Management měst a regionů

Podat přihlášku

Co se naučíte

Cílem studia navrženého programu je přinést posluchačům mix poznatků a dovedností, který zlepší jejich pozici na trhu práce, resp. u stávajícího zaměstnavatele. Program se orientuje na přípravu odborníků, resp. zvýšení kvalifikace pro manažérské a koncepční činnosti v soukromém i veřejném sektoru. Výuka je zaměřena na strategické řízení měst a regionů, založené na:

  • rozhodování podložené reálnými důkazy a daty (evidence based approach, data driven decision making),
  • komunikačních dovednostech nositelů rozhodování,
  • schopnostech spolupracovat s ostatními subjekty ve městě či regionu,
  • integrovaném chápání souvislostí a vazeb problematiky územního rozvoje,
  • koordinaci aktérů územního rozvoje.

Program akcentuje mezioborovou charakteristiku rozhodování v oblasti řízení měst, regionů a destinací cestovního ruchu. Proto klade silný důraz na multidisciplinární a integrované pojetí výuky. Vedle managementu a marketingu území je výuka účelně doplňována o další dimenze rozvoje měst a regionů (zejména environmentální, sociokulturní a urbanistickou). Studijní program učí studenty identifikovat, analyzovat, pochopit a řešit problémy územního rozvoje s důrazem na konkrétní přístupy a nástroje v řízení měst a regionů (včetně zohlednění specifik různých prostorových úrovní) s využitím zahraničních zkušeností. Takto koncipovaný program je oproti akademicky zaměřeným programům více orientovaný na řešení praktických problémů a tomu je přizpůsobena struktura a povaha předmětů.

Praxe

Studijní plán navrženého programu odpovídá požadavkům definovaným v Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Studenti programu tak budou mít povinnost absolvovat odbornou praxi v délce 12 týdnů. Praxe studentů bude zajištěna formou speciálního předmětu Praxe, jež bude povinnou součástí studijního plánu. Obsah a místo praxe navrhuje student a schvaluje garant předmětu. Obsah praxe musí korespondovat s obsahovou náplní studia. Předpokladem je, že budou garantem předmětu domluveny i nové pozice, které budou studentům nabízeny. Východiskem je skutečnost, že uchazeči již jsou na pracovním trhu a mohou praxe vykonávat u současných zaměstnavatelů (při splnění podmínky obsahové podobnosti se studovaným programem).

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Management měst a regionů mohou najít uplatnění v mnoha pozicích středního managementu, mimo jiné jako projektoví manažeři soukromých společností zabývajících se projektovým řízením, odborní specialisté v developerských společnostech, realitní makléři, specialisté zabývající se tvorbou strategických dokumentů územního rozvoje a regionálním poradenstvím, odborníci působící v institucích veřejné správy nebo v neziskovém sektoru, pracovníci marketingových agentur (např. sběr dat o poptávce cestovního ruchu), destinačních společností, atd.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: