Děkan ESF MU

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

děkan

Profesor Antonín Slaný stál u zrodu fakulty v roce 1991. Postupně prošel řadou funkcí – vedl Katedru ekonomie, zastával post proděkana pro studium a v roce 1999 se stal děkanem fakulty. V letech 2004 – 2011 působil ve vedení univerzity, zastával funkci prorektora Masarykovy univerzity. V současné době opět vede fakultu v rámci svého druhého funkčního období (děkanem je od roku 2012).

K jeho odborným zájmům patří zejména otázky hospodářské politiky. Profesorem v tomto oboru se stal v roce 2005. Profesor Slaný je autorem řady publikací, mj. i oblíbené učebnice Makroekonomická analýza a hospodářská politika. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se zabývá především otázkami konkurenceschopnosti ekonomiky, politickými aspekty v období ekonomické krize a problematikou financování vysokých škol.

Ceny děkana