SZZ na katedře ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení k SZZ: viz harmonogram akademického roku

Termín pro jarní kolo bakalářských SZZ: 17. - 18. června 2020

                                                             1. - 4. září 2020


Termín pro jarní kolo magisterských SZZ: 24. června 2020 (program HPMV 22. 6. 2020)

                                                              7. - 11. září 2020 (program HPMV 10. 9. 2020)

 

 

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava je věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec je dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

Čas a místo konání státní zkoušky, na niž jste se přihlásili, je závazné. Dostavte se v dostatečném předstihu před stanoveným termínem a vyčkejte na chodbě před místností. Do místnosti Vás ve správný čas pozve tajemník komise. Státní zkouška probíhá ústně před zkušební komisí.

První součástí je obhajoba závěrečné práce – prezentujete svou práci, její cíle, zvolené metody řešení, pracovní postup a závěry, k nimž jste dospěli (k posudkům se zatím nevyjadřujete) – délka trvání prezentace cca 15 minut. Následně komise přečte posudky (Vám dopředu známé), ke kterým se můžete vyjádřit a vybere otázky, na něž byste měli odpovědět – cca 5 minut. Následuje obhajoba práce – cca 10 minut. Druhou součástí je odborná rozprava – cca 15 minut.

Po skončení státní zkoušky se výsledky nedozvíte ihned, ale až na závěrečném společném vyhlášení na konci zkouškového dne.

Informace pro dvouoborová studia:
U dvouoborových studií, kdy je závěrečná práce obhajována na mateřské fakultě jiné než ESF, budete SZZ skládat pouze z odborné rozpravy, jejíž obsah je dán výčtem předmětů níže.

 

V případě, že jste již SZZ započali, tj. již jste v předchozím semestru absolvovali část SZZ, informace o průběhu a tematické okruhy naleznete zde. 

Vypracování bakalářské a diplomové práce

 

Seznam předmětů k SZZ dle studijního programu