Závěrečná práce
(bakalářská, diplomová, disertační)

Závěrečná práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž každý student prokazuje schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů. Proto je třeba věnovat zpracování závěrečné práce velkou pozornost a řídit se důsledně pravidly, která stanovují její formálníobsahové náležitosti.

Když porušíte stanovená pravidla (ať již úmyslně či z nedbalosti), vystavujete se vážnému riziku klasifikace „N“ z předmětů vztahujících se k tvorbě závěrečné práce. Jedná se o předměty Teze BP/DP, Diplomový seminář 1/2 a Příprava disertační práce. Z obhajoby závěrečné práce budete následně klasifikováni „F“. Současně vám může být děkanem udělena disciplinární sankce, a to konkrétně vyloučení ze studia.

Závěrečné práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě v IS.

Tvorba závěrečné práce a předměty s ní spojené

K tvorbě závěrečné práce je stanoven i systém předmětů, který umožňuje bezproblémovou spolupráci s vedoucím závěrečné práce. Předmět Teze bakalářské/di­plomové práce se v bakalářském studiu (dle vzorového studijního plánu) zapisuje ve 4. semestru, v magisterském pětiletém studiu v 8. semestru a v navazujícím magisterském studiu ve 2. semestru. Předmět Teze se pro studenty nastupující od podzimního semestru vypisuje výhradně v jarním semestru a v lednu před jeho zápisem je nutné si zvolit téma bakalářské/di­plomové práce. Pro studenty navazujícího magisterského studia nastupující od jarního semestru, se předmět vypisuje v podzimním semestru, a v září, před jeho zápisem je nutné si zvolit téma diplomové práce. Zápočet obdržíte na základě odevzdání vypracovaného zadání závěrečné práce. Předmět není rozvrhován. Navazují na něj předměty Bakalářský/Di­plomový seminář 1 a Bakalářský/Di­plomový seminář 2. Získání zápočtů ze všech těchto předmětů je nezbytné pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
Pokud Vaše téma bylo zvoleno dříve než v lednu 2014, zůstává pro Vás platná původní skladba předmětů: Bakalářský/Di­plomový seminář 1, Bakalářský/Di­plomový seminář 2 a Bakalářská/Di­plomová práce.

Formální pravidla pro psaní diplomové nebo bakalářské závěrečné práce

Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019. Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod.  Šablonu ve formátu pro LaTeX najdete zde (další informace). 

Součástí bakalářské nebo diplomové práce je její Zadání. Závazné Zadání závěrečné práce je uloženo v IS MU v rozpisu závěrečných prací, jeho tištěná podoba podepsaná děkanem je přílohou Zápisu o státní zkoušce (toto zajišťuje automaticky oborová katedra).

Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství, tj. krádež a podvodné přisvojení si cizího duševního vlastnictví. Z podstaty věci je plagiátorství vždycky chápáno jako úmyslně spáchaný čin. Seznamte se podrobně ve vlastním zájmu s definicí plagiátu a se závaznými pravidly uvádění zdrojů (tj. citování pramenů převzatých pasáží a myšlenek), které stanoví SMĚRNICE č. 9/2019. Učitelé (vedoucí závěrečných prací) a školitelé jsou povinni kontrolovat dodržení těchto pravidel a v případě podezření na jejich porušení mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem. Disciplinární komise fakulty postupuje podle DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.

