Podniková ekonomika a management

Ekonomika a management podniků je základem prosperity společnosti.

Popis oboru

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojování metod vědecké práce, prohlubování teoretických poznatků a přístupů, rozvíjení schopnosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení schopnosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět teoriím, přístupům a metodám v oboru podniková ekonomika a management na úrovní světového poznání;
  • tvůrčím způsobem využívat těchto teorií, přístupů a metod k řešení složitých úloh z oblasti podnikové ekonomiky a managementu;
  • přispět k rozvoji vědy o podnikové ekonomice a managementu;
  • sdělovat na mezinárodní úrovni vlastní poznatky členům vědecké komunity a manažerům z praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního oboru Podniková ekonomika a management se uplatní na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Dále jako specialisté ve velkých nadnárodních společnostech a v poradenských organizacích.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

1) Odborná zkouška se koná formou testu v délce 30 minut. Test ověřuje znalosti z oblasti ekonomiky organizací, nauky o podniku a managementu.

2) Rozprava se vztahuje k odborné písemné práci v rozsahu 8 – 12 stran zpracované uchazečem, ve které uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi dané práce jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení.

3) Zkouška z angličtiny.

Podrobné informace o přijímacím řízení a náležitostech přihlášky naleznete na : https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria hodnocení

Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.