Ceny děkana

Soutěže o Cenu děkana jsou vyhlašovány každoročně s cílem ocenit nejlepší vědecké práce či studijní výsledky na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Soutěž o cenu děkana pro akademické pracovníky

Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce v oboru ekonomie a managementu zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních výstupů akademických pracovníků fakulty.

Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích:

  1. Soutěž o cenu děkana za nejlepší odbornou monografii pro akademické pracovníky
  2. Soutěž o cenu děkana za nejlepší vědecký článek pro akademické pracovníky

Cena je udělována za odbornou monografii, která svou kvalitou výrazně obohacuje současné poznání v dané tematické oblasti, a za článek s výrazným vědeckým přínosem uveřejněný v časopise s impakt faktorem nebo v recenzovaném časopise, který je v daném oboru považován za významný.

Sběr návrhů na cenu probíhá v období stanoveném ve vyhlášení soutěže, a to prostřednictvím OVVD (kontaktní osoba Daniela Marcollová). O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová

Držitelé ceny děkana za nejlepší odbornou monografii

2018

1. místo: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., za knihu From Central Planning to the Market: The Transformation of the Czech Economy 1989-2004, vydanou v CEU Press, Budapest

2017

1. místo: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. a Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., za knihu Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku, vydanou na Masarykova univerzita, Brno

2. místo: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za knihu Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability (spoluautorek Vaceková, Svidroňová Murray), vydanou v Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom v koedici s Masarykova univerzita, Brno

2016

V tomto roce nebyla oceněna žádná monografie.

2015

1. místo: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ing. Ondřej Částek, Ph.D., Ing. Jana Pokorná, a Mgr. Maria Králová, za knihu Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition (autorského kolektivu Pudil, Blažek, Částek, Somol, Pokorná, Králová), vydanou na Masarykova univerzita, Brno

2. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., za knihu Konkurence a výkonnost na evropských železnicích, vydanou na Masarykova univerzita, Brno

Držitelé ceny děkana za nejlepší odborný článek

2019

1. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. (autorského kolektivu Guzi, Kahanec a Mýtna Kureková), vydaný v časopise Kyklos

2. místo: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., a  doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za článek Internal Factors of Intermunicipal Cooperation: What matters most and why?, vydaný v časopise Local Government Studies

2018

1. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., za článek Do European reforms increase modal share of railways?, vydaný v časopise Transport Policy

2. místo: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., za článek Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. (autorského kolektivu Soukopová, Struk, Hřebíček), vydaný v časopise Journal of Environmental Management

2017

1. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., a Ing. Monika Jandová, Ph.D., za článek Open access passenger rail competition in the Czech Republic (autorského kolektivu Tomeš, Kvizda, Jandová, Rederer), vydaného v časopise Transport Policy

2. místo: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. a Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za článek External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting, vydaný v časopise Journal of Behavioral and Experimental Economics

3. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek Ethnic Diversity and Well-Being (autorského kolektivu Akay, Constant, Giulietti, Guzi), vydaný v časopise Journal of Population Economics

2016

1. místo: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., a doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., za článek Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita, vydaný v časopise Politická ekonomie

2. místo: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic (autorského kolektivu Jade, Molková, Kvizda), vydaný v časopise Journal of Rail Transport Planning & Management

2. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek A Web Survey Analysis of the Subjective Well-being (spoluautorů Guziho a de Pedraza Garcíi), vydaný v časopise International Journal of Manpower

3. místo: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., za článek Mathematics and economics: the case of Menger, vydaný v časopise Journal of Economic Methodology

2015

1. místo: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland´s Eyjafjallajökull erupted in 2010 (spoluautorů Kvizda, Seidenglanz), vydaný v časopise Journal of Transport Geography

2. místo: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, Ph.D., Ing. Petr Valouch, Ing. Eva Hýblová, Ph.D., a Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., za článek Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic, vydaný v časopise Engineering Economics

3. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., a doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Competition in the railway passenger market in the Czech Republic (autorského kolektivu Tomeš, Kvizda, Nigrin, Seidenglanz), vydaný v časopise Research in Transportation Economics

Soutěž o cenu děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let

Cílem soutěže je motivovat studenty a mladé akademické pracovníky fakulty k dosahování vynikajících vědecko-výzkumných výsledků především v oblasti publikačních aktivit a posílit prestiž vědecké práce v oblasti ekonomických věd na fakultě.

Cenu lze udělit za vynikající knižní nebo časopiseckou publikaci v oblasti ekonomických věd, která přináší nové poznatky a představuje přínos pro příslušný obor, nebo za vynikající ekonomickou učebnici, která pro daný obor znamená pedagogický přínos, nebo za participaci v prestižní mezinárodní vědecko-výzkumné grantové soutěži, nebo za vyžádanou prezentaci ve prospěch vědy na prestižních fórech renomovaných institucí z veřejného i soukromého sektoru.

