Přestup nebo změna studijního plánu

Podmínky, za nichž Ekonomicko-správní fakulta MU umožňuje přestupy mezi jednotlivými programy nebo změny studijních plánů (v souladu s čl. 5a SZŘ) v rámci programu upravuje Opatření děkana č. 5/2019

Žádost o přestup nebo změnu studijního plánu v němž je student zapsán se podává výhradně elektronicky přes IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o přestup nebo změnu studijního plánu). Studenti prvního semestru do 14 kalendářních dnů od zápisu, pro vyšší semestry vždy nejpozději k datu 31. srpna, nebo 31. ledna aktuálního roku.

Noví studenti jarního semestru nemohou ihned přestoupit z prezenční do kombinované formy studia, jalikož se kombinované studium na jaře neotvírá. Žádost o přestup  mohou podat až po prvním semestru.

Změna studijního plánu v rámci programu může být povolena:

1/ Nově zapsaným studentům:

 • po podání žádosti do 14 kalendářních dnů od data řádného zápisu do studia;
 • a současně při dosažení u přijímací zkoušky minimální hranice pro přijetí do studijního plánu (platné pro daný akademický rok, kdy absolvoval/a přijímací zkoušku), kam student(ka) hodlá přestoupit.

2/ Ve vyšších semestrech

 • po úspěšném absolvování alespoň jednoho semestru studia v programu v němž chce změnit studijní plán;
 • po podání žádosti v úřadovně do 31. 1. nebo do 31. 8. a k tomuto datu také úspěšném ukončení všech zapsaných předmětů;
 • a současně při dosažení u přijímací zkoušky minimální hranice pro přijetí do studijního plánu (platné pro daný akademický rok, kdy jste absolvoval/a přijímací zkoušku), kam hodláte přestoupit.

  V rámci programu lze měnit pouze formu jednooborového studijního plánu nebo hlavní studijní plán za jednooborový studijní plán v obou formách nebo specializaci. Při změně vedlejšího studijního plánu je vyžadován souhlas dotčené fakulty.

Při přestupu mezi studijními programy může být přestup povolen pouze v případě, že:

 • jste dosáhl(a) u přijímací zkoušky minimální hranice pro přijetí do studijního programu/plánu (platné pro daný akademický rok, kdy jste absolvoval/a přijímací zkoušku), kam  hodláte přestoupit; na program, do kterého chcete přestoupit, musí být podána přihláška a musíte splnit podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky nebo absolvovat přijímací zkoušku a být přijat(a)!
 • podáte si žádost v úřadovně do 31. 1. nebo do 31. 8. a k tomuto datu úspěšně ukončíte všechny zapsané předměty;
 • nejste přihlášen(a) ke dni podání žádosti v IS MU k bakalářské nebo diplomové práci.

  Přestoupit lze z jednooborového do jednooborového studijního plánu nebo z hlavního studijního plánu do jednooborového studijního plánu v obou formách. Při změně vedlejšího studijního plánu je vyžadován souhlas dotčené fakulty.

Na přestup není právní nárok a nemusí být povolen. V případě povolení přestupu je tento proveden od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium.

 

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.