Project information
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0227
Project Period
6/2012 - 5/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University

Projekt si klade jako globální cíl upravit systém výuky socioekonomických věd v souladu s mezinárodními standardy včetně zabezpečení adekvátních vnitřních systémů pro dlouhodobou evaluaci a hodnocení výuky. Globálního cíle bude dosaženou naplněním následujících dílčích cílů: 1. Zabezpečení diverzifikace studijních programů formou dalšího rozvoje technického a materiálního zázemí pro studium na graduálním i postgraduálním stupni; 2. Zavedení moderních metod a mezinárodních standardů výuky v oblasti socioekonomických věd s pomocí silného projektového partnera; 3. Podpoření diverzity jednotlivých studijních oborů formou různých nástrojů internacionalizace včetně většího zapojení zahraničních akademických pracovníků na tvorbě nových studijních materiálů a mobilit studentů (především zahraniční odborné exkurze); 4. Spolupráce mezi různými pracovišti univerzity na rozvoji předmětů umožňujících širokou uplatnitelnost na různých studijních oborech napříč fakultami ? podpora mezioborovosti studia; 5. Ve spolupráci s partnerem podpořit vazbu jednotlivých studijních oborů na požadavky praxe (inovace profilu absolventa); 6. Rozvoj mechanismů pro sledování uplatnitelnosti absolventů ve vazbě na rozvoj studijních oborů (zavedení vnitřních a vnějších výkonových indikátorů ad.). Naplnění výše uvedených cílů v oblasti inovace standardů studia pro socioekonomické disciplíny bude dosaženo s pomocí partnera, kdy bude zajištěna spolupráce špičkových pracovišť (MU a UK) na rozvoji profilu absolventa (soubory studijních pomůcek, realizace odborných exkurzí, podpora výuky v cizím jazyku na postgraduálním stupni ad.). Komplementárním nástrojem pro implementaci výsledků bude nastavení systému informačních toků a nástrojů pro vnitřní hodnocení, což umožní všem pracovníkům mít k dispozici adekvátní informace spojené s rozvoje studijních oborů. Celkovým výstupem bude inovovaný soubor socioekonomických studijních oborů umožňujících uplatnitelnost absolventů nejen na trhu v ČR, ale i zahraničí.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.