Státní závěrečné zkoušky na ESF MU

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: SMĚRNICE č. 8/2019SMĚRNICE č. 9/2019, SZŘ MU čl. 22,, 232425 a 26.

 

Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Pro všechny obory a programy je předepsána SMĚRNICÍ č. 8/2019 jednotná SZZ, která se skládá z:

  • obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce,
  • odborné rozpravy

Státní závěrečnou zkoušku skládáte ve všech jejích součástech ústně před zkušební komisí. Bližší podrobnosti o SZZ zveřejňují jednotlivé katedry na svých webových stránkách. Doporučený průběh obhajoby závěrečné práce jste se také dozvěděli v rámci předmětu Akademické psaní.

SZZ u dvouoborových a sdružených studií

U dvouoborových a sdružených studií probíhají SZZ na obou oborech zvlášť v termínech a podle pravidel vyhlášených jednotlivými fakultami.

Závěrečnou práci obhajujete na oboru, který si předem zvolíte tak, že se v Informačním systému (dále jen IS MU) přihlásíte k Vámi vybranému tématu bakalářské nebo diplomové práce na jedné z fakult (termíny pro přihlašování si stanovuje každá fakulta samostatně dle Harmonogramu akademického roku) a v jednotlivých semestrech potom zápisem odpovídajících předmětů spjatých se závěrečnou prací.

Vypisování termínů SZZ

Období pro vypisování termínů SZZ, stejně jako termíny pro odevzdávání závěrečných prací, jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku. Termíny SZZ se vyhlašují v rámci zkouškového období jarního i podzimního semestru a přihlašujete se na ně povinně v rozpisu SZZ v IS MU. Obhajoba závěrečné práce a odborná rozprava se konají současně v jeden den; nejsou-li pro daný obor/program explicitně vypsány samostatné termíny pro jednotlivé součásti SZZ.

Přihlašování ke SZZ

K SZZ můžete přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tzn. složení všech zkoušek v předepsané struktuře (viz studijní plán Vašeho oboru/programu) a získání všech kreditů, které jsou pro Váš obor/program předepsány jako povinné, resp. povinně volitelné a současně získání celkového minimálního počtu kreditů za celé studium. Současně platí i povinnost: k SZZ jste povinni se přihlásit v semestru, kdy jste splnili studijní povinnosti, nebo v semestru bezprostředně následujícím (viz čl. 23 odst. 1 SZŘ MU), jinak Vám budeme muset toto studium ukončit. Pokud máte studium přerušeno, je vaší povinností včas kontaktovat Studijní oddělení a vaši katedru a dohodnout se na ukončení přerušení studia a přihlášení k termínu SZZ; přerušené studium Vás nezbavuje povinnosti přihlásit se k SZZ. Důvodem pro nepřihlášení k SZZ nemůže být ani to, že navržené hodnocení posudků vaší závěrečné práce je nevyhovující (F) – skutečné hodnocení závěrečné práce totiž může stanovit pouze zkušební komise a bez tohoto hodnocení nemůžete závěrečnou práci ani upravovat nebo přepracovat, tzn. že jednou odevzdanou práci musíte také vždy obhajovat. S takto odevzdanou prací nelze nijak manipulovat a nelze v ní dělat žádné změny ani formální úpravy.

V případě, že se nedostavíte k termínu SZZ, neomluvíte se nebo Vaše omluva nebyla přijata, tj. budete hodnoceni „-“, není možné otevřít nový archiv závěrečné práce; při opravném termínu SZZ musíte obhajovat původně vloženou práci.

Veškeré povinnosti stanovené Vaším studijním plánem je nutné splnit nejpozději tři pracovní dny před termínem SZZ, na který jste přihlášeni nebo zařazeni. V opačném případě budete z termínu odhlášeni (viz směrnice 8/2019).

Odhlášení od SZZ

Z termínu SZZ, na nějž jste již přihlášeni, se můžete odhlásit jen do data stanoveného v rozpise termínů v IS MU. Případné změny v termínech SZZ je nutné konzultovat na příslušné katedře. Z účasti na SZZ se můžete omluvit předem nebo do pěti dnů po daném termínu SZZ pouze z velmi vážných, zejména zdravotních, důvodů; omluvenku doručte na Studijní oddělení, informaci o omluvě také na příslušnou katedru.

Neúspěch u SZZ

Při neúspěchu u SZZ se musíte přihlásit na opravnou zkoušku v semestru bezprostředně následujícím po semestru, v němž jste u SZZ neuspěli (viz čl. 22 odst. 7 SZŘ MU). Opravnou SZZ skládáte pouze z té části, v níž jste neuspěli.

Související odkaz: Přerušení studia mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky

Uznávání výsledku SZZ

Zákon o vysokých školách ani vnitřní předpisy MU neumožňují uznávat výsledek SZZ z předchozích studií ani není možné výsledky jednotlivých součástí SZZ zapisovat automaticky do souběžných studií. Pokud studujete na ESF MU více oborů/programů, musíte celou SZZ složit v každém studiu zvlášť; v rámci každého studia se u SZZ počítá odděleně počet pokusů o složení, resp. opakování.

Potvrzení o absolvování předmětů SZZ

Potvrzení o absolvování jednotlivých částí SZZ se nevydává, neboť tyto jsou nedílnou součástí státní zkoušky a pokud nejsou absolvovány všechny, pak SZZ jako taková není úspěšně vykonána. Absolvování SZZ a tedy všech jejích součástí osvědčuje diplom a dodatek k diplomu (diploma supplement).

Podrobné informace o SZZ pro jednotlivé studijní obory a programy jsou k dispozici na
webových stránkách kateder.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.