Přípravy na získání
HR Award
zahájeny

Cíle a harmonogram

Ekonomicko-správní fakulta zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

O toto ocenění usilujeme současně s ostatními fakultami a pracovišti MU.

Přínos implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Harmonogram

Zahájení
Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 11–12/2019
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 01–10/2020
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi 11–12/2020
Předpokládané udělení ocenění HR Award 01–02/2021​
Implementace 2021–2023
Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení
Členové týmu

HR AWARD EXPERT TEAM

Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. - Proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace
Ing. Jan Slezák - Tajemník
JUDr. Pavla Zapletalová - Vedoucí personálního oddělení
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. - Vedoucí oddělení pro vědu výzkum, kvalitu a kvalifikace

HR AWARD STEERING COMMITTEE

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - Děkan
Ing. Petr Valouch, Ph.D. - Proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. - Proděkan pro prezenční studium
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. - Proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace
Ing. Petr Smutný, Ph.D. - Proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. - Proděkanka pro vnější vztahy a marketing
Ing. Jan Slezák - Tajemník
RNDr. Luboš Bauer, CSc. - Zástupce odborové organizace

HR AWARD WORKING GROUP

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Katarína Čellárová - Katedra ekonomie
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. - Katedra ekonomie
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Mgr. Martin Stachoň - Katedra financí
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Filip Hampl - Katedra práva
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
Mag. Dr. Eva Born - Katedra podnikového hospodářství
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
Ing. Peter Kelemen - Katedra podnikového hospodářství
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Andrea Holešinská, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Aneta Krajíčková - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Markéta Chaloupková - Katedra regionální ekonomie a správy
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Diya Elizabeth Abraham - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Michal Struk, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Dr. Magdalena Adamus - Katedra veřejné ekonomie
Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award

Výstupy
Endorsement Letter

Dopis děkana prof. Ing. Antonína Slaného, CSc., kterým se ESF MU přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.