Podniková ekonomika a management

Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat

Představení studijního programu

Cílem studijního programu Podniková ekonomika a management je zejména poskytnout studentům jak širší, tak i hlubší vhled do různorodého spektra mechanizmů fungování podnikatelských subjektů – od podniků malých až po nadnárodní podniky a korporace. Důraz je kladený na pochopení fungování podniků jako otevřených systémů, provozujících činnost v globální ekonomice. Program poskytuje potřebný vhled do fungování znalostní a informační ekonomiky (v kontextu společnosti 4.0), podporuje rozvoj manažerských, inovačních a podnikatelských schopností a dovedností včetně získání potřebných poznatků a schopností pracovat s ekonomickými a finančními daty a informacemi.

Cílem programu je taktéž získání a prohloubení znalosti a dovednosti týkající se informačních a komunikačních technologií a projektového řízení. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností, zejména dovedností verbálně i písemně komunikovat argumenty a postoje, schopnost vyjednávat a dovednost vysvětlovat a přesvědčovat. Studium podporuje týmovou práci, a to zejména zapojením studentů do řešení různých projektů v rámci velké části předmětů. Důraz je taktéž kladený na interaktivitu mezi vyučujícími a studenty a mezi studenty navzájem a taktéž na získávání zpětné vazby - v rámci řešení případových studií a v rámci diskusí a obhajoby projektů. Rovněž tak je důraz kladený na používání anglického jazyka (vedle nutnosti úspěšně absolvovat další cizí jazyk). Mezi povinné předměty je zařazený jeden předmět v jazyce anglickém, další předmět vyučovaný v tomto jazyce je v nabídce povinně volitelných předmětů a studenti mohou studovat i jiné povinné, povinně volitelné i volitelné předměty v jazyce anglickém. Předměty povinné a povinně volitelné jsou vyučovány jako ekvivalenty.

Praktické dovednosti jsou získávány v rámci jednotlivých předmětů zejména prostřednictvím řešení reálných problémů z praxe, intenzivním zapojením odborníků z praxe do výuky a praktické zkušenosti jsou získávány v rámci povinného předmětu Praxe, případně prostřednictvím zahraničním pracovních stáží.

Praxe

Studium vyžaduje povinnou praxi studentů v podnicích, resp. v organizacích. V rámci předmětu Praxe je vykonávána jako třítýdenní (120 hodin) a ohodnocena kredity. Vedle tohoto povinného předmětu další možností jak získat praktické zkušenosti jsou zahraniční pracovní stáže realizované prostřednictvím programu Erasmus+ a prostřednictvím organizace AISEC.

Praxe je úzce provázána s předměty Diplomový seminář 1 a Diplomový seminář 2 vzhledem k povinnosti řešit konkrétní manažerské problémy z praxe v rámci diplomových prací.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven k práci na středních i vyšších manažerských pozicích podniků různého zaměření i velikosti, včetně řízení vlastního podniku.

Díky jak relativně široce koncipovanému, tak i specializovanému zaměření studovaných předmětů jsou absolventi programu kvalifikováni pro různé pracovní pozice včetně specializovaných úseků (např. marketing, obchod, logistika, controlling apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ podnikovo-manažerských věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podniko-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim program Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím nabídky doporučených volitelných předmětů. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského), obohacená o možnost zaměření podle vlastních preferencí a zájmu umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků (především) a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu programu.

„Veškerou teorii ze studia podnikové ekonomiky na ESF využijete v praxi, jen musíte vymyslet jak. Já jsem při studiu začala podnikat a už diplomovou práci propojila s vlastním byznysem. Nyní navíc pracuji jako bankéřka pro středně velké firmy. Pokud milujete obchod, lepší školu a obor nenajdete.“

Aneta Suchomelová Aneta Suchomelová
Firemní bankéř - junior, ČSOB

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent navazujícího magisterského programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu Podniková ekonomika a management, resp. v jiném příbuzném programu.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-podnikoveho-hospodarstvi

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.