Průvodce studiem

Zápis

Zápis do studia a do prvního semestru

Viz informace zde.

Uchazeč se stává studentem až v okamžiku, kdy byl zapsán ke studiu. Nezapíše-li se tedy ve stanovené lhůtě, ani ve stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, právo na zápis mu zaniká.

Zápis do následujícího semestru

Student doktorského studia získává právo na zápis do následujícího semestru daného studia, jestliže řádně splňuje všechny následující podmínky (dle čl. 30 odst. 1 SZŘ):

 • plnění požadavků vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • úspěšné ukončení všech opakovaných předmětů zapsaných v bezprostředně předcházejícím semestru
 • splnění kreditové povinnosti
 • nepřekročení maximální doby studia.

Student se do následujícího semestru zapisuje prostřednictvím IS MU. Studentovi, kterému k poslednímu dni termínu pro zápis nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Opětovný zápis do studia

Opětovný zápis do studia je třeba udělat nejpozději poslední den přerušení studia. Žádost o opětovný zápis do studia provedete prostřednictvím e-mailu odeslaného z Vaší elektronické adresy v IS MU na email phd@econ.muni.cz

Osobě, která neprovede zápis v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, zaniká právo na zápis a je jí ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Zápis předmětů a opakování předmětů

V souladu se svým individuálním studijním plánem provede student v IS MU v období stanoveném pro zápis předmětů pro následující semestr výběr předmětů do každého svého studia.

Nesplní-li student v řádném termínu požadavky na úspěšné ukončení předmětu a udělení hodnocení, má právo na nejvýše dva opravné termíny v případě poprvé zapsaného předmětu a nejvýše jeden opravný termín v případě opakovaného předmětu.

Student je povinen si v nejbližším semestru zapsat předmět, který neukončil úspěšně. Pokud ani po vyčerpání opravných možností neukončí opakovaný předmět úspěšně, nevzniká mu právo zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 odst. 1 písm. a) a je mu ukončeno studium dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Povinnost opakování předmětů může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u volitelných předmětů, a to nejvýše v rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty studia.

Průběh studia

Vzorový (rámcový) studijní plán

Semestr

Předmět

Část studijní

1. semestr

Econometrics

Metodologie 1

Studium literatury

Vybrané povinně volitelné a volitelné předměty

2. semestr

1–3 povinné předměty

Studium literatury

Kompetence v akademické a odborné angličtině (Anglický jazyk)

Povinně volitelný blok  (student vybírá 1 předmět)

Část vědecko-výzkumná

3. semestr

Prezentace na odborném semináři

Příprava disertační práce

4. semestr

Příprava disertační práce

Státní doktorská zkouška

5. semestr

Příprava disertační práce

Zahraniční stáž

6. semestr

Příprava disertační práce

7. semestr

Příprava disertační práce

Malá obhajoba (interní obhajoba disertační práce)

8. semestr

Příprava disertační práce

Obhajoba disertační práce

 

Kontrolní body průběhu studia

Prezentace na odborném semináři

Bližší informace k prezentaci na odborném semináři naleznete ve Směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace, příloha č. 1, poznámka g.

Státní doktorská zkouška

Bližší informace o státní doktorské zkoušce naleznete dále na stránce.

Student prezenční formy studia je povinen podat přihlášku ke SDZ nejpozději ve 4. semestru studia, student kombinované formy studia je povinen podat přihlášku ke SDZ nejpozději v 8. semestru studia DSP.

Malá obhajoba disertační práce

Malou obhajobou se rozumí interní obhajoba první (úplné) verze disertační práce konaná za přítomnosti členů školicího pracoviště a přizvaných odborníků. Malou obhajobu absolvuje student prezenční formy studia nejpozději v 7. semestru svého studia, student kombinované formy studia nejpozději ve 15. semestru studia.

Bližší informace naleznete ve Směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace, článku 12.

Elektronicky se práce k malé obhajobě odevzdává zde (složka dle příslušného studijního programu).

Obhajoba disertační práce

Bližší informace naleznete dále na stránce.

V průběhu studia musí student DSP získat minimálně 240 kreditů, splnit všechny povinné předměty a kontrolní body studia. Dále musí splnit publikační povinnost ve struktuře stanovené v čl. 6, odst. 1.2 Směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace  jinak se nemůže přihlásit k obhajobě DP.

Seznam povinných a povinně volitelných předmětů včetně způsobu jejich ukončení a kreditové hodnoty naleznete ve Studijním katalogu příslušného programu.

Kontrola plnění povinností studentů DSP

Na začátku prvního ročníku studia zpracuje student ve spolupráci se svým školitelem Plán celého studia, v němž specifikuje harmonogram plnění základních studijních a vědecko-výzkumných povinností. Na začátku každého dalšího semestru studia pak předloží konkretizovaný plán semestrální náplně a na jeho konci zpětnou vazbu k semestrální náplni. Výstupy předmětů vedených a hodnocených školitelem (Studium literatury, Prezentace na odborném semináři, Odborná stáž, Příprava disertační práce, Zahraniční stáž) vkládá student do IS MU, aplikace „Odevzdávárny“, kde jsou přístupné školiteli a oborové radě.

Hodnocení studenta zpracovává na základě podkladů připravených studentem školitel a každoročně projednává oborová rada.

Studijní povinnosti

V rámci studijní části studia DSP absolvuje student ESF povinné předměty společného základu, 1–3 povinné předměty pro jednotlivé programy (viz Studijní katalog daného programu) a vybrané povinně volitelné a volitelné předměty dle zaměření své disertační práce a dohody se svým školitelem.