Sběr návrhů na cenu probíhá celoročně – nejpozději do 31. prosince, prostřednictvím OVVD. O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová

Držitelé ceny děkana pro mladé vědce do 35 let

2019

1. místo: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., za článek Central bank announcements and realized volatility of stock markets in G7 countries (autorského kolektivu Lyócsa, Molnár, Plíhal), vydaný v časopise Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

2018

1. místo: Ing. Michal Ďuriník a Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., za článek The Short Maximization Inventory (autorského kolektivu Ďuriník, Procházka, Cígler), vydaný v časopise Judgment and Decision Making

2. místo: Ing. Michal Struk, Ph.D., za článek Biowaste-to-energy potential in the Czech Republic (autorského kolektivu Struk, Hřebíček, Horsák), vydaný v časopise Waste Management

2017

1. místo: Ing. Hana Lipovská, za ekonomickou učebnici Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět, vydanou v GRADA Publishing, Praha

1. místo: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za článek Home bias in sport betting: Evidence from Czech betting market, vydaný v časopise Judgment and Decision Making

2. místo: Ing. Michal Struk, za článek Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste, vydaný v časopise Resources, Conservation and Recycling

2016

Ing. Michal Struk, za článek Population age structure and the cost of municipal waste collection. A case study from the Czech Republic (autorského kolektivu Soukopová, Struk, Hřebíček), vydaný v časopise Journal of Environmental Management

2015

Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za článek Sustainability of Rural Nonprofit Organizations: Czech Republic and Beyond, vydaný v časopise Sustainability

Soutěž o cenu děkana pro studenty doktorských studijních programů za vynikající disertační práci

Cena může být udělena za disertační práci obhájenou v řádném termínu a hodnocenou jako „A-výborná“, kterou navrhne komise pro obhajobu dané disertační práce bezprostředně po vykonání a vyhodnocení obhajoby.

Sběr návrhů na cenu probíhá celoročně – do 31. prosince prostřednictvím OVVD. O udělení ceny rozhoduje děkan fakulty, jeho poradním orgánem je komise z řad akademických pracovníků fakulty a externích odborníků. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu Vědecké rady ESF.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Marcollová

Držitelé ceny děkana za vynikající disertační práci

2019

1. místo: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., za disertační práci Scheduled Macroeconomic News Announcements and Forex Volatility

2. místo: Ing. Michal Jirásek, Ph.D., za disertační práci Firm Strategic Decision-making in Investment from the View of the Behavioral Theory of the Firm

2018

1. místo: Oleg Deev, Ph.D., za disertační práci Banking Integration and Financial Stability in Europe

2. místo: Ing. Anida Krajina, Ph.D., za disertační práci Interpretation of online consumer behaviour from the consumer neuroscience perspective - cross generation study

3. místo: Ing. Markéta Novotná, Ph.D., za disertační práci Destination Governance

2017

1. místo: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D., za disertační práci Dopady Velké recese na strukturu a chování ekonomik Visegrádské skupiny

2. místo: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., za disertační práci Vývoj institucionálního prostředí transformujících se ekonomik Východního bloku

3. místo: Mgr. Ing. Martin Schmidt, Ph.D., za disertační práci Efektivnost institutu veřejných zakázek a její determinanty

2016

Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za disertační práci The Nature of Money: Different Methodological Approaches

2015

1. místo: Ing. Martin Machay, Ph.D., za disertační práci Vliv politického cyklu na financování vesmírných programů USA

2. místo: Ing. Michal Plaček, Ph.D., za disertační práci Možnosti využití benchmarkingu při řízení kvality a zvyšování výkonnosti ve vysokém školství

3. místo: Ing. Vilém Pařil, Ph.D., za disertační práci Ekonomické hodnocení environmentálních dopadů vybraných dopravních projektů

Důležité termíny

Termín pro podání přihlášek na cenu pro akademické pracovníky a mladé vědecké pracovníky do 35 let 31. prosince 2020
Sběr nominací na cenu pro studenty DSP za vynikající disertační práci celoročně do 31. prosince 2020
Předání Ceny děkana pro akademické pracovníky a mladé vědce do 35 let shromáždění akademické obce ESF začátkem roku 2021
Předání Ceny děkana pro studenty doktorských studijních programů shromáždění akademické obce ESF začátkem roku 2021

Aktuality a vyhlášení

  • Vyhlášení Ceny děkana 2021 za vynikající disertační práci
  • Vyhlášení Cen děkana 2020 pro akademické pracovníky a mladé vědecké pracovníky do 35 let

Formuláře návrhů a přihlášek

Soutěž o cenu děkana pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích:

  1. Soutěž o cenu děkana za vynikající bakalářskou práci
  2. Soutěž o cenu děkana za vynikající diplomovou práci
  3. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v bakalářském studiu
  4. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v magisterském studiu

 Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.