Aktuální opatření
ECON MUNI
ke COVID-19

 • Aktuální barva univerzitního semaforu je ČERVENÁ.
 • Budova fakulty je uzavřena pro veřejnost, studenty i většinu zaměstnanců. Vstup do budovy je možný pouze zaměstnancům s negativním výsledkem testu na COVID-19.
 • V jarním semestru probíhá výuka v online režimu.
 • Knihovna funguje v omezeném provozu.

Aktuální informace MU Opatření děkana Rozhodnutí rektora

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

 


Studenti

aktualizace k 12. 4. 2021 (úvod) 

Důležité informace pro studenty týkající se výuky v semestru jaro 2021

Výuka na ESF MU i po 19. 4. 2021 bude probíhat ONLINE!

Rozhodnutí rektora č. 1/2021 nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 V budově je povinné nosit respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu.
Potvrzení o návštěvě školy je dostupné v IS MU.

Studium

Jak bude probíhat výuka v semestru jaro 2021?

 • výuka se řídí univerzitním semaforem a metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021
 • Přehled FAQ k výuce či bydlení.
 • Zveřejněný rozvrh hodin prezenčního i kombinovaného studia a CŽV zůstává v platnosti, výuka probíhá online formou.
 • Garanti předmětů zodpovídají za to, že veškeré nezbytné změny ve výuce, v organizaci předmětu, v podmínkách ukončení předmětu apod. budou zapsaným studentům oznámeny bez zbytečných odkladů hromadným e-mailem pomocí Informačního systému, případně dalším informačním kanálem obvyklým pro daný předmět a současně budou zaznamenány ve studijních materiálech předmětu v IS („Organizační pokyny“, „Interaktivní osnovy“, případně další). Takto stanovené a oznámené změny a pokyny mají v semestru Jaro 2021 vyšší platnost, než informace uvedené v Sylabech předmětu v IS.
 • Studenti jsou povinni během bezkontaktní výuky řídit se pokyny vyučujících, plnit stanovené úkoly a další studijní povinnosti v termínech stanovených jednotlivými vyučujícími.
 • Vzhledem k tomu, že Ekonomicko-správní fakulta neposkytuje praktickou, laboratorní, experimentální či uměleckou výuku a dotknou se studentů pouze některá nová opatření, předkládáme stručný souhrn aktuální situace.
  VÝUKA: V jarním semestru 2021 probíhá výuka podle naplánovaného rozvrhu a nadále v  bezkontaktním režimu (i po 19. 4. 2021). Jsou povolené prezenční individuální konzultace a studium v doktorských programech dle individuálních studijních plánů, praxe u třetích osob.
  ZKOUŠKY: Je umožněno prezenční zkoušení v maximálním počtu deseti osob v jedné místnosti.

MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod

Jsou možné osobní konzultace?


Jaké studijní zdroje při samostudiu můžu využít?

Poplatky za studium
 • poplatky vzniklé před 1. 3. 2020 nejsou novým zákonem nijak dotčeny
 • z tohoto pohledu není důvod zaplacené poplatky vracet či v aktuálně běžících řízeních poplatky snižovat/promíjet bez prokázání vlivu současné mimořádné situace na celkovou dobu studia
 • nezapočtení doby 1. 3. – 31. 8. 2020 se projeví tak, že v příštím zpoplatněném období nebude vyměřen zvýšený poplatek dle (pásma dle čl. 9 Přílohy 2 Statutu MU)

Když nevíte, tápete, potřebujete řešit nastalou situaci, obracejte se:

 • ve věcných záležitostech na garanty předmětů a vyučující
 • ve věcech organizačních na referentky studijního oddělení nebo v záležitostech SZZ na sekretářky oborových kateder

SZZ

SZZ  červen 2021

Při nesplnění podmínek ke SZZ není student ke státnici připuštěn, termín mu nepropadá, přistoupí v nejbližším dalším semestru, tj. lednu - únoru 2022. 

Závěrečná práce se odevzdává pouze elektronicky do IS MU. V papírové podobě nebude vyžadována.  

Pozor, studium musíte dokončit do doby, která nepřekročí dvojnásobek standardní délky studia!

DŮLEŽITÉ: student musí přistoupit ke SZZ v semestru, kdy splnil podmínky studia, nejpozději v následujícím. Pokud tedy splníte poslední předmět stanovený Vaším studijním plánem v jarním semestru, přestože to bude až po termínu SZZ, ke státnicím musíte přistoupit nejpozději v následujícím semestru (podzimním).


