Hospodářská politika

Studium je zaměřeno na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky. Absolvent je schopen samostatně analyzovat a hodnotit ekonomické jevy, a to především ve vazbě na hospodářskou politiku, dokáže kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj, vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň dokáže taková opatření samostatně navrhovat. Bude ovládat výzkumné postupy ke komplexní analýze národohospodářských a hospodářsko-politických situací. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této oblasti.

Aktuálně vypsaná témata

Cenové války autobusových dopravců

Dálková autobusová doprava v EU prochází procesem dlouhodobé liberalizace. Ta je provázena vstupem nových dopravců na dříve chráněné trhy. Tyto vstupy vedou často k cenovým válkám mezi stávajícím a novým dopravcem. Cílem práce je vyhodnocení dopadů těchto válek na celkovou tržní efektivitu.

Školitelem pro toto téma je profesor Zdeněk Tomeš. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Liberalizace letecké dopravy v EU 2000–2019

Letecká doprava v EU prošla v posledních dvaceti letech výrazným procesem liberalizace. Jejím průvodním znakem bylo odstraňování bariér vstupu do odvětví a rostoucí význam nízkonákladových dopravců. Cílem práce je vyhodnotit dopady liberalizace na výkony leteckých dopravců.

Školitelem pro toto téma je profesor Zdeněk Tomeš. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Komparace světových železničních reforem

Železniční sektor ve vyspělých zemích prochází dlouhodobou strukturální změnou. Ta je často provázena poklesem výkonnosti a efektivity. Řada zemí proto přistoupila k nejrůznějším železničním reformám (vertikální separace, horizontální separace, zavedení konkurence, privatizace). Cílem práce je vyhodnocení těchto reforem ve vztahu k deklarovaným cílům reforem.

Školitelem pro toto téma je profesor Zdeněk Tomeš. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Border effect in the passenger air traffic

The aim of the thesis is the analysis of the border effect in European air transport. The border effect measures how trade or transport flows are diminished when they cross a national border. This topic has attracted a great deal of attention within trade, but it is still little studied within transport. Existing studies have estimated that the border effect diminished air passenger transport flows by a factor of five to six. However, their authors estimated it on the older data sets. There is a hypothesis that the border effect in Europe has become significantly lower. The reason for this expectation is the growing integration of the European economy and the development of low-cost carriers in Europe between 2000 and 2019. It is also possible that there are significant differences in border effects among different European countries.

The supervisor for this topic is professor Zděnek Tomeš. More information about the supervisor, his publications and research projects are available here.

The advisor to this topic is associate professor Vilém Pařil. More information about the advisor, his publications and research projects are available here.

Klíčové parametry energetické strategie země

Těžištěm práce je analýza jednotlivých koncepčních a strategických dokumentů (s akcentem na důsledky pro hospodářsko-politické rozhodování) energetické politiky ČR, a to s důrazem na slabá a silná místa v rámci SWOT analýzy. Součástí práce bude i kvalitativní výzkum s klíčovými aktéry energetického sektoru ČR. Na základě získaných poznatků budou formulovány podněty, náměty a doporučení pro koncepční dokumenty hospodářsko-politické povahy v rámci energetické politiky ČR.

Školitelem pro toto téma je profesor Antonín Slaný. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Ekonomiky a jejich (ne)stabilita

Faktory stability ekonomik. Zhodnocení „systému včasného varování“. Hlavním cílem disertační práce bude identifikovat exogenní a endogenní faktory (ne)stability české ekonomiky a navrhnout možná doporučení pro hospodářskou politiku, která by bránila vzniku různých typů nerovnováh.

Školitelem pro toto téma je profesor Antonín Slaný. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Proces konvergence zemí východní Evropy po roce 1989

Zavedení centrálně plánovaných ekonomik ve výsledku znamenalo dlouhodobé zaostávání vůči ekonomikám tržním. Po pádu socialistických režimů došlo k ekonomické transformaci, která znamenala návrat k tržním ekonomikám. Tato změna po překonání transformační recese znamenala i nastartování procesu ekonomické konvergence k vyspělým zemím. Tento proces ovšem probíhá v jednotlivých zemích různě. Cílem disertační práce je zjistit jednak důvody ekonomické konvergence a také důvody rozdílných průběhů konvergence v jednotlivých zemích.

