Prominutí
přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

Chystáte se složit SCIO testy, uspěli jste v SOČce, absolvovali jste olympiádu nebo jste se účastnili soutěže pořádanou MUNI nebo naší fakultou?
Do bakalářských studijních programů můžete požádat o odpuštění přijímacích zkoušek. Podmínky a detaily se vždy dozvíš v záložkách níže.

Přijímací zkouška bude prominuta do studijního programu se studijním plánem s preferencí/prioritou č. 1 tj. „Preferuji nejvíce“. U sdružených studií dle výsledku partnerské fakulty.

Do bakalářských programů v prezenční formě
Do bakalářských studijních programů v prezenční formě

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2024 originálem certifikátu a potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky" ve své přihlášce doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2023 do 12. 3. 2024 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů. Tj. uchazeč musí získat v každém oddílu minimální percentil (80, 80), percentily se neprůměrují!

Program Obor minimální percentil
z OSP/VŠP
Ekonomie   80,00
Hospodářská politika   80,00
Veřejná ekonomika a správa   80,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch   80,00
Podniková ekonomika a management   80,00
Podniková informatika   80,00
Finance a právo   80,00
Finance   80,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

Další možnosti prominutí TSP

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2024 spolu s potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky" ve své přihlášce doloží jednu z následujících skutečností:

a/ Kopii diplomu o umístění na 1.–3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Masarykovou univerzitou.

b/ Kopii diplomu o umístění na 1.–5. místě v soutěži Seminář ekonomických mozků nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Ekonomicko-správní fakultou.

c/ Splnění podmínek zvláštního programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou a dokládající vítězství uchazeče v krajském kole nebo účast v celostátním kole v některé z těchto kategorií:01 - Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory. Nebo ve Stredoškolské odborné činnosťi (SOČ) vyhlášené MŠVVaŠ SR v kategorii 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie.

e/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří v krajském kole získali alespoň polovinu bodů nebo se umístili na 1.–10. místě.

f/ Pozvánku nebo přihlášku k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky Matematika rozšiřující (dříve Matematika+). Uchazeč bude přijat ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky rozšiřující prospěje. V případě absolvování Matematiky+ nebo Matematiky rozšiřující v předchozích letech, dodá uchazeč již Výpis výsledků didaktického testu zkoušky nebo maturitní vysvědčení. Uchazeči, kteří budou konat v tomto roce nepovinnou maturitní zkoušku z Matematiky rozšiřující, tak následně originál dokumentu o úspěšném vykonání vloží do e-přihlášky dle pokynů zaslaných v Návrhu na přijetí. V případě, že tak neučiní, bude jim zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Při podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky na základě přihlášení se ke zkoušce z Matematiky rozšiřující, u které následně uchazeč neuspěje, nebude mu v případě vykonání TSP započítán výsledek z TSP a uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí. V případě sdružených studií, je nutné se řídit podmínkami obou fakult MU.

g/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o umístění na 1. – 20. místě celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou ČR.

h/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT.

i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o postoupení do celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) nebo Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na Slovensku.

j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy o účasti v soutěži Matematický klokan – kategorie Student v celostátním kole s bodovým hodnocením 115 a výše.

k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce finále (1. místo) Business Point pořádanou Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

l/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce (1. - 3. místo) celostátního kola soutěže Soutěž & Podnikej.

m/ Absolvování mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Microeconomics, AP Macroeconomics, AP Calculus AB, AP Calculus BC, AP Statistics na úrovni 4 nebo 5. Uchazeč doloží ověřenou kopii dokladu o výsledku zkoušky. Lze doložit i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude vidět identifikace uchazeče a dosažený počet bodů.

Přijímací zkouška bude prominuta do studijního programu se studijním plánem s preferencí/prioritou č. 1 tj. „Preferuji nejvíce“. U sdružených studií dle výsledku partnerské fakulty.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

V případě podání si přihlášek na více programů a vykonání zkoušky z TSP, se bude percentil z TSP počítat k přihláškám, u kterých nemá uchazeč prominutou přijímací zkoušku.

Do bakalářských programů - profesní studium

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářských  studijních programů profesně zaměřených jsou uvedeny zde

Prominutí přijímací zkoušky pro účastníky CŽV

Podmínky, kdy děkan může upustit od konání přijímací zkoušky do profesního bakalářského studia v kombinované formě u uchazeče, který prošel celoživotním vzdělávání realizovaném Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity naleznete zde. 

Účastník celoživotního vzdělávání musí do 29. 2. 2024 o prominutí přijímací zkoušky požádat ve své e-přihlášce potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky".

Kdy se dozvím, zdali mi byla přijímací zkouška prominuta?

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky jsou průběžně zpracovávány a výsledky vkládány do e-přihlášky. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.