Závěrečná práce
(bakalářská, diplomová, disertační)

POZOR! Přehled aktuálních informací a opatření k odevzdání závěrečné práce a ke státní závěrečné zkoušce v době šíření nemoci Covid-19, naleznete ZDE a na stránkách oborových kateder.

Závěrečná práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž každý student prokazuje schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů. Proto je třeba věnovat zpracování závěrečné práce velkou pozornost a řídit se důsledně pravidly, která stanovují její formálníobsahové náležitosti.

Když porušíte stanovená pravidla (ať již úmyslně či z nedbalosti), vystavujete se vážnému riziku klasifikace „N“ z předmětů vztahujících se k tvorbě závěrečné práce. Jedná se o předměty Teze BP/DP, Diplomový seminář 1/2 a Příprava disertační práce. Z obhajoby závěrečné práce budete následně klasifikováni „F“. Současně vám může být děkanem udělena disciplinární sankce, a to konkrétně vyloučení ze studia.

Tvorba závěrečné práce a předměty s ní spojené

K tvorbě závěrečné práce je stanoven i systém předmětů, který umožňuje bezproblémovou spolupráci s vedoucím závěrečné práce. Předmět Teze bakalářské/di­plomové práce se v bakalářském studiu (dle vzorového studijního plánu) zapisuje ve 4. semestru, v magisterském pětiletém studiu v 8. semestru a v navazujícím magisterském studiu ve 2. semestru. Předmět Teze se pro studenty nastupující od podzimního semestru vypisuje výhradně v jarním semestru a v lednu před jeho zápisem je nutné si zvolit téma bakalářské/di­plomové práce. Pro studenty navazujícího magisterského studia nastupující od jarního semestru, se předmět vypisuje v podzimním semestru, a v září, před jeho zápisem je nutné si zvolit téma diplomové práce. Zápočet obdržíte na základě odevzdání vypracovaného zadání závěrečné práce. Předmět není rozvrhován. Navazují na něj předměty Bakalářský/Di­plomový seminář 1 a Bakalářský/Di­plomový seminář 2. Získání zápočtů ze všech těchto předmětů je nezbytné pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
Pokud Vaše téma bylo zvoleno dříve než v lednu 2014, zůstává pro Vás platná původní skladba předmětů: Bakalářský/Di­plomový seminář 1, Bakalářský/Di­plomový seminář 2 a Bakalářská/Di­plomová práce.

Formální pravidla pro psaní diplomové nebo bakalářské závěrečné práce

Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019. Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod.  Závěrečné práce, které byly zadány přede dnem účinnosti této směrnice a které budou obhajovány v akademickém roce 2019/2020, mohou být odevzdány v podobě a ve formátu upraveném zrušenou směrnicí 9/2017.

Součástí tištěné (i elektronické) verze bakalářské nebo diplomové práce je její Zadání. Závazné Zadání závěrečné práce je uloženo v IS MU v rozpisu závěrečných prací, jeho tištěná podoba podepsaná děkanem je přílohou Zápisu o státní zkoušce (toto zajišťuje automaticky oborová katedra) a vaší povinností je vyvázat do výtisku závěrečné práce znění Zadání, které si sami vytisknete v aplikaci IS MU Rozpisy bezprostředně před tiskem a odevzdáním bakalářské/di­plomové práce. Zadání tištěné studentem z ISu neobsahuje podpisy.

Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství, tj. krádež a podvodné přisvojení si cizího duševního vlastnictví. Z podstaty věci je plagiátorství vždycky chápáno jako úmyslně spáchaný čin. Seznamte se podrobně ve vlastním zájmu s definicí plagiátu a se závaznými pravidly uvádění zdrojů (tj. citování pramenů převzatých pasáží a myšlenek), které stanoví SMĚRNICE č. 9/2019. Učitelé (vedoucí závěrečných prací) a školitelé jsou povinni kontrolovat dodržení těchto pravidel a v případě podezření na jejich porušení mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem. Disciplinární komise fakulty postupuje podle DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.

