Informace o projektu
Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (NOVÁ MOBILITA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (kod CEP: EF16_026/0008430)
Období řešení
7/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
http://www.itregep.cz
Klíčová slova
mobilita, socioekonomické efekty, dopravní chování populace, modelování poptávky, standardizace, konkurence v osobní dopravě, optimalizace veřejných soutěží, prostorové plánování, cestovní ruch
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Magistrát města Brna
České dráhy, a.s.
OLTIS Group a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s
Siemens Mobility, s.r.o.

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Výsledky

Projekt je strukturován celkem do osmi klíčových aktivit, které byly vybrány a sestaveny v souladu s oprávněnými aktivitami této výzvy a současně tvoří vhodnou kombinaci aktivit pro vznik intersektorální a mezioborové spolupráce a zahájení koncepční a komplexní výzkumné činnosti v dané problematice. Projekt naplňuje všechny povinné a povinně volitelné aktivity výzvy a také některé volitelné, které bylo možné za daných podmínek realizovat.
Nejdůležitější aktivity projektu jsou spojeny s vytvořením úzké spolupracující platformy subjektů, které se budou zaměřovat na společný výzkum v oblasti železniční dopravy. Institucionálně bude tato platforma zaštítěna Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP). ITREGEP se realizací projektu stane samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity a jeho hlavním posláním je a bude výzkum v oblasti dopravy při propojení aplikační a vědecko-výzkumné sféry. V tomto duchu budou všichni relevantní partneři v rámci projektu vytvářet nebo aktualizovat své interní dokumenty upravující spolupráci s výzkumnou nebo aplikační sférou.
Kromě mezioborovosti a mezisektorovosti bude mít plánovaná spolupráce také mezinárodní charakter. Do projektu bude zapojen zahraniční partner a součástí výzkumných týmů se stanou významní zahraniční experti. Touto synergií vznikne silný tým, který bude mít velký potenciál uspět v soutěžích o prestižní mezinárodní granty. Z povinných aktivit budou tedy projektem realizovány aktivity vedoucí k prohlubování mezinárodní spolupráce a společná přípravy projektových žádostí souvisejících s předmětem výzkumu.
V rámci volitelných aktivit výzvy budou realizovány jednak aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a také aktivity, v jejichž rámci bude probíhat zapojování zástupců aplikační sféry do výuky a odborného vedení studentských prací a v opačném směru bude probíhat odborné vzdělávání výzkumných pracovníků u partnerů z aplikační sféry.

Publikace

Počet publikací: 101


Předchozí 1 5 6 7 8 9 10 11 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.