SZZ na Katedře veřejné ekonomie

Aktuální termíny státních zkoušek a termíny přihlašování: viz Harmonogram akademického roku

  • Termín pro jarní kolo bakalářských SZZ: 10.6.-18.6.2024
  • Termín pro jarní kolo magisterských SZZ: 18.6.-25.6.2024
  • Termín pro jarní kolo SZZ pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční studijní pobyt: 2.9.-3.9.2024

Důležité informace ke zkoušce

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí Směrnicí č. 8/2019.

V den závěrečné zkoušky se dostavte v dostatečném předstihu (dle harmonogramu SZZ) a vyčkejte na chodbě před vyhrazenou učebnou. Do zkušební místnosti vstupujete na výzvu tajemníka komise, který ověří Vaši totožnost a následně Vás představí komisi současně se sdělením tématu Vaší závěrečné práce, jejího vedoucího a oponenta. Samotná zkouška trvá 45 minut, popř. 15 minut, pokud obhajoba závěrečné práce probíhá na fakultě jiné než ESF.

Výsledek SZZ Vám bude oznámen na konci zkušebního dne.

Zajištění občerstvení pro komise je povinností sekretariátu katedry, nikoliv studentů.

Průběh zkoušky - při obhajobě ZP na ESF

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z odborné rozpravy, její celkové trvání je 45 minut.

Na úvod obhajoby ZP budete mít možnost svou práci uvést formou cca patnáctiminutové prezentace (ideální je doplnit prezentací v powerpointu). Uvedených 15 minut je opravdu maximum, ze zkušenosti víme, že předsedové komisí čas většinou zkrátí. Po Vašem úvodním slově jsou předneseny posudky vedoucího práce a oponenta. Posudky naleznete (nejpozději pět pracovních dnů před zkouškou) v ISu v agendě „Archiv závěrečné práce“. Po přečtení posudků následuje všeobecná rozprava k těmto posudkům. Tu zahájíte Vy svou reakcí na posudky a odpověďmi na otázky, v posudcích obsažené.

Po samotné obhajobě následuje odborná rozprava, která bude věcně zaměřena k tématu závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže.

Průběh zkoušky - při obhajobě ZP na fakultě jiné než ESF

Státní závěrečná zkouška sestává z odborné rozpravy, její celkové trvání je 15 minut.

Obsahový rámec odborné rozpravy je dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Rozprava může být věcně zaměřena k tématu závěrečné práce vedené na partnerské fakultě, pokud to její téma umožňuje.

Odborná rozprava u dvouoborového studia započatého před ak. rokem 2019/2020

Obsahový rámec odborné rozpravy u dvouoborových Bc. studií, která započala před akademickým rokem 2019/2020, se řídí výčtem těchto předmětů:

  1. Oblast Ekonomie daná buď rozsahem předmětů Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1 nebo Základy ekonomie, v závislosti na tom, které z předmětů student/ka zvolil/a v průběhu svého studia.
  2. Oblast Veřejné ekonomiky a správy daná rozsahem předmětů Veřejná ekonomie, Veřejná správa 1, Ekonomika veřejného sektoru a Veřejné finance 1.
Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

Naleznete na stránkách ESF v Manuálu studenta.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (prezenční i kombinované)

 Program Veřejná ekonomika a správa - jednooborové a dvouoborové studium:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 24.5.2024

 Obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací:
rozpis studentů je společný s programem Veřejná ekonomika a správa

Program Finance a právo:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 24.5.2024


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (prezenční i kombinované)

 Program Veřejná ekonomika a správa:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 3.6.2024

 Program Public Finance and Economics:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 3.6.2024

 Program Veřejná správa (Administration Publique), alias MFTAP:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 3.6.2024

Program Finance a právo:
rozpis studentů bude zveřejněn v ISu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky nejpozději od 3.6.2024

Harmonogramy sledujte průběžně,
mohou se měnit až do poslední chvíle!!!

Seznam předmětů k SZZ podle studijního programu/oboru:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.