Výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU

Každý studující má právo podat děkanovi fakulty žádost o udělení výjimky z jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ) na základě čl. 43. Výjimka z ustanovení SZŘ je však skutečně výjimečným prostředkem, který může být použit jen za výjimečných okolností. V neodůvodněných případech nebudou výjimky povolovány a žádosti o ně jsou bezpředmětné!

Odůvodněné případy mohou nastat z příčin na straně studujících, nebo na straně fakulty.

Příčina na straně fakulty

V případě, kdy je situace, která si vyžaduje výjimečné řešení, vyvolána jakoukoli změnou situace na straně fakulty (z jakýchkoli důvodů, byť fakultou nezaviněných), bude výjimka udělena ve prospěch studujících tak, aby mohli pokračovat ve studiu jako v případě, že by zvláštní okolnosti nenastaly.

Příčina na straně studujících

Častější případy jsou, kdy je žádost o výjimku vyvolána okolnostmi na straně studujících. V případě, že studující žádají o výjimku v situaci, která by jinak znamenala ukončení jejich studia, budou za výjimečnou okolnost hodnou zvláštního zřetele považovány zejména tyto okolnosti: vážná dlouhodobá nemoc, smyslové nebo pohybové postižení omezující možnosti studia, pokročilé nebo rizikové těhotenství, péče o dítě ve ztížených podmínkách a/nebo vyžadující zvláštní péči nebo jiná mimořádná událost znemožňující nebo výrazně omezující možnosti studia. Pro žádosti o prominutí nebo snížení poplatků spojených se studiem bude brán zřetel také na zvláště tíživou finanční situaci.

Žádost o výjimku musí být v každém případě řádně zdůvodněna a musí být přiložen doklad prokazující výjimečnost případu (typicky lékařská zpráva nebo posudek, výměr invalidního důchodu, přiznání podpory v nezaměstnanosti apod.).

Opakované a souběžné udělení výjimky

Udělení výjimky děkana z ustanovení SZŘ nezakládá nárok ani automatický předpoklad pro její opakované udělení. Při posuzování opakované žádosti o výjimku se mimo výše uvedené důvody přihlíží také ke studijním výsledkům (váženému průměru hodnocení ukončení předmětů) a rozhodnutím ze žádostí o výjimku, které si daní studenti podali v minulosti.

Současně však udělení výjimky z ustanovení SZŘ v konkrétním případě znamená automatické udělení výjimky ze souvisejících ustanovení SZŘ tak, aby byl naplněn logický smysl žádosti (např. udělení výjimky z čl. 20 umožňující třetí zápis (druhé opakování) předmětu znamená automaticky udělení výjimky z čl. 15 o ukončení studia, z čl. 12 o termínu zápisu do semestru a z čl. 11 o termínu registrace a zápisu předmětů, apod.); o tyto další výjimky již není třeba znovu žádat. Studijní oddělení zvolí po dohodě se studujícími takový postup, aby účel původní žádosti o výjimku byl naplněn.

Administrativní postup

Postup při schvalování žádostí o výjimky je následující:

  • žádost se podává v IS MU - úřadovna - ESF StudO: Žádost o výjimku ze Studijního a zkušebního řádu MU
  • v první instanci rozhoduje o žádosti příslušný proděkan na základě pověření děkana. Žádost bez adekvátního zdůvodnění a doložení výše uvedených skutečností je automaticky považována za bezpředmětnou a není jí vyhověno;
  • v případě zamítnutí žádosti mohou studenti (v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) do 30 dní ode dne doručení požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. O žádosti o přezkoumání (ve druhé instanci) rozhoduje přímo děkan fakulty tak, že buďto argumenty v žádosti (případně doplněné doklady apod.) uzná, prvoinstanční rozhodnutí zruší a výjimku udělí, nebo postoupí odvolání rektorovi MU (případně pověřenému prorektorovi). Rektor (nebo prorektor) odvolání posuzují pouze po formální stránce, tzn. zda nedošlo k administrativním nebo správním pochybením na straně fakulty apod. a na základě toho buď prvoinstanční rozhodnutí o neudělení výjimky zruší nebo potvrdí. Proti rozhodnutí rektora (prorektora) už není odvolání.
Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.