SZZ na Katedře veřejné ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

  • Termíny pro podzimní kolo bakalářských SZZ: 18.1.-19.1.2022
  • Termíny pro jarní kolo magisterských SZZ: 1.2.-2.2.2022
Průběh zkoušky

Od akademického roku 2019/2020 došlo k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut, její průběh se řídí Směrnicí č. 8/2019.

Informace pro dvouoborová studia:

Obsahový rámec odborné rozpravy u dvouoborových Bc. studií, která započala před akademickým rokem 2019/2020, se řídí výčtem těchto předmětů:

  1. Oblast Ekonomie daná buď rozsahem předmětů Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1 nebo Základy ekonomie, v závislosti na tom, které z předmětů student/ka zvolil/a v průběhu svého studia.
  2. Oblast Veřejné ekonomiky a správy daná rozsahem předmětů Veřejná ekonomie, Veřejná správa 1, Ekonomika veřejného sektoru a Veřejné finance 1.

U dvouoborových studií, kdy je závěrečná práce obhajována na mateřské fakultě jiné než ESF, budete SZZ skládat pouze z odborné rozpravy.

Bližší informace k průběhu SZZ:

V den závěrečné zkoušky se dostavte v dostatečném předstihu (dle harmonogramu) a vyčkejte na chodbě před vyhrazenou učebnou. Do zkušební místnosti vstupujete na výzvu tajemníka komise, který Vás představí komisi současně se sdělením tématu Vaší závěrečné práce, jejího vedoucího a oponenta.

Na úvod obhajoby své závěrečné práce budete mít možnost svou práci uvést formou cca patnáctiminutové prezentace (ideální je doplnit prezentací v powerpointu). Uvedených 15 minut je opravdu maximum, ze zkušenosti víme, že předsedové komisí čas většinou zkrátí. Po Vašem úvodním slově jsou předneseny posudky vedoucího práce a oponenta. Posudky naleznete (nejpozději pět pracovních dnů před zkouškou) v ISu v agendě „Archiv závěrečné práce“. Po přečtení posudků následuje všeobecná rozprava k těmto posudkům. Tu zahájíte Vy svou reakcí na posudky a odpověďmi na otázky, v posudcích obsažené.

Po samotné obhajobě následuje odborná rozprava, která bude věcně zaměřena k tématu závěrečné práce.

Výsledek SZZ Vám bude oznámen na konci zkušebního dne.

Zajištění občerstvení pro komise je povinností sekretariátu katedry, nikoliv studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

Naleznete na stránkách ESF v Manuálu studenta.

Bakalářské studium

(prezenční i kombinované)

Program Veřejná ekonomika a správa - jednooborové a dvouoborové studium (harmonogramy jsou společné)

  • Rozpis studentů / harmonogram:

- 18.1.2022 Komise č. 1              - 19.1.2022 Komise č. 2

Obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 

  • Rozpis studentů / harmonogram: k SZZ není přihlášen žádný student oboru ERNNO

NAVAZUJÍCÍ Magisterské studium

(prezenční i kombinované)

Program Veřejná ekonomika a správa

Program Public Finance and Economics: 

  • Rozpis studentů / harmonogram: k SZZ není přihlášen žádný student tohoto programu

Program Veřejná správa (Administration Publique), alias MFTAP

 

Harmonogramy sledujte průběžně, mohou se měnit až do poslední chvíle!

Seznam předmětů k SZZ podle studijního programu/oboru:

Bakalářské studijní programy/obory:

Program Veřejná ekonomika a správa (jednooborový)

BPE_MIE Mikroekonomie 1

BPE_MAE Makroekonomie 1

BPV_VES1 Veřejná správa 1

BPV_VEEK Veřejná ekonomie

BPV_VEF1 Veřejné finance 1

Program Veřejná ekonomika a správa (dvouoborový od ak. roku 2019/2020)

- hlavní - v průběhu studia zvoleny předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1

BPE_MIE Mikroekonomie 1

BPE_MAE Makroekonomie 1

BPV_VES1 Veřejná správa 1

BPV_VEEK Veřejná ekonomie

BPV_VEF1 Veřejné finance 1

- vedlejší - v průběhu studia zvolen předmět Základy ekonomie

BPE_ZEKO Základy ekonomie

BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy

Obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

BPE_MIE Mikroekonomie 1

BPE_MAE Makroekonomie 1

BPV_VES1 Veřejná správa 1

BPV_VEEK Veřejná ekonomie

BPV_VEF1 Veřejné finance 1

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.