Ceny děkana

Soutěže o Cenu děkana jsou vyhlašovány každoročně s cílem ocenit nejlepší vědecké práce či studijní výsledky na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Soutěž o cenu děkana pro akademické pracovníky

Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce v oboru ekonomie a managementu zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních výstupů akademických pracovníků fakulty.

Soutěž se vyhlašuje ve 2 kategoriích:

  1. Soutěž o cenu děkana za nejlepší odbornou monografii pro akademické pracovníky
  2. Soutěž o cenu děkana za nejlepší vědecký článek pro akademické pracovníky

Cena je udělována za odbornou monografii, která svou kvalitou výrazně obohacuje současné poznání v dané tematické oblasti, a za článek s výrazným vědeckým přínosem uveřejněný v časopise s impakt faktorem nebo v recenzovaném časopise, který je v daném oboru považován za významný.

Sběr návrhů na cenu probíhá na začátku podzimního semestru v období stanoveném ve vyhlášení soutěže, a to prostřednictvím OAVD (kontaktní osoba Daniela Marcollová). O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová


Soutěž o cenu děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let

Cílem soutěže je motivovat studenty a mladé akademické pracovníky fakulty k dosahování vynikajících vědecko-výzkumných výsledků především v oblasti publikačních aktivit a posílit prestiž vědecké práce v oblasti ekonomických věd na fakultě.

Vyhlášení soutěže 2018
Návrhový list

Cenu lze udělit za vynikající knižní nebo časopiseckou publikaci v oblasti ekonomických věd, která přináší nové poznatky a představuje přínos pro příslušný obor, nebo za vynikající ekonomickou učebnici, která pro daný obor znamená pedagogický přínos, nebo za participaci v prestižní mezinárodní vědecko-výzkumné grantové soutěži, nebo za vyžádanou prezentaci ve prospěch vědy na prestižních fórech renomovaných institucí z veřejného i soukromého sektoru.

Sběr návrhů na cenu probíhá celoročně – nejpozději do 31. prosince, prostřednictvím OVVKK. O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu Vědecké rady ESF.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová


Soutěž o cenu děkana pro studenty doktorských studijních programů za vynikající disertační práci

Cena může být udělena za disertační práci obhájenou v řádném termínu a hodnocenou jako „A-výborná“, kterou navrhne komise pro obhajobu dané disertační práce bezprostředně po vykonání a vyhodnocení obhajoby.

Sběr návrhů na cenu probíhá celoročně – do 31. prosince prostřednictvím OVVKK. O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu Vědecké rady ESF.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová

Pravidla soutěží o Cenu děkana

Specifikace jednotlivých kategorií cen a podmínky pro podání návrhu jsou uvedeny zde.

Důležité termíny

Termín pro podání přihlášek na cenu pro akademické pracovníky 1. října 2018
Termín pro podání přihlášek na cenu pro studenty DSP a mladé vědce do 35 let 31. prosince 2018
Předání Ceny děkana za monografii a vědecký článek shromáždění akademické obce ESF MU začátkem roku 2018
Předání Ceny děkana za nejlepší disertační práci a pro mladé věd. pracovníky do 35 let shromáždění akademické obce ESF MU začátkem roku 2018

Aktuality a vyhlášení

  • Vyhlášení Ceny děkana 2019 za vynikající disertační práci
  • Vyhlášení Ceny děkana 2018 pro akademické pracovníky
  • Vyhlášení Ceny děkana 2018 pro mladé vědecké pracovníky do 35 let

Formuláře návrhů a přihlášek


Soutěž o cenu děkana pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích:

  1. Soutěž o cenu děkana za vynikající bakalářskou práci
  2. Soutěž o cenu děkana za vynikající diplomovou práci
  3. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v bakalářském studiu
  4. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v magisterském studiu

 Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zuzana Mikulášová

Související soutěže

Ceny rektora

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.