Cizí jazyky

Povinnost absolvovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu v prezenčníkombinované formě předměty v cizím jazyce stanoví SMĚRNICE č. 6/2017 a vzorové studijní plány jednotlivých oborů dané Studijním katalogem. Výuku cizích jazyků na naší fakultě zajišťuje ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJA), které je součástí CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU.

Jazykové vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU má dlouhou tradici, zkušeností ověřenou kvalitu a praxí potvrzenou nezbytnost. Přesto, nebo právě proto, je zkouška z jazyka pro mnohé naše studenty jednou z nejobtížnějších. Smyslem výuky jazyků však není udělat Vám studium komplikovanější, ale připravit Vás pro uplatnění v praxi na úrovni, která je adekvátní absolventům jedné z nejvýznamnějších univerzit v zemi. Úspěšné složení zkoušky ze zvoleného jazyka je však v každém případě podmínkou absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky. Kreditní systém umožňuje, abyste zkoušku z jazyka složili kdykoli během Vašeho studia, v okamžiku, kdy se k jejímu úspěšnému složení budete cítit připraveni (s určitými omezeními v prezenčním bakalářském studiu).

Povinné kredity

Jako studenti bakalářského studia musíte úspěšně absolvovat v prezenční formě soubor povinných předmětů „Jazyk I/1, Jazyk I/2, Jazyk I/3 a Jazyk I/4“, v kombinované formě pouze jediný předmět „Jazyk I“ a získat tak celkem 16 povinných kreditů. V kombinované formě studia není přímá výuka jazyka součástí studijních programů.

Pokud jste studenty magisterského navazujícího studia jak v prezenční, tak v kombinované formě, musíte úspěšně absolvovat povinný předmět „Jazyk II“ a získat za něj 5 povinných kreditů. Výběr jazyka musíte provést tak, že předmět „Jazyk II“ nesmí být totožný s předmětem „Jazyk I“, přičemž jeden ze zvolených jazyků musí být jazyk anglický. V prezenční formě studia musí studenti absolvovat úspěšně povinné předměty Jazyk II/1 v podzimním semestru (ukončený zápočtem) a Jazyk II/2 v jarním semestru (ukončený zkouškou). Celkem jsou tyto předměty za 5 kreditů. V kombinované formě není přímá výuka jazyka součástí studijních programů, studenti jsou pouze povinni složit zkoušku.

Pokud nejste absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu Ekonomicko-správní fakulty MU, budete muset prokázat, že jste během předchozího studia úspěšně vykonali zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu „Jazyk I“, jinak Vám bude uložena v rámci magisterského navazujícího studia povinná rozdílová zkouška v rozsahu předmětu „Jazyk I“ bez kreditové dotace.

 

Povinný předmět „Jazyk I“

prezenční formě studia si jako svůj první cizí jazyk můžete zvolit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu; předpokládá se, že tento jazyk ovládáte alespoň na úrovni maturitní zkoušky. Studium povinného souboru předmětů „Jazyk I“ je čtyřsemestrální, první až třetí semestr jsou předměty „Jazyk I/1–I/3“ zakončeny zápočtem, ve čtvrtém semestru je předmět „Jazyk I/4“ zakončen zkouškou. Z prerekvizit předmětů vyplývá, že podmínkou k připuštění ke zkoušce z „Jazyka I“ je splnění předcházejících zápočtů, a to i v případě, že se přihlásíte k vykonání zkoušky dříve, než je předepsána ve studijním plánu.

Absolvováním předmětu „Jazyk I“ v prezenční formě získáte odborné znalosti na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

kombinované formě studia si jako svůj první cizí jazyk můžete zvolit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu. Pravidelná jazyková výuka neprobíhá, ale OJA organizuje zvláštní distanční jazykový program (viz níže); výstupní znalosti předmětu „Jazyk I“ v kombinované formě odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinný předmět „Jazyk II“

Jako druhý jazyk si v prezenčním studiu můžete zvolit jazyk, ze kterého máte znalosti blížící se střední pokročilosti. Jako druhý jazyk lze volit angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu, v případě dostatečného zájmu jsou otevírány i španělština a ruština. Předmět je zaměřen výhradně na odborný jazyk. Výuka povinného předmětu Jazyk II/1 probíhá v podzimní semestru a je ukončena zápočtem s ohodnocením 2 kredity. Úspěšné složení zápočtu je prerekvizitou pro zapsání povinného předmětu Jazyk II/2, který se vyučuje v jarním semestru a je ukončen zkouškou na úrovni B2 s ohodnocením 3 kredity.

kombinované formě studia si jako svůj druhý cizí jazyk můžete zvolit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Pravidelná jazyková výuka neprobíhá, student může v rámci možností využít nabídky pro prezenční formu studia „Jazyka II“. Výstupní znalosti z předmětu „Jazyk II“ odpovídají úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pokud nemáte před zápisem povinného předmětu „Jazyk II“ znalosti blížící se střední pokročilosti, musíte si je doplnit na vlastní náklady. Využít lze nepřebernou nabídku soukromých i státních jazykových škol, zvláště však doporučujeme využít nabídku komerčních jazykových kurzů zajišťovaných přímo OJA na naší fakultě. Abyste mohli lépe vyhodnotit své vstupní znalosti pro „Jazyk II“ a tím optimálně naplánovat své studium s využitím všech jazykových kurzů, je Vám k dispozici vstupní jazykový test v IS MU. Tento doporučený test existuje zatím jen v anglické a německé verzi. Pro přístup k on-line Vstupnímu jazykovému testu do Jazyka II je nutno si zaregistrovat předmět MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II. Další pokyny k vyplnění a vyhodnocení testu jsou obsaženy v interaktivní osnově předmětu. Výsledek testu nebude mít v žádném případě vliv na hodnocení pozdější zkoušky. Studenti kombinované formy magisterského navazujícího studia budou mít tento test k dispozici pod kódem MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II.