V průběhu prvních dvou semestrů se student v rámci povinného předmětu Studium literatury věnuje pod vedením svého školitele studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě prostudování příslušné teorie a získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci. Výsledky svého výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce průběžně prezentuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech, příp. odborných knihách.

V průběhu studia musí student DSP získat minimálně 240 kreditů.

Seznam povinných a povinně volitelných předmětů včetně způsobu jejich ukončení a kreditové hodnoty naleznete ve Studijním katalogu příslušného programu.

ZAHRANIČNÍ STÁŽ

V průběhu studia je student povinen absolvovat zahraniční stáž (mimo SR) v délce minimálně jednoho měsíce.

Studenti kombinované formy studia mohou tuto povinnost splnit zapojením do mezinárodního projektu s mezinárodním výstupem či jinou formou spolupráce. Konkrétní forma spolupráce musí být vždy schválena oborovou radou příslušného programu.

Státní doktorská zkouška

Přihláška ke SDZ

Státní doktorské zkoušky jsou organizovány vždy v jarním a podzimním termínu. Přihlášku k SDZ v jarním semestru musí doktorand podat nejpozději do 31. března, v podzimním semestru nejpozději do 15. října daného roku (viz harmonogram akademického roku). Konkrétní termín SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan fakulty.

V souladu se vzorovým studijním plánem podává student prezenční formy studia přihlášku ke SDZ ve stanoveném termínu nejpozději ve 4. semestru studia, student kombinované formy studia je povinen podat přihlášku ke SDZ ve stanoveném termínu nejpozději v 8. semestru studia DSP.

Přihláška k SDZ se podává děkanovi fakulty prostřednictvím příslušného rozpisu v IS MU (Přihláška ke státní doktorské zkoušce - program Název programu). Součástí přihlášky ke SDZ je souhrnný přehled publikační činnosti a vědecko-výzkumných aktivit studenta, zpracovaný dle přílohy č. 3 směrnice ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace.

Spolu s přihláškou k SDZ předkládá student teze disertační práce v rozsahu 25 – 30 stran textu, a to v elektronické podobě do IS MU zde a v tištěné podobě v 8 vyhotoveních na Oddělení pro vědu, výzkum s doktorské studium ESF MU. Detaily k požadavkům na podobu tezí najdete ve směrnici č. 7/2020.

Obsah SDZ

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

Obecné požadavky státní doktorské zkoušky jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce. Zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým te­zím.

Disertační práce

Požadavky na obsah a formu disertační práce

Disertační práce je závěrečnou prací studia DSP.

Disertační práce musí obsahovat původní výsledky výzkumu provedeného doktorandem (tj. nové poznatky, které představují přínos doktoranda pro rozvoj vědeckého poznání). Výsledky daného výzkumu musí být uveřejněny či musí být přijaty k uveřejnění (§ 47, odst. 4 zákona; SZŘ, čl. 30, odst. 2).

Minimální rozsah disertační práce činí 120 stran vlastního textu, doporučený maximální rozsah je 160 stran. Formální požadavky na rozsah, strukturu a úpravu disertační práce stanovuje Směrnice ESF MU č. 7/2020 Požadavky na rozsah, strukturu a úpravu tezí disertační práce, disertační práce a autoreferátu disertační práce.

Pro zpracování disertační práce můžete použít šablonu dostupnou zde.

Požadavky na publikaci výsledků disertační práce

Požadavky na publikaci výsledků disertační práce specifikuje Směrnice ESF MU č. 2/2020 , čl. 6, odst. 1.2, písm. c):

v případě, že student předkládá standardní disertační práci, je povinen připravit v průběhu studia nejméně 3 publikace tematicky odpovídající zaměření disertační práce a prezentující výsledky výzkumu realizovaného v rámci přípravy disertační práce, z toho:

 • nejméně 1 publikaci typu J v databázi WoS nebo Scopus publikovanou ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu
 • alespoň 2 publikace publikované ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu dle doporučení nebo se souhlasem školitele.

Obhajoba disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Přihlášku k obhajobě disertační práce podává uchazeč děkanovi fakulty prostřednictvím IS MU zde ve lhůtě pro podávání přihlášek stanovené harmonogramem akademického roku (do 31. března v jarním semestru, do 15. října v podzimním semestru).

Zároveň vkládá disertační práci do Archivu závěrečné práce v IS MU.

V tištěné podobě na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium odevzdává:

 • 3 exempláře svázaných výtisků disertační práce (odpovídající požadavkům na rozsah, strukturu a úpravu disertační práce uvedeným ve směrnici ESF MU č. 7/2020) 
 • abstrakt disertační práce
 • 10 exemplářů autoreferátu disertační práce připraveného v souladu s požadavky na rozsah, formu a úpravu autoreferátu disertační práce uvedenými ve směrnici ESF MU č. 7/2020
 • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění a souhrnný přehled publikační činnosti a vědecko-výzkumných aktivit zpracovaný dle přílohy č. 3 směrnice ESF MU č. 2/2020
 • odborný životopis.

Bez všech těchto součástí není přihláška k obhajobě kompletní.

 

Organizace a průběh obhajoby disertační práce

Na návrh oborové rady jmenuje děkan nejméně dva oponenty disertační práce. S posudky oponentů má student právo být seznámen nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou.

Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajoby disertační práce. Pro komise pro obhajoby disertačních prací platí ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU čl. 34.

Termín obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví děkan. Obhajoba DP proběhne nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky. Náležitosti podmínek realizace a průběhu obhajoby stanovuje SZŘ, čl. 33.

Šablona disertační práce

Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout zde.

Návod k šabloně je dostupný zde.

Doporučení ke zpracování disertační práce

Doporučení ke zpracování disertační práce si můžete stáhnout zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.