Analytika byznysových dat

Make data impressive!

Podat přihlášku

Co se naučíte

Navrhovaný tříletý studijní program Analytika byznysových dat má za úkol připravit odborníky v oblasti analytiky podnikových dat a na datech založeném přístupu v rozhodovacích procesech.

Studium programu je zaměřeno na řešení výzev, jimž obchodní společnosti a organizace ve věku velkých dat čelí a jež nelze řešit bez odborníků, kteří se orientují jak v oblasti podnikání a managementu, tak v oblasti statistického modelování a informačních technologiích. Tento studijní program se tedy svojí orientací na business a management liší od studijních programů v oblasti datových věd nabízených IT fakultami.

Vzdělávací cíle kladou důraz na porozumění kontextu problematiky z perspektivy obchodních společností a organizací, a dále na osvojení si konceptů datové analytiky jak na úrovní data managementu, tak na úrovni statistického modelování, predikce a jejich využití v podniku, či organizaci. Studium je prakticky zaměřené a je vhodné pro uchazeče se zájmem o propojení oblastí business managementu a datových věd.

Praxe

Součástí studia je povinná praxe v rozsahu minimálně 12 týdnů, jež může být rozdělena v průběhu studia do několika bloků, tak aby v součtu student získal 16 kreditů. Studenti mohou praxi vykonat v podnicích a organizacích dle vlastní volby, pokud jsou schváleny garantem kurzu Praxe, nebo využít nabídku předem domluvených praxí. Praxe bude v návaznosti na kontext zadání dodržovat buď metodiku CRISP-DM nebo jinou podobnou metodiku tak, aby byla zajištěná její praktická relevance s ohledem na reálné byznysové problémy a jejich řešení.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto programu mohou budoucím zaměstnavatelům nabídnout kombinaci interdisciplinárních znalostí a dovedností propojujících datovou analytiku s oblastí podnikání. Tato kombinace umožňuje široké uplatnění všude tam, kde je potřeba kreativně zacházet s daty a technologiemi tak, aby představovali konkurenční výhodu v podnikání. Uplatní se tedy v široké škále odvětví na pozici analytiků, konzultantů, či manažerů.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Lenka Hráčková

Konzultant programu

e‑mail: