Informace o projektu
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0227
Období řešení
6/2012 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Projekt si klade jako globální cíl upravit systém výuky socioekonomických věd v souladu s mezinárodními standardy včetně zabezpečení adekvátních vnitřních systémů pro dlouhodobou evaluaci a hodnocení výuky. Globálního cíle bude dosaženou naplněním následujících dílčích cílů: 1. Zabezpečení diverzifikace studijních programů formou dalšího rozvoje technického a materiálního zázemí pro studium na graduálním i postgraduálním stupni; 2. Zavedení moderních metod a mezinárodních standardů výuky v oblasti socioekonomických věd s pomocí silného projektového partnera; 3. Podpoření diverzity jednotlivých studijních oborů formou různých nástrojů internacionalizace včetně většího zapojení zahraničních akademických pracovníků na tvorbě nových studijních materiálů a mobilit studentů (především zahraniční odborné exkurze); 4. Spolupráce mezi různými pracovišti univerzity na rozvoji předmětů umožňujících širokou uplatnitelnost na různých studijních oborech napříč fakultami ? podpora mezioborovosti studia; 5. Ve spolupráci s partnerem podpořit vazbu jednotlivých studijních oborů na požadavky praxe (inovace profilu absolventa); 6. Rozvoj mechanismů pro sledování uplatnitelnosti absolventů ve vazbě na rozvoj studijních oborů (zavedení vnitřních a vnějších výkonových indikátorů ad.). Naplnění výše uvedených cílů v oblasti inovace standardů studia pro socioekonomické disciplíny bude dosaženo s pomocí partnera, kdy bude zajištěna spolupráce špičkových pracovišť (MU a UK) na rozvoji profilu absolventa (soubory studijních pomůcek, realizace odborných exkurzí, podpora výuky v cizím jazyku na postgraduálním stupni ad.). Komplementárním nástrojem pro implementaci výsledků bude nastavení systému informačních toků a nástrojů pro vnitřní hodnocení, což umožní všem pracovníkům mít k dispozici adekvátní informace spojené s rozvoje studijních oborů. Celkovým výstupem bude inovovaný soubor socioekonomických studijních oborů umožňujících uplatnitelnost absolventů nejen na trhu v ČR, ale i zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.