Příručka Jak se vyhnout plagiátorství

Pravidla pro odevzdání a obhajobu bakalářské nebo diplomové závěrečné práce

Pravidla pro odevzdání upravuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MU čl. 22, odst. 2), 3) a 4) a SMĚRNICE č. 9/2019. Bakalářskou nebo diplomovou závěrečnou práci musíte v termínu stanoveném HARMONOGRAMEM AKADEMICKÉHO ROKU ESF MU vložit včetně všech příloh atd. v elektronické verzi do archivu závěrečné práce v IS MU (postup pro vložení závěrečné práce je popsán přímo v Informačním systému MU), IS musí hlásit, že archiv závěrečné práce je naplněn. Elektronická verze závěrečné práce je dlouhodobě archivována a slouží jako podklad pro zpracování hodnocení a posudku. S jednou odevzdanou závěrečnou prací již nelze nijak manipulovat, nelze v ní dělat žádné změny ani formální úpravy. Teprve pokud odevzdanou závěrečnou práci neobhájíte u státní zkoušky a zkušební komise Vaši obhajobu ohodnotí známkou „F“, můžete závěrečnou práci upravit, přepracovat nebo vypracovat zcela znovu a znovu ji odevzdat do nově založeného archívu – Vaše původní závěrečná práce však rovněž zůstane v IS MU uložena. Základní pravidla pro tvorbu, odevzdání a obhajobu disertační práce jsou upravena STUDIJNÍM A ZKUŠEBNÍM ŘÁDEM MU hlava V, čl. 31, čl. 33 a čl. 34.

Pokud závěrečná práce obsahuje data a informace (např. vnitropodnikové účetnictví nebo údaje podléhající obchodnímu tajemství), které nemohou být zveřejněny, je nutné před přijetím utajovaných dat a skutečností od dotčeného subjektu uzavřít s tímto subjektem dohodu, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 3 SMĚRNICE č. 9/2019. Následně bude tato dohoda součásti Žádosti o skrytí části závěrečné práce, kterou podáváte přes úřadovnu v IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o skrytí části závěrečné práce). Dále také musíte práci rozdělit na jednotlivé soubory tak, aby mohla být část textu zveřejněna a část zůstala uložena v neveřejném archivu. Části závěrečné práce, dle čl. 40, které takové informace obsahují, nemusí být zveřejněny za předpokladu, že tato skutečnost a rozsah nezveřejněných částí práce byly specifikovány již v jejím zadání, popřípadě tak stanovil školitel v průběhu nebo při odevzdání práce.
Do IS MU vkládáte celou práci, ale rozdělenou na jednotlivé soubory, včetně neveřejných částí. Z tohoto důvodu je nutné při odevzdání požádat sekretářku, o zakliknutí skrytí příslušných souborů (pokud tak neučiníte, budou momentem převzetí práce a uzavřením archivu této práce zveřejněny všechny její části). V každém případě je třeba, aby ve zveřejněných částech práce byly jasně stanoveny cíle a výsledky práce včetně zdůvodnění, proč a jaká část práce nemůže být zveřejněna. Vedoucí práce, respektive školitel, se souhlasem příslušného proděkana, určuje i termín, ke kterému pominou důvody pro nezveřejnění a práce bude zveřejněna v plném rozsahu, avšak nejdéle po uplynutí tří let od odevzdání závěrečné práce.
Fakulta se k utajení částí bakalářských a diplomových prací veřejně zavazuje; k jednání s firmami a institucemi můžete Vy sami nebo vedoucí Vaší práce využít tento otevřený dopis děkana.

Odevzdání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Studijním jazykem v akreditovaných oborech/programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce. Bez dalších administrativních opatření se rovněž odevzdávají práce ve slovenštině a angličtině.

Pokud hodláte práci zpracovat a odevzdat v jiném, než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musíte se ještě před vyhotovením zadání závěrečné práce dohodnout se svým vedoucím práce, a současně si podat elektronicky žádost přes IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském a anglickém jazyce) o povolení vypracovat závěrečnou práci v cizím jazyce. Žádosti bude vyhověno, pokud bude souhlasit vedoucí práce a současně vedoucí dané katedry.

Parametry pro zadání a zpracování závěrečné práce v cizím jazyce jsou shodné s parametry pro vypracování práce v českém jazyce a řídí se SMĚRNICÍ č. 9/2019. Jazyk veškerých formálních dokumentů spojených s vypracováním práce, zadání práce v aplikaci IS MU, hodnocení vedoucího a oponenta práce a zápis z obhajoby u SZZ je upraven Opatřením 10/2019.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.