Finance, účetnictví a daně

Kdo rozumí financím, je za vodou. Kdo nerozumí daním, je mrtev.

Podat přihlášku

Co se naučíte

Zajímáte se o problematku účetnictví a daní? Stresuje vás sestavování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní a sociální pojištění a komunikace s těmito institucemi? Zajímá vás investování, bankovnictví a pojišťovnictví? Chcete rozumět nejdůležitějším bankovním a pojistným produktům? Chcete porozumět problematice daňové evidence a obchodního práva? Zajímá vás dění na finančních trzích? Váháte, zda investovat do Bitcoinu? Plánujete v budoucnu skládat povinné profesní zkoušky vyžadované Českou národní bankou, Komorou daňových poradců, Komorou auditorů ČR či Institutem certifikovaných účetních? Studijní program Finance, účetnictví a daně nabízí nahlédnutí do všech výše zmíněných oblastí.

Naučíte se mj.

  • Analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech, tyto výkazy sestavit a data z nich využít pro zpracování základních finančních analýz,
  • Porozumět a využít základní bankovní a pojistné produkty, analyzovat jejich ekonomickou výhodnost, vzájemně je komparovat a navrhovat doporučení pro jejich využití vzhledem k potřebám konkrétních subjektů,
  • Analyzovat a aplikovat platnou legislativu v oblasti stěžejních právních povinností subjektů týkajících se zejména povinností spojených s provozováním podnikatelské činnosti, odvodových, registračních a dalších administrativních povinností,
  • Pracovat s nejpoužívanějšími tabulkovými procesory a statistickými softwary, využít je k systematizaci a optimalizaci ekonomických dat, vyvozovat závěry a doporučení pro konkrétní subjekty z hlediska optimálního ekonomického chování,
  • Použít základní účetní software pro vedení účetnictví a daňové evidence podnikatelských subjektů.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z "praxe". Povinnou součástí studia je také praxe, v jejímž rámci si budete poznatky získané studiem ověřovat na konkrétních praktických situacích a dále ji bude možné vhodně využít při tvorbě závěrečné práce, jejíž úspěšnou obhajobou a diskusí nad ní své studium ukončíte.

Praxe

Praxe bude povinnou součástí studijního plánu. V souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb. bude časová dotace praxí 12 týdnů. Obsahová náplň praxe se bude týkat obsahové náplně studia, její náplň bude stanovena na začátku příslušného semestru a schválena garantem předmětu Praxe, a měla by vhodně podporovat zpracování závěrečné práce. Vzhledem k výše vymezené časové dotaci praxe jí bude odpovídat kreditová dotace ve výši 16 kreditů. Zařazení předmětu praxe bude doporučeno ve druhé polovině studijního plánu tak, aby vhodně doplňovala volbu a zpracování tématu závěrečné práce.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci

Uplatnění absolventů

Absolventi navrhovaného studijního programu budou připraveni na výkon povolání a provozování podnikatelské činnosti na finančních a kapitálových trzích, v oblasti finančního poradenství, klientských pozic v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Budou schopni také zastávat pracovní pozice v účetních a finančních odděleních komerčních subjektů, a to zejména na pracovních pozicích účetní, mzdový účetní, finanční analytik, asistent auditora či daňový specialista. Zároveň získají předpoklady pro schopnost samostatného podnikání v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví pro jiné subjekty. Po složení povinných profesních zkoušek mohou následně působit také jako daňoví poradci, certifikovaní účetní a auditoři.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Ing. Filip Hampl

Konzultant programu

e‑mail: