Cizí jazyky

Povinnost absolvovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu v prezenčníkombinované formě předměty v cizím jazyce stanoví SMĚRNICE č. 6/2017 a vzorové studijní plány jednotlivých oborů dané Studijním katalogem. Výuku cizích jazyků na naší fakultě zajišťuje ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJA), které je součástí CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU.

Jazykové vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU má dlouholetou tradici, zkušeností ověřenou kvalitu a praxí potvrzenou nezbytnost. Cílem výuky jazyků je vybavit studenty jazykovými dovednostmi a znalostmi, které jim usnadní uplatnění a fungování jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Úspěšné ukončení programově povinných jazykových kurzů je také jednou z podmínek k úspěšnému ukončení studia. Kreditní systém umožňuje zapsat si jazyk kdykoli během studia, nicméně je třeba sladit délku studia a počet povinných kurzů, které je třeba v rámci studia absolvovat.

Povinné kredity

Jako studenti bakalářského studia musíte úspěšně absolvovat v prezenční formě soubor povinných předmětů „Jazyk I/1, Jazyk I/2, Jazyk I/3 a Jazyk I/4“ a získáte celkem 16 povinných kreditů.kombinované formě pouze jediný předmět „Jazyk I“ a získáte tak celkem 12 povinných kreditů.  Studenti bakalářského profesního studia si zapisují předměty povinného Jazyka I, kterými jsou Jazyk I/1 a Jazyk I/2, a získají za ně celkem 12 povinných kreditů.

Pokud jste studenty magisterského navazujícího studia jak v prezenční, tak v kombinované formě, musíte úspěšně absolvovat povinný předmět „Jazyk II“ a získat za něj 5 povinných kreditů. Výběr jazyka musíte provést tak, že předmět „Jazyk II“ nesmí být totožný s předmětem „Jazyk I“, přičemž jeden ze zvolených jazyků musí být jazyk anglický. V prezenční formě studia musí studenti absolvovat úspěšně povinné předměty Jazyk II/1 (ukončený zápočtem) a Jazyk II/2 (ukončený zkouškou). Celkem jsou tyto předměty za 5 kreditů. V kombinované formě se přímá výuka nerealizuje a skládáte pouze zkoušku, za kterou získáte také 5 kreditů.

Pokud nejste absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu Ekonomicko-správní fakulty MU, budete muset prokázat, že jste během předchozího studia úspěšně vykonali zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu „Jazyk I“, jinak Vám bude uložena v rámci magisterského navazujícího studia povinná rozdílová zkouška v rozsahu předmětu „Jazyk I“ bez kreditové dotace.

 

Povinný předmět „Jazyk I“ pro studenty prezenčního bakalářského studia

prezenční formě studia si jako svůj první cizí jazyk můžete zvolit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu; předpokládá se, že tento jazyk ovládáte alespoň na úrovni maturitní zkoušky. Studium povinného souboru předmětů „Jazyk I“ je čtyřsemestrální, první až třetí semestr jsou předměty „Jazyk I/1a I/3“ zakončeny zápočtem, ve druhém semestru je předmět Jazyk I/2 zakončen zkouškou na úrovni B2, ve čtvrtém semestru je předmět Jazyk I/4 zakončen zkouškou na úrovni C1. Absolvováním předmětů Jazyka I v prezenční formě studenti dosáhnete v odborném cizím jazyce úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Absolvováním předmětu „Jazyk I“ v prezenční formě získáte odborné znalosti na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Povinný předmět „Jazyk II“ pro studenty prezenčního magisterského studia

Jako druhý jazyk si v prezenčním studiu můžete volit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu přičemž druhý cizí jazyk musí být odlišný od prvního cizího jazyka absolvovaného v rámci bakalářského studia a jeden z jazyků musí být angličtina. Předmět je zaměřen výhradně na odborný jazyk a je dvousemestrální. Výuka povinného předmětu Jazyk II/1 probíhá jak v podzimním, tak jarním semestru a je ukončena zápočtem. Úspěšné složení zápočtu je prerekvizitou pro zapsání povinného předmětu Jazyk II/2, který se vyučuje taktéž v jarním i podzimním semestru a je ukončen zkouškou na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pokud nejste absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu Ekonomicko-správní fakulty MU, budete muset prokázat, že jste během předchozího studia úspěšně vykonali zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu „Jazyk I“, jinak Vám bude uložena v rámci magisterského navazujícího studia povinná rozdílová zkouška v rozsahu předmětu „Jazyk I“ bez kreditové dotace.

Pokud nemáte před zápisem povinného předmětu „Jazyk II“ znalosti blížící se střední pokročilosti, musíte si je doplnit na vlastní náklady. Využít lze nepřebernou nabídku soukromých i státních jazykových škol, zvláště však doporučujeme využít nabídku komerčních jazykových kurzů zajišťovaných přímo Oddělením jazyků na naší fakultě (viz info níže) nebo celouniverzitní nabídky. Abyste mohli lépe vyhodnotit své vstupní znalosti pro „Jazyk II“ a tím optimálně naplánovat své studium s využitím všech jazykových kurzů, je Vám k dispozici vstupní jazykový test v IS MU. Tento doporučený test existuje zatím jen v anglické a německé verzi. Pro přístup k on-line Vstupnímu jazykovému testu do Jazyka II je nutno si zaregistrovat předmět MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II. Další pokyny k vyplnění a vyhodnocení testu jsou obsaženy v interaktivní osnově předmětu. Výsledek testu nebude mít v žádném případě vliv na hodnocení pozdější zkoušky. 

 

Komerční přípravné kurzy pro „Jazyk II“
Tyto přípravné jazykové kurzy probíhají v obou semestrech: „Jazyk II, přípravný kurz A“ v podzimním semestru a „Jazyk II, přípravný kurz B“ v jarním semestru. Oba kurzy jsou jednosemestrální, jsou ukončeny závěrečným testem bez kreditového ohodnocení. Tyto kurzy jsou zaměřeny na prohloubení znalostí obecného jazyka a především na úvod do odborné terminologie a gramatických struktur odborného jazyka.

Povinný předmět "Jazyk I" pro studenty kombinovaného bakalářského studia

Cizím jazykem vyučovaným v bakalářském profesním studiu v kombinované formě je angličtina. Jazyková výuka je rozplánována do tří semestrů, přičemž cílem prvního semestru (BKJ_VTJA) je určit jazykovou úroveň studentů pomocí diagnostického testu Dialang. Výuka samotná se odehrává ve druhém (BKJ_JZA1) a třetím semestru (BKJ_JZA2) formou tří čtyřhodinových tutoriálů. Jedná se o kurz typu blended learning, kde studenti pracují jak v průběhu tutoriálů, tak i mimo ně formou průběžné práce, která má 50 % váhu na celkové hodnocení v každém výukovém semestru. Tematické zaměření kurzu je natolik široké, aby pokrylo jazykové potřeby studentů z různých profesních oblastí. Dovednosti, které studenti v kurzu získají, jsou relevantní pro různé oblasti potřebné pro fungování ve státní i soukromé obchodní sféře.

Studenti mají k dispozici studijní materiál na každý tutoriál a online podporu formou cvičení v Informačním systému. Kurz není primárně zaměřen na výuku gramatiky, nicméně studenti budou mít k dispozici gramatické prezentace vytvořené na OJA a odkazy na uživatelsky přívětivé internetové stránky, kde si mohou gramatiku bez problémů procvičit.

Výstupní znalosti předmětu „Jazyk I“ v kombinované formě odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinný předmět "Jazyk II" pro studenty kombinovaného magisterského studia

V kombinované formě studia si studenti navazujícího magisterského studia také povinně volí svůj druhý cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk lze volit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, přičemž druhý cizí jazyk musí být odlišný od prvního cizího jazyka absolvovaného v rámci bakalářského studia a jeden z jazyků musí být angličtina. V kombinované formě studia se jazyková výuka nerealizuje, ale studenti mohou využít výuku v kurzech Jazyka II/1 a Jazyk II/2 v prezenční formě studia. Výstupní úroveň u Jazyka II v odborném cizím jazyce je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pokud student není absolventem bakalářského studijního programu na Ekonomicko-správní fakultě MU, má povinnost prokázat, že během předchozího bakalářského studia úspěšně vykonal zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem povinně volitelného předmětu Jazyk I. V opačném případě musí složit v rámci navazujícího magisterského studia povinnou rozdílovou zkoušku bez kreditového hodnocení.

Studenti si také mohou vyhodnotit své vstupní jazykové znalosti, aby si mohli optimálně naplánovat své studium, a to prostřednictvím vstupního jazykového testu v IS MU. Tento doporučený test existuje zatím jen v anglické a německé verzi. Pro přístup k on-line Vstupnímu jazykovému testu do Jazyka II je nutno si zaregistrovat předmět MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II. Další pokyny k vyplnění a vyhodnocení testu jsou obsaženy v interaktivní osnově předmětu. Výsledek testu nemá žádný vliv na hodnocení pozdější zkoušky.

Uznání zkoušky z Jazyka I a Jazyka II

Pokud jste již během svého předchozího studia jazyků získali některý z uznávaných certifikátů, můžete požádat o uznání zkoušky (nebo její části) z „Jazyka I „ nebo „Jazyka II“. Bližší informace k podmínkám pro uznání jazykové zkoušky včetně přehledu uznávaných certifikátů naleznete na stránkách ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJA):

Na těchto stránkách jsou také uvedeny podrobné požadavky k jednotlivým jazykovým zkouškám včetně vzorových zkušebních testů.

Program distanční formy jazykového vzdělávání pro studenty kombinovaného bakalářského studia

Abychom Vám usnadnili přípravu na zkoušku z jazyka a předešli nedorozuměním a zklamáním, připravili pro Vás lektoři OJA inovovanou verzi částečně komerčního Programu distanční formy jazykového vzdělávání pro angličtinu a němčinu jako „Jazyk I“. Program není založen na prezenční výuce, ale na řízeném samostudiu odborného ekonomického jazyka za pomoci moderních informačních technologií. Budou Vám k dispozici studijní opory (sylaby, cvičné testy, konzultace a komerční prezenční fáze programu), které Vám pomohou pravidelně sledovat vývoj Vašich jazykových znalostí a usnadní Vám také orientaci v nárocích kladených na závěrečnou zkoušku. Vstup do tohoto programu předpokládá dobrou znalost obecného jazyka na úrovni střední pokročilosti. Pokud jste této úrovně zatím nedosáhli, doporučujeme, abyste využili nabídek jazykových škol (např. Jazykové školy při Filozofické fakultě MU) a také e-learningových programů v IS MU.

Průběh programu:

1. Vstupní informace při zahájení studia, vstupní jazykový test
V úvodní prezentaci na začátku studia obdržíte obsáhlé informace o požadavcích a možnostech jazykové přípravy na ESF, o studijní literatuře a kontaktech na tutory. Představíme Vám modelový zkušební test i formy ústní jazykové zkoušky, případně podmínky, za kterých je možno zažádat o uznání jazykové zkoušky nebo její části. Součástí vstupní informace bude také instruktáž k vyplnění povinného Vstupního jazykového testu z obecného jazyka v IS MU, který bude diagnostikovat Vaše vstupní jazykové znalosti. Test naleznete pod kódem BKJ_VTJ. Přístup k testu bude časově omezen. Tento test bude otevřen v malých obměnách na začátku každého semestru tak, abyste případně mohli sledovat vývoj svých jazykových znalostí.
2. Přípravný semestr
Výsledek Vstupního jazykového testu doporučí/ nedoporučí registraci předmětu: CKJ_JAZA – angličtina nebo CKJ_JAZN – němčina. Jde o předmět bez ukončení a tedy i bez kreditového ohodnocení. Jeho registrace Vám zajistí v IS MU bezplatný přístup k sylabům, cvičným, doplňujícím a kontrolním materiálům k I. části odborné literatury určené k přípravě ke zkoušce. V rámci tohoto předmětu bude prostřednictvím OBCHODNÍHO CENTRA V IS MU podle zájmu studentů nabízena bloková prezenční výuka v rozsahu tří šestihodinových soustředění za semestr.
3. Předregistrační test do předmětu „Jazyk I“
Dříve než si zaregistrujete předmět „Jazyk I“, můžete si vyplnit tzv. předregistrační test. Tento test z výhradně odborného jazyka bude snadnější variantou písemné zkoušky. Jeho výsledek Vám usnadní rozhodování, zda je úroveň Vašich jazykových znalostí dobrým předpokladem pro zvládnutí jazykové zkoušky. Výsledek testu můžete konzultovat s tutorem OJA.
4. Registrace předmětu
Registrace Vám umožní v IS MU bezplatný přístup k sylabům, cvičným, doplňujícím a kontrolním materiálům k I. a II. části odborné literatury určené k přípravě ke zkoušce. V rámci tohoto předmětu bude prostřednictvím OBCHODNÍHO CENTRA V IS MU podle zájmu studentů nabízena bloková prezenční výuka jako opakování před zkouškou.
Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Oddělení jazyků na ESF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.