Komerční přípravné kurzy pro „Jazyk II“
Tyto přípravné jazykové kurzy probíhají v obou semestrech: „Jazyk II, přípravný kurz A“ v podzimním semestru a „Jazyk II, přípravný kurz B“ v jarním semestru. Oba kurzy jsou jednosemestrální, jsou ukončeny závěrečným testem bez kreditového ohodnocení. Tyto kurzy jsou zaměřeny na prohloubení znalostí obecného jazyka a především na úvod do odborné terminologie a gramatických struktur odborného jazyka.
Uznání zkoušky z Jazyka I a Jazyka II

Pokud jste již během svého předchozího studia jazyků získali některý z uznávaných certifikátů, můžete požádat o uznání zkoušky (nebo její části) z „Jazyka I „ nebo „Jazyka II“. Bližší informace k podmínkám pro uznání jazykové zkoušky včetně přehledu uznávaných certifikátů naleznete na stránkách ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJA):

Na těchto stránkách jsou také uvedeny podrobné požadavky k jednotlivým jazykovým zkouškám včetně vzorových zkušebních testů.

Program distanční formy jazykového vzdělávání pro studenty kombinovaného bakalářského studia

Abychom Vám usnadnili přípravu na zkoušku z jazyka a předešli nedorozuměním a zklamáním, připravili pro Vás lektoři OJA inovovanou verzi částečně komerčního Programu distanční formy jazykového vzdělávání pro angličtinu a němčinu jako „Jazyk I“. Program není založen na prezenční výuce, ale na řízeném samostudiu odborného ekonomického jazyka za pomoci moderních informačních technologií. Budou Vám k dispozici studijní opory (sylaby, cvičné testy, konzultace a komerční prezenční fáze programu), které Vám pomohou pravidelně sledovat vývoj Vašich jazykových znalostí a usnadní Vám také orientaci v nárocích kladených na závěrečnou zkoušku. Vstup do tohoto programu předpokládá dobrou znalost obecného jazyka na úrovni střední pokročilosti. Pokud jste této úrovně zatím nedosáhli, doporučujeme, abyste využili nabídek jazykových škol (např. Jazykové školy při Filozofické fakultě MU) a také e-learningových programů v IS MU.

Průběh programu:

1. Vstupní informace při zahájení studia, vstupní jazykový test
V úvodní prezentaci na začátku studia obdržíte obsáhlé informace o požadavcích a možnostech jazykové přípravy na ESF, o studijní literatuře a kontaktech na tutory. Představíme Vám modelový zkušební test i formy ústní jazykové zkoušky, případně podmínky, za kterých je možno zažádat o uznání jazykové zkoušky nebo její části. Součástí vstupní informace bude také instruktáž k vyplnění povinného Vstupního jazykového testu z obecného jazyka v IS MU, který bude diagnostikovat Vaše vstupní jazykové znalosti. Test naleznete pod kódem BKJ_VTJ. Přístup k testu bude časově omezen. Tento test bude otevřen v malých obměnách na začátku každého semestru tak, abyste případně mohli sledovat vývoj svých jazykových znalostí.
2. Přípravný semestr
Výsledek Vstupního jazykového testu doporučí/ nedoporučí registraci předmětu: CKJ_JAZA – angličtina nebo CKJ_JAZN – němčina. Jde o předmět bez ukončení a tedy i bez kreditového ohodnocení. Jeho registrace Vám zajistí v IS MU bezplatný přístup k sylabům, cvičným, doplňujícím a kontrolním materiálům k I. části odborné literatury určené k přípravě ke zkoušce. V rámci tohoto předmětu bude prostřednictvím OBCHODNÍHO CENTRA V IS MU podle zájmu studentů nabízena bloková prezenční výuka v rozsahu tří šestihodinových soustředění za semestr.
3. Předregistrační test do předmětu „Jazyk I“
Dříve než si zaregistrujete předmět „Jazyk I“, můžete si vyplnit tzv. předregistrační test. Tento test z výhradně odborného jazyka bude snadnější variantou písemné zkoušky. Jeho výsledek Vám usnadní rozhodování, zda je úroveň Vašich jazykových znalostí dobrým předpokladem pro zvládnutí jazykové zkoušky. Výsledek testu můžete konzultovat s tutorem OJA.
4. Registrace předmětu
Registrace Vám umožní v IS MU bezplatný přístup k sylabům, cvičným, doplňujícím a kontrolním materiálům k I. a II. části odborné literatury určené k přípravě ke zkoušce. V rámci tohoto předmětu bude prostřednictvím OBCHODNÍHO CENTRA V IS MU podle zájmu studentů nabízena bloková prezenční výuka jako opakování před zkouškou.
Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Oddělení jazyků na ESF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.