Pravidla pro odevzdání a obhajobu bakalářské nebo diplomové závěrečné práce

Pravidla pro odevzdání upravuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MU čl. 22, odst. 2), 3) a 4) a SMĚRNICE č. 9/2019. Bakalářskou nebo diplomovou závěrečnou práci musíte v termínu stanoveném HARMONOGRAMEM AKADEMICKÉHO ROKU ESF MU vložit včetně všech příloh atd. v elektronické verzi do archivu závěrečné práce v IS MU (postup pro vložení závěrečné práce je popsán přímo v Informačním systému MU), a to v dostatečném předstihu před tím (IS musí hlásit, že archiv závěrečné práce je naplněn), než práci odevzdáte v tištěné podobě na katedru garantující příslušný studijní obor/program. Elektronická verze závěrečné práce je dlouhodobě archivována a slouží jako podklad pro zpracování hodnocení a posudku. Tištěná verze práce, kterou odevzdáte na katedru ve dvou výtiscích, musí být zcela identická s elektronickou verzí, což potvrzujete v příslušné aplikaci IS MU. S jednou odevzdanou závěrečnou prací již nelze nijak manipulovat, nelze v ní dělat žádné změny ani formální úpravy. Teprve pokud odevzdanou závěrečnou práci neobhájíte u státní zkoušky a zkušební komise Vaši obhajobu ohodnotí známkou „F“, můžete závěrečnou práci upravit, přepracovat nebo vypracovat zcela znovu a znovu ji odevzdat do nově založeného archívu – Vaše původní závěrečná práce však rovněž zůstane v IS MU uložena. Základní pravidla pro tvorbu, odevzdání a obhajobu disertační práce jsou upravena STUDIJNÍM A ZKUŠEBNÍM ŘÁDEM MU hlava V, čl. 31, čl. 33 a čl. 34.

Pokud závěrečná práce obsahuje data a informace (např. vnitropodnikové účetnictví nebo údaje podléhající obchodnímu tajemství), které nemohou být zveřejněny, je nutné před přijetím utajovaných dat a skutečností od dotčeného subjektu uzavřít s tímto subjektem dohodu, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 3 SMĚRNICE č. 9/2019. Následně bude tato dohoda součásti Žádosti o skrytí části závěrečné práce, kterou podáváte přes úřadovnu v IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o skrytí části závěrečné práce). Dále také musíte práci rozdělit na jednotlivé soubory tak, aby mohla být část textu zveřejněna a část zůstala uložena v neveřejném archivu. Části závěrečné práce, dle čl. 40, které takové informace obsahují, nemusí být zveřejněny za předpokladu, že tato skutečnost a rozsah nezveřejněných částí práce byly specifikovány již v jejím zadání, popřípadě tak stanovil školitel v průběhu nebo při odevzdání práce.
Do IS MU vkládáte celou práci, ale rozdělenou na jednotlivé soubory, včetně neveřejných částí. Z tohoto důvodu je nutné při odevzdání vytištěné verze závěrečné práce požádat sekretářku katedry, na níž práci odevzdáváte, o zakliknutí skrytí příslušných souborů (pokud tak neučiníte, budou momentem převzetí práce a uzavřením archivu této práce zveřejněny všechny její části). V každém případě je třeba, aby ve zveřejněných částech práce byly jasně stanoveny cíle a výsledky práce včetně zdůvodnění, proč a jaká část práce nemůže být zveřejněna. Vedoucí práce, respektive školitel, se souhlasem příslušného proděkana, určuje i termín, ke kterému pominou důvody pro nezveřejnění a práce bude zveřejněna v plném rozsahu, avšak nejdéle po uplynutí tří let od odevzdání závěrečné práce.
Fakulta se k utajení částí bakalářských a diplomových prací veřejně zavazuje; k jednání s firmami a institucemi můžete Vy sami nebo vedoucí Vaší práce využít tento otevřený dopis děkana.

Odevzdání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Studijním jazykem v akreditovaných oborech/programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce. Bez dalších administrativních opatření se rovněž odevzdávají práce ve slovenštině a angličtině.

Pokud hodláte práci zpracovat a odevzdat v jiném, než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musíte se ještě před vyhotovením zadání závěrečné práce dohodnout se svým vedoucím práce, a současně si podat elektronicky žádost přes IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském a anglickém jazyce) o povolení vypracovat závěrečnou práci v cizím jazyce. Žádosti bude vyhověno, pokud bude souhlasit vedoucí práce a současně vedoucí dané katedry.

Parametry pro zadání a zpracování závěrečné práce v cizím jazyce jsou shodné s parametry pro vypracování práce v českém jazyce a řídí se SMĚRNICÍ č. 9/2019. Jazyk veškerých formálních dokumentů spojených s vypracováním práce, zadání práce v aplikaci IS MU i v tištěné podobě, hodnocení vedoucího a oponenta práce a zápis z obhajoby u SZZ je upraven Opatřením 10/2019.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.