Přerušení studia

Studium lze přerušit pouze v případě, že student má splněny podmínky pro postup do následujícího semestru. Požádáte-li o přerušení před koncem období vymezeném pro změny v zápisu předmětů (viz Harmonogram akademického roku), lze studium přerušit i pouze na tento jeden semestr.

Po ukončení změn v zápise lze o přerušení studia požádat pouze ze závažných (zdravotních, rodinných či jiných zřetelehodných) důvodů. V tomto případě je nutné k elektronické žádosti v IS MU vložit přílohu (např. kopii lékařské zprávy dokládající závažné zdravotní důvody) a originál přílohy současně doručit na studijní oddělení. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, studium Vám bude přerušeno na zbývající část aktuálního semestru plus na celý semestr následující.

Studium musíte úspěšně ukončit do dvojnásobku standardní doby studia, studijní oddělení není povinno tuto skutečnost hlídat. Do dvojnásobku standardní doby se započítává jak Vaše aktivní, tak i přerušené studium. Celková doba přerušení nesmí překročit standardní dobu daného studia. V případě, kdy překročíte dvojnásobek standardní doby, budeme Vám muset toto studium ukončit.

V prvním semestru studium přerušit nelze.

Příklady, kdy lze nebo nelze přerušit studium

  •  studuji v prvním semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia (platí i u studentů navazujícího magisterského studia, kteří jsou našimi absolventy bakalářského studijního programu) a dosud se mi nepovedlo splnit podmínky pro postup do druhého semestru – STUDIUM NELZE PŘERUŠIT (pouze na výjimku viz výše)
  • studuji v prvním semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, je zkouškové období a mám splněny kredity pro postup do druhého semestru, přestože ještě nedošlo k zápisu – STUDIUM LZE PŘERUŠIT
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, je po začátku zkouškového období (např. za jarní semestr), mám splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, dosud neskončilo období pro změny v zápise předmětů a nemám vyčerpanou maximální dobu přerušení studia – STUDIUM LZE PŘERUŠIT a to i na jeden (např. podzimní) semestr
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, jsem zapsán v semestru (např. jarním), je již po změnách v zápise předmětů a nemám vyčerpanou maximální dobu přerušení studia – STUDIUM LZE PŘERUŠIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁM SPLNĚNY PODMÍNKY PRO POSTUP DO NÁSLEDUJÍCÍHO SEMESTRU (např. v předchozím podzimním semestru nasbíráno 45 kreditů a v aktuálním semestru žádný opakovaný předmět)
  • studuji ve vyšším semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, jsem zapsán v semestru (např. jarním), je již po změnách v zápise předmětů a nemám splněny podmínky pro postup do dalšího semestru (podzimního) – STUDIUM NELZE PŘERUŠIT (pouze na výjimku viz výše)

Podání žádosti o přerušení studia

Žádost o přerušení studia se podává výhradně elektronicky přes IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o přerušení studia).

V případě, že nejsou žádné okolnosti, které by přerušení studia znemožnily, je jako datum přerušení studia zadáno do Informačního systému (dále jen IS MU) datum, kdy byla žádost elektronicky podána v IS MU. O přerušení studia obdržíte rozhodnutí prostřednictvím IS MU, ve kterém je uvedena celková doba přerušení, datum a způsob vykonání opětovného zápisu po přerušení a případné další závazné podmínky pro opětovný zápis.

Důsledky přerušení studia

Dnem přerušení studia ztrácíte statut studenta v příslušném přerušeném oboru. V dostatečném předstihu před koncem přerušeného období je nutné, abyste fakultě sdělili svoje rozhodnutí dále pokračovat v aktivním studiu, nebo požádali o další přerušení studia. Pokud tak neučiníte, budeme Vám muset toto studium ukončit. Svůj záměr nám sdělte osobně na Studijním oddělení nebo elektronickou poštou (z autorizované univerzitní pošty v IS MU). Během přerušení studia si můžete registrovat předměty; zápis předmětů se však provede až po aktivaci studia po přerušení.

V době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům (přístup do systému Studia on-line, přihlášení v počítačové učebně, fakultní mail). Po následné aktivaci studia Vám systém vygeneruje nové heslo – je tedy nutné si toto nové heslo vyzvednout na Centru informačních a komunikačních technologií. Přístup do IS MU i univerzitní mail zůstávají funkční pod původními hesly.

Zkrácení doby přerušení studia je možné pouze ve výjimečných případech – typicky pominutí zdravotních důvodů. Důvody vedoucí k předčasnému návratu po přerušení je třeba doložit relevantními podklady.

Přerušení studia mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky

V případě neúspěchu u SZZ máte nárok na jeden opravný termín. Pokud jste u SZZ neuspěli a zároveň splnili podmínky pro postup do následujícího semestru a chcete být do tohoto semestru zapsáni, musíte v IS MU požádat o zápis do dalšího semestru, jinak Vám bude studium do opravného termínu SZZ přerušeno z moci úřední.

Pokud jste u SZZ neuspěli a zároveň nesplnili podmínky pro postup do následujícího semestru, bude vám studium přerušeno do opravného termínu SZZ automaticky z moci úřední. Pokud jste již vyčerpali dvojnásobek standardní doby studia, bude Vám studium ukončeno i přesto, že byste za normálních okolností na opravný termín nárok měli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.