Doručování žádostí a dokumentů na ESF MU

Veškerým dokumentům doručeným na ESF MU je přiděleno evidenční číslo, pod kterým jsou vedeny a předávány na jednotlivá oddělení ESF. Evidenční číslo přiděluje podatelna ESF MU. Písemnost je možné doručit osobně přímo na podatelnu (nachází se hned u hlavního vstupu do budovy ESF) nebo zaslat poštou na adresu: ESF MU, Lipová 41a, 602 00 Brno. 

Písemně se podává pouze odvolání (proti rozhodnutí o ukončení studia, poplatku za studium, …). Ostatní žádosti se podávají elektronicky v úřadovně IS MU.

Doručování písemností studentům a žadatelům

Odpovědi na odvolání jsou vyhotoveny v písemné podobě ve dvojím vydání, přičemž jedno vyhotovení obdrží žadatel a druhé zůstává založeno v příslušném spisu - v případě záporného rozhodnutí se odesílá doporučenou zásilkou s dodejkou do rukou zmocněnce.

V případě kladného rozhodnutí se odesílá prostřednictvím úřadovny IS MU. 

Odpověď na žádost podanou elektronicky přes IS MU (oznámení o ukončení studia, žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském a anglickém jazyce, žádost o přerušení studia, žádost o prospěchové stipendium, žádost o přestup, žádost o výjimku, žádost o uznání předmětu, žádost o uznání předmětu absolvovaného mimo MU, žádost o změnu tématu/vedoucího závěrečné práce) je vyhotovena elektronicky a doručena studentovi prostřednictvím IS MU. O odeslání rozhodnutí prostřednictvím IS MU je student informován emailem. Veškeré žádosti podané elektronicky přes IS MU jsou k nalezení v sekci Student → Úřadovna → Moje spisy – stav existujících žádostí. I v tomto případě má žadatel právo na podání žádosti o přezkum. 

Rozhodnutí vydaná z moci úřední (rozhodnutí o ukončení studia, o vyměření poplatku,…) je zasíláno doporučenou zásilkou s dodejkou do rukou zmocněnce. Přerušení studia z moci úřední, do opravného termínu SZZ, je vyhotoveno a doručeno studentovi elektronicky prostřednictvím IS MU.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu se zasílá elektronicky prostřednictvím e-přihlášky v IS MU.

Proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum. Žádost o přezkum se podává do 30 dnů od převzetí, a to prostřednictvím fakulty, která rozhodnutí vydala. Děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit, v opačném případě předá spis k posouzení na Rektorát MU, který rozhodne s konečnou platností a proti jeho rozhodnutí se již nelze dále odvolat.

Rozhodnutí, proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí. Podaná žádost o přezkum má odkladný účinek na nabytí právní moci (pokud byla podána včas). Po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoinstančního rozhodnutí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.