň „Víte, komu přispíváte?“

Informační kampaň „Víte, komu přispíváte?“ je studentskou aktivitou, jejíž myšlenka vznikla na základě nekalých praktik, kterých se dopouštěli brněnští podvodníci. Aby se zabránilo zneužívání mimořádné situace a dobrosrdečnosti brněnských občanů, vymyslela studentka Ekonomicko-správní fakulty MU dobrovolnickou výzvu, jejímž cílem je zabránit těmto praktikám.

Více se o kampani dozvíte na stránkách econ.muni.cz/koronavirus/imunita

Dobrovolnické centrum MUNI

Masarykova univerzita spustila databázi dobrovolníků, studentů i zaměstnanců, do které se můžete přihlásit a zapojit se tak do dobrovolnických aktivit pomáhajících zvládnout současnou krizi. Více informací najdete na následujícím odkazu https://www.muni.cz/koronavirus#dobrovolnici.
K dobrovolnictví se můžete přihlásit nebo naopak o pomoc požádat přímo na stránce https://munipomaha.cz/.