Školitelem pro toto téma je docent Libor Žídek. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

The Determinants and the Consequences of the Exchange Rate Volatility in the PostCommunist Countries

The goal of the thesis is to find out the reasons and evaluate the consequences of the exchange rate volatility in the post-communist countries. The range of exchange rate volatility highly varied among these countries. The natural reason is that the countries applied different exchange rate regimes. However, the thesis aims to evaluate the topic in a complex way and to find out other determinants as well. Its additional task is to consider the impact of this volatility – foremost on the integration of these countries into the world markets.

The supervisor for this topic is associate professor Libor Žídek. More information about the supervisor, his publications and research projects are available here.

Vývoj veřejného zadlužení ve vyspělých zemích a jeho následky

Většina vyspělých ekonomik včetně těch nejsilnějších má vysokou míru veřejného dluhu. Toto zadlužení sebou nese významné náklady i rizika. Je účelné zkoumat dopady veřejného zadlužení na ekonomický růst a nerovnost. Výchozí literatura: (Reinhart, Rogoff 2009), (Reinhart, Sbrancia 2015), (Trebesch 2016), (Moody 2018)

Školitelem pro toto téma je profesor Stanislav Šaroch. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech zde.

Stabilita bankovního sektoru v zemích EU – rozvahový přístup

Velká část vysvětlení vzniku a průběhu poslední finanční krize je skryta v pohledu přes rozvahy bank (balance sheet approach). Kořeny vysvětlení sahají k pracem Irvinga Fishera, ale jsou dále rozvíjeny u řady dalších autorů (Minsky, Siebert, Koo, Eggertson, Krugman, Beneš, Goodhard a další). Tento přístup se zdá být nosným jak didakticky, tak analyticky. Cílem práce by mělo být jednak objasnit vysvětlovací sílu přístupu, jeho možnosti a analýzu potenciálních rizik spouštěčů příští finanční a bankovní krize.

Školitelem pro toto téma je profesor Stanislav Šaroch. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech zde.

Koncept sociálně-tržního hospodářství jako normativní teorie hospodářské politiky

Cílem práce by mělo být systematicky zpracovat původ, genezi a současná pojetí a alternativní výklady konceptu.

Školitelem pro toto téma je profesor Stanislav Šaroch. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech zde.

Návrhy (multiraterálních) pravidel pro snižování veřejných dluhů a státní bankroty

Většina vyspělých ekonomik včetně těch nejsilnějších má vysokou míru veřejného dluhu. Toto zadlužení sebou nese významné náklady i rizika. Je účelné zvyšující se rizika státních defaultů i na možné regulační a institucionální rámce oddlužení včetně tzv. „finanční represe“ a jejích hospodářskopolitických konsekvencí.

Školitelem pro toto téma je profesor Stanislav Šaroch. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech zde.

Nová pojetí mixu fiskální a monetární politiky

Školitelem pro toto téma je profesor Stanislav Šaroch. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech zde.

Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky

Problematika finančních cyklů, jejich synchronizace s hospodářským cyklem a možnosti stabilizace pomocí vybraných hospodářských politik jsou námětem diskusí i vědeckých prací zejména v souvislosti s výskytem finančních krizí. Cílem práce by mělo být potvrdit výskyt finančního cyklu ve vybraných ekonomikách, identifikovat jeho determinanty, ověřit synchronizaci s hospodářským cyklem a navrhnout doporučení pro tvůrce hospodářských politik ve smyslu stabilizace finančního cyklu a prevenci výskytu finančních krizí.

Školitelkou pro toto téma je docentka Zuzana Kučerová. Více informací o školitelce, jejích publikacích a projektech naleznete zde.

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.