Kdy mi končí status studenta po státnicích?

V den vykonání SZZ.

Cestování

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

 • Není možné konat zahraniční studijní cesty
 • Studentům MUNI se doporučuje, aby ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Jak je to s návratem studentů z Erasmu?

 • studenti zůstávají v režimu ISP (individuální studijní plán) a bude jim umožněno mimořádné zapsání zvolených předmětů
 • studenti se musí hlásit své studijní referentce
 • veškeré informace k výjezdům vám podá Ing. Dana Staňková 390850@mail.muni.cz
  !!Aktuální informace naleznete na koronawebu muni. !!

Informace pro slovenské a zahraniční studenty

Je potřeba zohlednit nejen opatření přijatá Vládou ČR, ale také vládou mateřské země studenta. Není v kompetenci univerzity rozhodnout, zda smíte či nesmíte vycestovat.

Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat web Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

 

 

Studijní záležitosti

Provoz studijního oddělení


Je možné zaslat revalidační známku na ISIC poštou?

 • ANO, zaslání poštou je možné viz. poplatek za služby spojený se zasláním přelepky
 • Pokud provoz univerzity dovolí osobní přítomnost na pracovišti, je stále preferováno si přelepku vyzvednout buď osobně, nebo můžete pověřit jinou osobu, která se dostaví na Studijní oddělení s Vaší ISIC kartou. Komunikaci je nutné uskutečňovat skrze univerzitní email. Obracejte se na své studijní referentky.

Budou promoce?

 • Promoce jsou bohužel zrušeny. Diplomy z předchozích absolutorií z roku 2020 (březnových, červnových, zářijových) jsou připraveny k vyzvednutí po předchozí domluvě na studijním oddělení. Jakmile budou připraveny k vyzvednutí diplomy z absolutorií 2021, budete informováni. 
 • Absolventi si mohou nechat zaslat diplom po zaplacení poplatku za služby spojeného se zasláním diplomu

Budova fakulty, koleje a menza

Vstup do budovy fakulty

 • Budova fakulty je pro veřejnost uzavřena
 • V budově je povinné nosit respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu.
 • Vstup je povolen pouze s platným negativním testem na C-19.

Jaký je provoz knihovny?


Je v provozu menza?


Jsou v provozu koleje?

 • aktuální informace o provozu kolejí sledujte v aktualitách na webu skm.muni.cz

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Zaměstnanci

aktualizace k 15. 3. 2021 (specifické fakultní informace)

Od středy 17. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní.

Bližší informace k testování na ESF MU najdete zde, dále pak na stránkách MU.

Univerzitní semafor

 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem.  
 • Od 1. března se výuka řídí aktualizovaným metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021.
 • Budovy MU jsou uzavřeny pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Zaměstnanci mají nařízený až na výjimky home office. 
 • Studenti a zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. 
 • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). 
 • V budovách MU je povinné nosit respirátory FFP2/KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu.
 • Vzhledem k tomu, že Ekonomicko-správní fakulta neposkytuje praktickou, laboratorní, experimentální či uměleckou výuku a dotknou se studentů pouze některá nová opatření, předkládáme stručný souhrn aktuální situace.
  VÝUKA: Po celou dobu jarního semestru 2021 probíhá výuka podle naplánovaného rozvrhu i nadále v  bezkontaktním režimu. Od uvedeného data jsou povolené prezenční individuální konzultace a studium v doktorských programech dle individuálních studijních plánů, praxe u třetích osob.
  ZKOUŠKY: Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v přítomnosti max. 10 osob

  Více informací zde: Stále platí nařízený maximální home office a výuka online | Portál pro zaměstnance (muni.cz)

Specifické fakultní informace

Přítomnost na pracovišti

Provoz fakulty se od 12. 10. 2020 řídí opatřením děkana č. 6/2020, které upravuje postupy k prevenci šíření nákazy COVID-19 na ESF MU.

Od středy 17. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní.

