Úvodní stránka kolokvia

Příspěvky

Termín pro zasílání článků:  únor 2023 - 31. 3. 2023, prodlouženo do 10. 4. 2023

Své články zasílejte na e-mailovou adresu kolokvium@econ.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte "Článek Kolokvium 2023". Do 5 dnů obdržíte potvrzení o doručení článku.
Formát článku musí být v souladu se šablonou uvedenou níže.

Organizátor kolokvia si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvek, který:
- svým obsahem neodpovídá tematickému zaměření kolokvia,
- nesplňuje atributy vědeckého článku,
- nevyužívá vědecky uznávanou literaturu (typicky literaturu zařazenou do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus),
- nedodržuje pravidla autorského psaní a autorské etiky,
- nerespektuje obsahové a formální náležitosti uvedené v šabloně.

Pokud je jeden autor spoluautorem více příspěvků, nesmí součet jeho podílů přesáhnout 1,0.

Obsahové a formální náležitosti příspěvku

Příspěvek musí obsahovat:
- název v češtině (slovenštině),
- název v angličtině,
-identifikaci autora včetně kontaktních údajů v češtině (slovenštině),
- identifikaci autora včetně kontaktních údajů v angličtině,
- anotaci a klíčová slova v češtině (slovenštině),
- anotaci a klíčová slova v angličtině,
- klasifikaci JEL (písmeno + dvoumístný číselný kód).

Příspěvky psané v angličtině, které prošly jazykovou korekturou, jsou vítány. Anglicky psaný příspěvek doplňte o český (slovenský) název, anotaci a klíčová slova.

Šablona pro psaní příspěvku

Struktura anotace
Anotace příspěvku v češtině (slovenštině) i angličtině musí obsahovat:
- cíl článku a metody,
- hlavní výsledky a závěry.
Rozsah anotace: 100 až 200 slov.

Struktura příspěvku
- úvod,
- cíl a metody,
- výsledky,
- závěr,
- literatura.

Recenze příspěvků

Recenzní řízení probíhá ve dvou kolech. Vzor posudku pro první kolo je k dispozici zde.
Do druhého kola recenzního řízení postupují pouze články, které úspěšně prošly prvním kolem recenzního řízení.
Výsledek recenzního řízení obdržíte emailem.

Prezentace příspěvků

Na prezentaci jednoho příspěvku je vyhrazeno 15 minut (+ 5 minut pro diskusi). Pro prezentaci bude k dispozici notebook a dataprojektor.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.