Poplatky za studium

Přestože je studium na veřejných vysokých školách obecně bezplatné, stanoví zákon povinnost hradit poplatky studentům, kteří studují příliš dlouho. Ekonomicko-správní fakulta MU vybírá poplatek za studium ve výši, jež se aktuálně odvíjí od vyhlášky MŠMT ČR. Prostředky vybrané na poplatcích za studium používá fakulta výhradně k výplatě stipendií úspěšným studentům.

Vyměření poplatku

Poplatek se vyměřuje na základě informací o studiu poskytovaných celostátní matrikou studentů. Tyto informace získává fakulta automaticky pravidelně a je na jejich základě ze zákona povinna příslušný poplatek vyměřit. Údaje o Vašem konkrétním poplatku je možné ověřit v aplikaci IS MU Student → Během studia → Průběh mého studia a stanovení poplatku.

V aplikaci IS MU Student → Během studia → Stanovené poplatky lze sledovat data doručení rozhodnutí, nabytí právní moci, splatnosti atd.

Poplatek se vyměřuje vždy na 6 měsíců dopředu v měsíci následujícím po měsíci, kdy poplatek vznikl.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměřeném poplatku

Žádost o přezkum se podává do 30 dní ode dne doručení. Splatnost poplatku je do 90 dní ode dne převzetí rozhodnutí. Včas podané odvolání (tj. do 30 dnů ode dne jeho oznámení), má odkladný účinek. V případě, že rozhodnutí rektora o odvolání bylo doručeno až po uplynutí 90-denní lhůty, nastává splatnost dnem doručení rozhodnutí rektora. V případě, že podáváte odvolání proti rozhodnutí, vyčkejte vždy s platbou poplatku až na doručení rozhodnutí o odvolání.

Požádat můžete o:

  • prominutí poplatku,
  • snížení poplatku nebo o
  • splátkový kalendář.

Žádosti o splátkový kalendář se podávají elektronicky v aplikaci IS MU Student → Během studia → Stanovené poplatky. O vaši žádosti o splátkový kalendář bude rozhodnuto po nabytí právní moci.

Případy kdy můžete podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku a jaké dokumenty musíte k žádosti doložit?

1/ Účastnili jste se zahraničního studijního pobytu- každý semestr pobytu může být zohledněn pouze 1×

2/ Dostali jste se do složité sociální situace – k žádosti je nutné průkazně doložit veškeré dokumenty dokládající sociální situaci (např. příjmy, potvrzení o pobírání sociálních dávek, invalidního důchodu, atd.)

3/ Máte vážné zdravotní důvody, které vám nedovolily řádně plnit studijní povinnosti – k žádosti je potřeba doložit potvrzení od odborného lékaře

4/ Reprezentovali jste bezplatně fakultu nebo univerzitu nad rámec svých běžných studijních povinností

5/ Ukončili jste nebo přerušili studium – rozhodnutí o ukončení nebo přerušení studia se automaticky nevztahují i na rozhodnutí o poplatku

6/ Jste těhotná nebo se vám narodilo dítě – Studium v uznané době rodičovství nemusí samo o sobě znamenat zproštění poplatkové povinnosti. V této situaci je rozhodné, jestli po odečtení doby studia v uznané době rodičovství, student/ka překračuje standardní dobu svého studia (případně zvětšenou o jeden rok) nebo ne. Studenti, kteří tuto podmínku splňují, si na SO podají žádost o zavedení uznané doby rodičovství, která je zaznamenána do IS MU.

Podrobnější informace o zásadách rozhodování rektora o snížení či prominutí poplatku za studium jsou zveřejněny ve Sdělení rektora Masarykovy univerzity č. 1/2017. Souvisejícím dokumentem je Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Žádost o přezkum zašlete poštou, osobně doručte na podatelnu ESF (hned u hlavního vchodu do budovy), nebo na Studijní oddělení a podávejte ji na tomto FORMULÁŘI.

Na základě žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření poplatku rozhoduje rektor MU a jeho rozhodnutí je konečné a nelze se již proti němu dále odvolat.

Údaje o účtu k uhrazení poplatku:

Adresa majitele účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, nám. Svobody 21
Číslo účtu: 85636621/0100
Variabilní symbol: viz rozhodnutí o vyměření poplatku za studium nebo v IS MU – Student → Během studia → Poplatky za studium → Průběh mého studia a stanovení poplatku (rozkliknout Podrobné informace o vyměření u příslušného poplatku)

Při platbě používejte vždy variabilní symbol, který Vám byl přidělen k aktuálnímu výměru poplatku – pokud provedete platbu s chybným nebo žádným VS, nebude správně přiřazena; v tomto případě se má za to, že poplatek nebyl zaplacený, dokud nebude prokázán opak.

Vymáhání poplatku

Fakulta je ze zákona povinna vymáhat jednou vyměřený a neuhrazený poplatek soudní cestou a domoci se jej cestou exekuce. Také se vystavujete riziku zahájení disciplinárního řízení v souladu s disciplinárním řádem pro studenty ESF MU . Je proto ve Vašem vlastním zájmu vyměřené poplatky nebagatelizovat a v případě pochybností o jejich správném vyměření nebo v případě finanční neschopnosti jejich uhrazení kontaktovat Studijní oddělení, případně proti vyměřenému poplatku včas podat žádost o přezkum.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.