Bližší informace k testování na ESF MU najdete zde, dále pak na stránkách MU

I nadále platí pro všechny pracovníky naší fakulty následující pravidla:

 • primárním režimem práce, včetně zajištění výuky, je práce z domova 
 • v nezbytných případech je povolena přítomnost pouze jednoho pracovníka v kanceláři či učebně 
 • pro vstup do budovy je povinný respirátor FFP2/KN95 či chirurgická rouška 
 • provoz CIKT, SVI a oddělení děkanátu bude zajištěn maximálně jedním, v budově přítomným, pracovníkem na každém oddělení. Výjimkou je Správa budovy, kde je nutné zajistit nepřetržitý provoz Informační služby a údržbu 
 • všichni pracovníci budou v pracovní době dostupní prostřednictvím služebních mobilních telefonů, aplikace MS Teams a emailu 

Informační povinnost zaměstnance / vedoucího

 • Pokud se zaměstnanec setkal s rizikovým kontaktem nebo má nařízenou povinnou karanténu, musí tuto skutečnost ohlásit bez odkladu svému vedoucímu/tajemníkovi/děkanovi.
 • Každý zaměstnanec je dle nového rozhodnutí rektora povinen v interní aplikaci Prevence COVID-19 oznámit vlastní pozitivní test či kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou. Bližší informace najdete zde

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

V případě výjezdu je zaměstnanec povinen registrovat se v centrální databázi Ministerstva zahraničních věcí DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí) a sdělit před výjezdem telefonický kontakt na svou osobu svému nadřízenému.  


Provozní doba knihovny

 • pondělí + středa + pátek: 9.00–12.00
 • úterý + čtvrtek: 13.00–19.00

 Více informací o provozu knihovny v nouzovém režimu najdete zde.


Provoz podatelny

 • lichý týden: pondělí, středa, pátek
 • sudý týden: úterý, čtvrtek

Potřebujete-li něco urgentně vyřídit mimo standardní provozní dny, kontaktujte paní Blanku Lattenbergovou blanka.lattenbergova@econ.muni.cz.


Další informace pro zaměstnance najdete také stránkách MUNI – Informace pro zaměstnance

Výuka v semestru Jaro 2021

 


Jak bude probíhat výuka v semestru Jaro 2021?

 • Výuka se bude řídit univerzitním semaforemopatřením děkana 6/2020 a pokynem děkana 10/2020.
 • Zveřejněný rozvrh hodin prezenčního i kombinovaného studia a CŽV zůstává v platnosti, výuka probíhá online formou.
 • Garanti předmětů zodpovídají za to, že veškeré nezbytné změny ve výuce, v organizaci předmětu, v podmínkách ukončení předmětu apod. budou zapsaným studentům oznámeny bez zbytečných odkladů hromadným e-mailem pomocí Informačního systému, případně dalším informačním kanálem obvyklým pro daný předmět a současně budou zaznamenány ve studijních materiálech předmětu v IS („Organizační pokyny“, „Interaktivní osnovy“, případně další). Takto stanovené a oznámené změny a pokyny mají v semestru Jaro 2021 vyšší platnost, než informace uvedené v Sylabech předmětu v IS.
 • Studenti jsou povinni během bezkontaktní výuky řídit se pokyny vyučujících, plnit stanovené úkoly a další studijní povinnosti v termínech stanovených jednotlivými vyučujícími.

Jsou možné osobní konzultace?

 • Ano, všem studentům jsou umožněny individuální konzultace, možná je i výuka v doktorských programech.

MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod.

Online výuka

V případě zákazu kontaktní výuky platí všeobecné podmínky pro výuku v JS 2021, dále pak:

 • Vyučující jsou povinni v rámci bezkontaktní výuky průběžně informovat studenty o organizaci samostudia, zadávat a kontrolovat plnění úkolů, tam kde to charakter předmětu vyžaduje, rovněž studenty průběžně hodnotit.  
 • Všechny přednášky jsou vyučující povinni vysílat on-line a současně pořizovat jejich off-line záznam* zveřejňovaný studentům. Garant předmětu může rozhodnout, že on-line přenos přednášek bude nahrazen zpřístupněním jejich off-line záznamu, a současně stanoví jinou formu on-line komunikace se studenty v prostředí MS Teams, případně na jiné platformě obvyklé pro daný předmět.
 • *U přednášek rozvrhovaných do poslucháren „P“, kde je nainstalováno videokonferenční zařízení SOL, lze využít jejich automaticky nastavené vysílání a pořizování nahrávek.

 • Vyučující jsou povinni vést konzultace se studenty týkající se obsahové náplně jednotlivých předmětů, průběžných i závěrečných prací. K poskytování informací a předávání pokynů a studijních materiálů budou využívat nástroje v IS a MS Teams, případně další platformy obvyklé pro daný předmět.

 • Detailní informace k organizaci výuky v JS 2021, včetně pořizování záznamů z výuky, najdete zde.

