Finance

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech orientovaných na výzkum finančních systémů. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících vědeckým zázemím.

Aktuálně vypsaná témata

Integrácia akciových trhov rozvíjajúcich sa krajín

Cieľ práce: Kvantifikácia miery integrácie rozvíjajúcich sa trhov s vyspelými trhmi.

Anotácia: Práca je zameraná na skúmanie vzájomných vzťahov medzi rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi z rôznych regiónov a vybranými vyspelými akciovými trhmi. Dôraz sa kladie najmä na krajiny východnej a strednej Európy. Po metodologickej stránke bude využívaný najmä aparát finančnej ekonometrie. Kvôli stabilite finančného systému je sledovanie vzájomných vzťahov akciových trhov dôležité najmä pre vlády a centrálne banky. Integrácia akciových trhov má dopad aj na reálnu ekonomiku tým, že zabezpečuje nižšie (ale stabilné) očakávané výnosy, na to nadväzuje znižovanie nákladov na kapitál, čo má v konečnom dôsledku za následok prílev zahraničných investícií. Z praktického hľadiska je oblasť integrácie akciových trhov zaujímavá aj z pohľadu teórie portfólia a efektívnej medzinárodnej diverzifikácie.

Školitelem pro toto téma je docent Eduard Baumöhl. Více informací o školiteli, jeho publikacích a výzkumných projektech naleznete zde.

Hodnotenie vplyvu systémovo významných finančných inštitúcií (SIFI) na európsky bankový trh

Východisková situácia a hodnotenie vývoja bankového sektora EÚ. Analýza, príčiny a vznik bankovej únie. Formovanie princípov fungovania bankovej únie. Význam a postavenie SIFI. Hodnotenie prínosov a rizík bankovej únie a SIFI pre jednotlivé krajiny európskej únie členené podľa rôznych kritérií. Kritériá na vymedzenie SIFI – existujúce, alternatívne. Podmienky konkurencieschopnosti a stability európskeho bankového sektora. Možnosti eliminácie prvkov morálneho hazardu a nevhodného výberu vo finančnom sektore. Kvaliatívna a kvantitatívna analýza predmetu skúmania. Závery a odporúčania pre subjekty finančného systému.

Školitelkou pro toto téma je profesorka Eva Horvátová. Více informací o školitelce, jejích publikacích a výzkumných projektech naleznete zde.

Modelovanie vzájomných vzťahov výnosov na finančných trhoch

Cieľom práce je tvorba modelov výnosov finančných aktív, obchodovaných na rôznych finančných trhov.

Vplyvom integrácie finančných trhov, ale aj dramatických udalostí v svetovej ekonomike dochádza k vzniku prepojenia výnosností finančných aktív, a to jednak v rámci národných trhov, ale aj medzi nimi. Tieto vzťahy je možné pozorovať tak v stredných hodnotách výnosností, ale aj ich volatilitách, prípadne v extrémnych hodnotách. Existencia vzájomných väzieb presahuje hranice čiastkových finančných trhov, z tohto dôvodu je možné skúmať aj vzťahy medzi rôznymi triedami finančných aktív. Pri napĺňaní cieľa dizertačnej práce sa predpokladá návrh investičných stratégií využívajúcich identifikované vzťahy pre zlepšenie ziskového, prípadne rizikového profilu investora.

Školitelem pro toto téma je docent Tomáš Výrost. Více informací o školiteli, jeho publikacích a projektech naleznete zde.

Vybrané aspekty změny regulatorního rámce solventnosti komerčních pojišťoven

Disertační práce se zaměří na aktuální téma související s regulací komerčních pojišťoven (v EU/ve vybraných zemích), a to na identifikaci úlohy jednotlivých rizik v rámci stanovení solventnosti komerční pojišťovny a její povinnosti ve vztahu držby dostatečného množství solventnostního kapitálu nutného k pokrytí ztrát způsobených riziky. Práce bude příspěvkem k odborné diskusi týkající se rozdílných přístupů k nutnosti regulace komerčních pojišťoven (EU/svět), která není stále ukončena a není nalezena shoda nad optimálním způsobem identifikace a kvantifikace rizik. Cílem disertační práce může být vyvození doporučení pro komerční pojišťovací instituce včetně navržení vlastního systému identifikace a kvantifikace rizik. První fáze vypracování disertační práce by měla být zaměřena na sběr dat a rozbor odborných studií a reportů, ze kterých budou vyvozeny závěry týkající se nedostatečnosti relevantních modelů kvantifikace rizik aplikovaných v komerčním pojišťovnictví.

Školitelkou pro toto téma je docentka Eva Vávrová. Více informací o školitelce, jejích publikacích a výzkumných projektech naleznete zde.

Hodnocení dopadu implementace regulatorní směrnice Solvency II na pojistný trh – vybrané aspekty

Disertační práce se zaměří na aktuální téma související s regulací komerčních pojišťoven (v EU/ve vybraných zemích), a to na hodnocení dopadu implementace nového regulatorního režimu Solvency II na fungování komerčních pojišťoven a na jejich investiční činnost. Práce bude příspěvkem k odborné diskusi týkající se rozdílných přístupů k nutnosti regulace komerčních pojišťoven (EU/svět), která není stále ukončena. Cílem disertační práce může být vyvození doporučení pro komerční pojišťovací instituce včetně navržení změn investičního portfolia. První fáze vypracování disertační práce by měla být zaměřena na sběr dat a rozbor odborných studií a reportů, ze kterých budou vyvozeny závěry týkající se přístupů k hodnocení dopadů implementace regulatorní směrnice Solvency II na pojistný trh.

Školitelkou pro toto téma je docentka Eva Vávrová. Více informací o školitelce, jejích publikacích a výzkumných projektech naleznete zde.

Životné poistenie v období celospoločenských zmien a civilizačných výziev

Úlohy a význam životného poistenia sa menia v nadväznosti na vývoj spoločnosti. V súčasnosti sme svedkami významných zmien, a to v povahe a prejavoch existujúcich rizík, so súčasným pribúdaním nových rizík, čo spoločne vytvára nové výzvy aj pre životné poistenie. Dizertačná práca sa zameriava na identifikáciu možností riešenia finančných dosahov civilizačných a demografických zmien v spoločnosti prostredníctvom životného poistenia. Téma je aktuálna aj vzhľadom na iniciatívu Európskej komisie, ktorá vyzýva na hľadanie nových modelov a systémov smerom k samozabezpečeniu sa jednotlivcov pre obdobie ich postproduktívneho obdobia.

Školitelkou pro toto téma je profesorka Erika Pastoráková. Více informací o školitelce, jejích publikacích a výzkumných tématech naleznete zde.

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.