Úvodní stránka kolokvia

Příspěvky

Termín pro zasílání článků: prodlouženo do 30. 4. 2020

Své články zasílejte na e-mailovou adresu kolokvium@econ.muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte "Článek Kolokvium 2020". Do 5 dnů obdržíte potvrzení o doručení článku.
Formát článku musí být v souladu se šablonou uvedenou níže.

Organizátor kolokvia si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvek, který:
- svým obsahem neodpovídá tematickému zaměření kolokvia,
- nesplňuje atributy vědeckého článku,
- nevyužívá vědecky uznávanou literaturu (typicky literaturu zařazenou do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus),
- nedodržuje pravidla autorského psaní a autorské etiky,
- nerespektuje obsahové a formální náležitosti uvedené v šabloně.

Pokud je jeden autor spoluautorem více příspěvků, nesmí součet jeho podílů přesáhnout 1,0.

Obsahové a formální náležitosti příspěvku

Příspěvek musí obsahovat:
- název v češtině (slovenštině),
- název v angličtině,
-identifikaci autora včetně kontaktních údajů v češtině (slovenštině),
- identifikaci autora včetně kontaktních údajů v angličtině,
- anotaci a klíčová slova v češtině (slovenštině),
- anotaci a klíčová slova v angličtině,
- klasifikaci JEL (písmeno + dvoumístný číselný kód).

Příspěvky psané v angličtině, které prošly jazykovou korekturou, jsou vítány. Anglicky psaný příspěvek doplňte o český (slovenský) název, anotaci a klíčová slova.

Šablona pro psaní příspěvku

Struktura anotace
Anotace příspěvku v češtině (slovenštině) i angličtině musí obsahovat:
- cíl článku a metody,
- hlavní výsledky a závěry.
Rozsah anotace: 100 až 200 slov.

Struktura příspěvku
- úvod,
- cíl a metody,
- výsledky,
- závěr,
- literatura.

Recenze příspěvků

Recenzní řízení probíhá ve dvou kolech. Vzor posudku pro první kolo je k dispozici zde.
Do druhého kola recenzního řízení postupují pouze články, které úspěšně prošly prvním kolem recenzního řízení.
Výsledek recenzního řízení obdržíte emailem.