SZZ na Katedře regionální ekonomie a správy

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské prezenční i kombinované studium program  Regionální rozvoj a cestovní ruch (řádný i opravný termín) se uskuteční v termínu 15. června a 3. září 2020 a pro magisterské prezenční i kombinované studium program Regionální rozvoj - specializace Projektový management (řádný i opravný termín) se uskuteční ve dnech 24. - 25. června a 9. září 2020.

Průběh zkoušky

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

V případě, že jste již SZZ započali, tj. již jste dříve absolvovali část SZZ, informace o průběhu a tematické okruhy/otázky naleznete zde.

Průběh magisterské a bakalářské SZZ: SZZ začíná obhajobou DP (BP), která má tyto části – úvodní vstup studenta (prezentace práce v PowerPointu maximálně 15 minut, doporučujeme vyzkoušet nanečisto, překročení času není možné), čtení posudků, reakce studenta (obhajoba) a diskuse, celá obhajoba trvá cca 30 minut. Poté následuje odborná rozprava (cca 15 minut). Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky může v jednotlivých případech rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení výše uvedených časových limitů, bude-li to vzhledem k průběhu zkoušky nezbytné nebo účelné. Výsledek SZZ je sdělen všem hromadně až na konci dne!

Seznam předmětů k SZZ dle programu a typu studia
Bakalářský studijní program (prezenční/kombinované):
Navazující magisterský studijní program (prezenční/kombinované):

* bude zohledněna šablona průchodu studiem  ** od akademického roku 2020/21

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro následující kolo SZZ: 15. červen a 3. září 2020

program Regionální rozvoj a cestovní ruch

Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro následující kolo SZZ: 24.- 25. červen a 9. září 2020

program Regionální rozvoj - specializace Projektový management

Harmonogram SZZ

Harmonogram bakalářské i magisterské SZZ na září 2020 je již zveřejněn! V případě, že v něm Vaše jméno chybí a byl(-a) jste na termín přihlášen(-a), informujte nás o tom bezodkladně e-mailem. Stejně v případě, že v seznamu figurujete a termínu se zúčastnit nehodláte. V souladu se SZŘ MU je zveřejněno též složení státnicových komisí.

Důležité! Sledujte harmonogram průběžně do poslední chvíle, aktualizujeme jej při každé známé změně!!