SZZ na katedře ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení k SZZ: viz harmonogram akademického roku

Termín pro podzimní kolo bakalářských SZZ: 26. ledna 2021

Termín pro podzimní kolo magisterských SZZ: 2. - 3. února 2021 (program HPMV  - 2. února 2021)

                                                            

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava je věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec je dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

Čas a místo konání státní zkoušky, na niž jste se přihlásili, je závazné. Dostavte se v dostatečném předstihu před stanoveným termínem a vyčkejte na chodbě před místností. Do místnosti Vás ve správný čas pozve tajemník komise. Státní zkouška probíhá ústně před zkušební komisí.

První součástí je obhajoba závěrečné práce – prezentujete svou práci, její cíle, zvolené metody řešení, pracovní postup a závěry, k nimž jste dospěli (k posudkům se zatím nevyjadřujete) – délka trvání prezentace cca 15 minut. Následně komise přečte posudky (Vám dopředu známé), ke kterým se můžete vyjádřit a vybere otázky, na něž byste měli odpovědět – cca 5 minut. Následuje obhajoba práce – cca 10 minut. Druhou součástí je odborná rozprava – cca 15 minut.

Po skončení státní zkoušky se výsledky nedozvíte ihned, ale až na závěrečném společném vyhlášení na konci zkouškového dne.

Informace pro dvouoborová studia:
U dvouoborových studií, kdy je závěrečná práce obhajována na mateřské fakultě jiné než ESF, budete SZZ skládat pouze z odborné rozpravy, jejíž obsah je dán výčtem předmětů níže.

 

Vypracování bakalářské a diplomové práce

 

Seznam předmětů k SZZ dle studijního programu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.