Zprovozněno je propojení IS a MS Teams. Vytvářet týmy v IS můžete přímo ze Záznamníku učitele předmětu. Nápověda zde.  

Možnosti a tipy na distanční výuku v IS najdete zde nebo na webu Online výuka na ESF MU.

Návody k MS Teams jsou k dispozici zde. Podrobný návod připravilo i UVT.

Instruktážní  videa pro práci s technikou sledujte na přednáškové sály (učebny P) a seminární místnosti (učebny S).

Technická podpora je dostupná na adrese etech@fi.muni.cz nebo bartos@fi.muni.cz (e-technik ESF).

V případě problémů s technikou se obracejte na CIKT - tel. 778 769 631, cikt@econ.muni.cz.


Metodickou podporu k on-line výuce nabízí také CERPEK. Zhlédněte videozáznamy nebo sledujte kanál v MS Stream. 


Portál MŠMT týkající se podpory učitelů při distančním vzdělávání.

Informace k projektům

 • Pokud aktuálně řešíte otázky týkající se realizace výzkumných projektů na MUNI, obrátit se můžete také na Odbor výzkumu Rektorátu MU. Kontakty najdete na této stránce.
 • Aktuální informace z oblasti výzkumu a řešení projektů v souvislosti s koronavirem můžete sledovat na nově zřízené stránce zde.
 • O nedávných změnách souvisejících s granty informuje také nejnovější newsletter odboru výzkumu.
 • Informace k zajištění projektové podpory a řešení dopadů vyhlášených omezení na přípravu a realizaci projektů naleznete na https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/spec_opatreni/Zajisteni_projektove_podpory_mimoradna_opatreni.pdf
 • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucího Oddělení pro strategii a projektovou podporu Mgr. Bc. Davida Póče, david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 737 574 415.

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Uchazeči o studium

aktualizace k 17. 3. 2021 (Bakalářské studium - Zápisy ke studiu)

Maturitní zkoušky 2021
Fakulta nebude posuzovat, jestli jste absolvovali nepovinnou profilovou maturitní zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka). Pro účely zápisu ke studiu je rozhodující prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky.

Bakalářské studium - Test studijních předpokladů (TSP)

Hlavní součástí přijímaček na většinu fakult Masarykovy univerzity jsou Testy studijních předpokladů čili TSP. Ty se skládají hromadně v jednom termínu – letos to bude 24. dubna 2021.

Letos poprvé také budou kvůli stále nepříznivé epidemické situaci online. Abyste si byli jistí, že máte správné technické vybavení a test v netradiční formě zvládnete, bude se 10. dubna konat technická zkouška, kde si právě toto všechno otestujete.

Přesné časy a další potřebné termíny a instrukce najdete ve své e-přihlášce.

Kromě dubnových termínů pro zkušební a ostrý test je potřeba si zapamatovat ještě jedno datum – 25. března. Do tohoto dne totiž musíte do e-přihlášky naskenovat osobní doklad.

Všechny pokyny a odkazy najdete nejen v e-mailu, který vám v těchto dnech přišel, ale také na tomto webu k TSP.

S dalšími dotazy k přijímacímu řízení se pak můžete obracet na e-mailovou adresu prihlaska@muni.cz.

Také sledujte prosím průběžně informace ve své e-přihlášce a na webových stránkách MU a webu econ.muni

Bakalářské studium - Zápisy ke studiu

Maturitní zkoušky 2021

Fakulta nebude posuzovat, jestli jste absolvovali nepovinnou profilovou maturitní zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka). Pro účely zápisu ke studiu je rozhodující prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky.

Zápisy ke studiu se budou konat na konci měsíce června 2021 - přesné datum naleznete v rozhodnutí o přijetí. Podrobnější harmonogram pak v instrukcích k zápisu.

Velmi si vážíme vašeho zájmu o studium na naší fakultě a o veškerých změnách vás budeme včas informovat, a to prostřednictví e-přihlášky nebo na email v ní uvedeném.

Den otevřených dveří

Dne 18. ledna 2021 proběhl Den otevřených dveří, který se odehrával v online prostředí.

Jestliže jsi nestihl/a virtuálně navštívit naši fakultu, nezoufej, část materiálů a spoustu užitečných informací máme pro tebe stále k dispozici na webu. Nasát atmosféru fakulty tak můžeš i po proběhlé akci.

 


Dobrovolná pomoc

aktualizace k 12. 10. 2020

Aplikace MUNI pomáhá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.