Akademický senát ESF MU vyjádřil podporu novému vedení Ekonomicko-správní fakulty

Nově jmenovaný děkan ESF MU Jiří Špalek představil návrh nového vedení fakulty v pondělí 9. listopadu 2020 Akademickému senátu ESF MU, který vyjádřil souhlas s jeho složením.

9. 11. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Jiří Špalek, děkan Ekonomicko-správní fakulty MU

Docent Jiří Špalek působí na Ekonomicko-správní fakultě MU od roku 1998. Po dobu devíti let vedl katedru veřejné ekonomie a od roku 2016 je ředitelem výzkumného institutu Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity (MUEEL). Působil jako visiting professor na Macquarie University v Sydney a Université Rennes 1. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a členem několika vědeckých a oborových rad.

Odborně se zabývá oblastí experimentální a behaviorální ekonomie se zaměřením na aplikace ve veřejné ekonomii. V roce 2016 byly i jeho zásluhou na fakultě otevřeny dvě laboratoře experimentální ekonomie, které slouží nejen výzkumu, ale i výuce.

Své vize ve funkci děkana stručně představuje takto.

Představení proděkanů

Ve vedení fakulty bude působit šest proděkanů, kteří podle Statutu ESF MU zastupují děkana ve svěřených oblastech.

Podívejte se na klíčové oblasti, kterými se budou noví proděkani Ekonomicko-správní fakulty ve své funkci zabývat.

Bez popisku

Marie Hladká, proděkanka pro prezenční studium

Za klíčovou oblast své agendy považuje koordinaci a metodické vedení všech studijních záležitostí, od vhodně nastaveného přijímacího řízení až po zdárné ukončení studia. Za neméně důležitý vnímá také rozvoj prezenčních studijních programů, a to vzhledem k moderním požadavkům vysokoškolského vzdělávání a v souladu s očekáváním potenciálních uchazečů o studium.

Bez popisku

Monika Jandová, proděkanka pro internacionalizaci

Za stěžejní úkol své agendy pokládá zvyšování mezinárodního významu fakulty, ať již cestou posilování mezinárodní spolupráce, tak dalším zapojováním zahraničních pedagogů ve výuce v českých studijních programech, zvyšováním počtu zahraničních studentů studujících na fakultě a v neposlední řadě větším důrazem na zahraniční mobility pracovníků fakulty.

Bez popisku

Josef Kunc, proděkan pro strategii a rozvoj

Za klíčové oblasti své agendy považuje naplňování relevantních strategických a rozvojových principů fakulty, podporu a pomoc při přípravě a realizaci všech typů projektových záměrů a v neposlední řadě další posílení vysokého standardu služeb projektového managementu na ESF MU prostřednictvím zavedené projektové kanceláře. 

Bez popisku

Rostislav Staněk, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

V oblasti vědy a výzkumu považuje za klíčové směřování vědeckého výkonu směrem k prestižním časopisům a podporu vědecké spolupráce se zahraničními spoluautory. V oblasti doktorského studia vidí prioritu ve vytvoření mezinárodního prostředí, které bude lákat kvalitní uchazeče o studium.

Bez popisku

Petr Valouch, proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu

Za klíčové oblasti své agendy považuje rozvoj a zajištění kvality kombinovaného studia, a také rozvoj celoživotního vzdělávání a jeho vhodné propojení se současnými i připravovanými fakultními studijními programy. Do jeho agendy spadá také oblast akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Bez popisku

Sylva Žáková Talpová, proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery

Klíčovými oblastmi její agendy jsou komunikace aktivit a úspěchů fakulty směrem k uchazečům o studium a k veřejnosti, a také koordinace a podpora navazování spolupráce mezi fakultou a externími subjekty.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.