Uznaná doba rodičovství

Uznaná doba rodičovství (UDR) zahrnuje u studentek období mateřské1 a rodičovské2 dovolené. U studentů pouze období rodičovské dovolené.

Změna během studia

Na základě čl. 13 SZŘ má student/ka nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství a tato doba přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Právo požádat o opětovný zápis do studia má dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno.

Studentka (student pouze v ojedinělých případech) má nárok na prodloužení lhůty pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání její mateřské dovolené, ale pouze za podmínky, že v té době své studium nepřeruší. Mateřská dovolená ženy může začít nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před plánovaným porodem a celkově trvá 28 týdnů (37 týdnů, porodí-li žena 2 a více dětí).

Chci přerušit studium před porodem, jaké dokumenty mám na SO doložit? Studentka doloží spolu se žádostí o přerušení studia v uznané době rodičovství úředně ověřenou kopii těhotenské průkazky (TP) s termínem předpokládaného porodu a následně po narození, rodný list dítěte. TP je možné doložit nejdříve 8 týdnů před plánovaným termínem porodu.

Vyměření poplatku v období uznané doby rodičovství

Doba studia, po kterou by student – otec a studentka – matka čerpali uznanou dobu rodičovství, se nepočítá do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia. Jde o dobu od narození dítěte do jeho třetích narozenin. U těhotných studentek o období nejdříve osmi týdnů před předpokládaným datem porodu do dne třetích narozenin dítěte.

Jsem rodič, jaké doklady musím doložit, abych mohl využít uznanou dobu rodičovství? Pro uznání doby rodičovství je nutné podat žádost a úředně ověřenou kopii rodného listu. Tato kopie bude zavedena do IS k danému studiu, u kterého si o UDR student/ka žádá. Uznanou dobu rodičovství lze zaznamenat studentům do studia, které je aktuálně aktivní, přerušené nebo ukončené jinak než řádně.

Kdy nejdříve mohu zažádat o uznanou dobu rodičovství? UDR nelze studentce do IS zaznamenat dříve jak 8 týdnů před plánovaným porodem. Jakmile studentka, která na SO požádala o UDR porodí, je povinna dodat ověřenou kopii rodného listu dítěte, a to nejpozději do 30 dnů po porodu. Pokud rodný list dítěte nepředloží, bude jí záznam uznané doby rodičovství ukončen ke konci 20.týdne po předpokládaném datu porodu.

Zaniká mi automaticky povinnost hradit vyměřený poplatku za studium, když požádám o UDR? Nezaniká. Pokud student/ka překročí standardní dobu studia (případně zvětšenou o jeden rok) i po odečtení uznané doby rodičovství, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium.


1 Mateřská dovolená – období, které začíná běžet šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu, a jehož celková délka je v případě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. Může ji čerpat pouze žena, muž v ojedinělých případech (matka zemřela, převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů)
2 Rodičovská dovolená – Začíná porodem dítěte a končí dosažením 3 let věku dítěte. Může ji čerpat jak žena tak i muž.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.