Základní studijní povinnosti

Forma studia

Zákon stanoví, že se vysokoškolské vzdělání získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené formě studia, kterému také odpovídá kontrolní šablona pro průchod studiem. Není možné si zapisovat předměty v jiné formě studia než jaká je stanovena pro studijní obor, v němž jste zapsáni.

Minimální počet kreditů

Pro každý studijní obor v prezenční i kombinované formě jsou stanovené závazné počty kreditů ECTS v závazné struktuře, které musíte během svého studia získat – bez toho není možné přihlásit se ke státním závěrečným zkouškám. Tento celkový minimální počet kreditů je stanoven Studijním a zkušebním řádem MU a SMĚRNICÍ č. 6/2017 takto: pro bakalářské tříleté jednooborové studijní programy 180, pro magisterské navazující dvouleté jednooborové programy 120, pro bakalářské tříleté dvouoborové studijní programy 90 a pro magisterské navazující dvouleté dvouoborové programy 60. Vzorové studijní plány sdružených studií mají stanovenou povinnost získání minimálního počtu kreditů 120 pro bakalářský a 80 pro navazující magisterský studijní program. Vedlejší studijní plán má stanovenou povinnost získání minimálního počtu kreditů 60 pro bakalářský a 40 pro navazující magisterský studijní program.

Struktura kreditů, tzn. seznam předmětů, které musíte absolvovat, je předepsána vzorovým studijním plánem Vašeho oboru, který je zveřejněn ve STUDIJNÍM KATALOGU a podle něhož jsou v IS MU nastaveny registrační šablony (vstup přes Student → Registrace a zápis předmětů) a kontrolní šablony (vstup přes Student → Kontrola průchodu studiem).

Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

Každý předmět má vzhledem k danému oboru definovánu svou povinnost; pro Vás jako studenty určitého oboru to znamená, že určitý předmět je pro Vás povinný (kredity A), povinně volitelný (kredity B), nebo volitelný (kredity C). Povinný předmět (A) musíte vždy absolvovat nebo si nechat uznat výsledek předchozího studia. Povinně volitelné předměty (B) si vybíráte z určitého omezeného souboru, který je pro daný obor předepsán; vzorový studijní plán obsahuje požadavky na absolvování určitého výběru (např. „alespoň jeden předmět ze souboru tří nabídnutých v daném semestru“), nebo volný výběr v rámci limitu povinně volitelných kreditů (např. „minimálně 18 kreditů ze souboru povinně volitelných předmětů za celé studium“). Povinné a povinně volitelné předměty si zapisujete vždy s kódem, který určuje studijní plán Vašeho oboru (studenti prezenčního studia si nezapisují předměty s kódem kombinovaného studia a naopak). V případě, že si i přesto zapíšete povinný nebo povinně volitelný předmět v jiné formě, bude Vám po změnách v zápisu předmětu tento předmět smazán. Výjimku tvoří studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt, viz příslušný manuál. Jako volitelný předmět ( C ) si můžete vybrat podle vlastního uvážení jakýkoli předmět ze všech oborů nejen naší fakulty, ale i všech fakult celé univerzity; není ovšem neobvyklé, že je tato nabídka ve skutečnosti značně menší, protože počet míst v jednotlivých předmětech je limitován maximálním počtem studentů nebo předpoklady předchozího studia. Pomocí zápisu volitelných předmětů si můžete přizpůsobit svůj studijní plán svému profilu a zájmům, tématu závěrečné práce a formálně splnit předepsaný minimální počet kreditů pro ukončení studia.

Tělesná výchova, cizí jazyky a předměty v cizím jazyce

Pro všechny obory jsou vzorovými plány ve Studijním katalogu v jednotlivých stupních studia předepsány SMĚRNICÍ č. 6/2017 ještě zvláštní povinnosti: absolvovat předmět Tělesná výchova (2 kredity v prezenční formě bakalářského studia), předměty Jazyk I/1 až Jazyk I/4 (celkem 16 kreditů v bakalářském studiu), předmět Jazyk II (5 kreditů v navazujícím magisterském studiu), absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce nebo vyjet na semestrální pobyt na zahraniční univerzitě v rámci některých výměnných programů (tato povinnost se týká jen studentů prezenční formy v bakalářském a magisterském navazujícím studiu). Tyto další povinnosti nemusejí být stanoveny pro některé zvláštní obory, zejména dvouoborových a sdružených studií – rozhodující je předpis vzorového studijního plánu ve Studijním katalogu a zejména Kontrolní šablona průchodu studia v IS MU.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.